Kungörandeförordning (1977:827)

SFS nr
1977:827
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-11-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:303

1 § Kungörelsen bör vara kortfattad och enkelt och klart skriven.

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Presstödsnämnden tillhandahåller berörda myndigheter sådana
uppgifter om dagstidningars spridning som behövs för tillämpningen av
3 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet
m.m. Förordning (1981:976).

2 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten för radio och tv tillhandahåller berörda
myndigheter sådana uppgifter om dagstidningars spridning som
behövs för tillämpningen av 3 § lagen (1977:654) om
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
Förordning (2015:303).

3 § Skall kungörande enligt 4 § lagen (1977:654) om kungörande i mål
och ärenden hos myndighet m. m. ske i lokal dagstidning, skall alltid
prövas om det med hänsyn till informationsbehovet är påkallat att
kungörelsen införs i samtliga lokala dagstidningar.

Innan beslut fattas om kungörande enligt 4 § nämnda lag, bör vid behov
den för vars räkning kungörandet sker ges tillfälle att yttra sig.
Förordning (1983:1040).

4 § Skall kungörelse enligt författning anslås på myndighets anslags
tavla, skall kungörelsen förses med uppgift om den dag då kungörelsen
har anslagits.

5 § Har upphävts genom förordning (1981:976).