Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

SFS nr
1977:937
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:93

Kammarrätt

1 § Överklagande till kammarrätt tas upp

1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast
föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i
Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller av en
förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa
förvaltningsrätters domkretsar,

2. av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående
instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Malmö,
Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad
eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa
förvaltningsrätters domkretsar eller av en utlandsmyndighet,

3. av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast
föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i
Falun, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i
Umeå, Förvaltningsrätten i Luleå eller av en
förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa
förvaltningsrätters domkretsar, och

4. av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast
föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i
Linköping, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten
i Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom
dessa förvaltningsrätters domkretsar. Förordning (2009:872).

2 § Ansökningar om resning och om återställande av försutten
tid prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först
prövats. Förordning (1997:1110).

3 § Bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av
Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716).
Förordning (2006:89).

4 § Har upphävts genom förordning (1998:395).

Förvaltningsrätter

5 § I uppställningen nedan anges vilka förvaltningsrätter med
tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige.
Förvaltningsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i
uppställningen.

Förvaltningsrätt Domkrets Kansliort

Förvaltningsrätten Gotlands län samt Botkyrka Stockholm
i Stockholm Danderyds, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Järfälla, Lidingö,
Nacka, Nykvarns, Nynäshamns,
Salems, Sollentuna, Solna,
Stockholms, Sundbybergs,
Södertälje, Tyresö, Täby,
Upplands-Bro, Vallentuna,
Vaxholms, Värmdö och
Österåkers kommuner

Förvaltningsrätten Uppsala och Västmanlands Uppsala
i Uppsala län samt Norrtälje, Sigtuna
och Upplands Väsby kommuner

Förvaltningsrätten Skåne län Malmö
i Malmö

Förvaltningsrätten Hallands län samt Ale, Göteborg
i Göteborg Alingsås, Bengtsfors,
Dals-Eds, Färgelanda,
Göteborgs, Härryda,
Kungälvs, Lerums, Lilla
Edets, Lysekils, Melleruds,
Munkedals, Mölndals, Orusts,
Partille, Sotenäs,
Stenungsunds, Strömstads,
Tanums, Tjörns,
Trollhättans, Uddevalla,
Vänersborgs, Åmåls och
Öckerö kommuner

Förvaltningsrätten Värmlands och Örebro län Karlstad
i Karlstad

Förvaltningsrätten Dalarnas och Gävleborgs län Falun
i Falun

Förvaltningsrätten Jämtlands och Härnösand
i Härnösand Västernorrlands län

Förvaltningsrätten Västerbottens län Umeå
i Umeå

Förvaltningsrätten Norrbottens län Luleå
i Luleå

Förvaltningsrätten Södermanlands och Linköping
i Linköping Östergötlands län samt
Vimmerby och Västerviks
kommuner

Förvaltningsrätten Jönköpings län samt Jönköping
i Jönköping Bollebygds, Borås, Essunga,
Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene,
Herrljunga, Hjo, Karlsborgs,
Lidköpings, Mariestads,
Marks, Skara, Skövde,
Svenljunga, Tibro, Tidaholms,
Tranemo, Töreboda,
Ulricehamns, Vara och
Vårgårda kommuner

Förvaltningsrätten Kronobergs och Blekinge län Växjö
i Växjö samt Borgholms, Emmaboda,
Hultsfreds, Högsby, Kalmar,
Mönsterås, Mörbylånga, Nybro,
Oskarshamns och Torsås
kommuner
Förordning (2009:872).

6 § Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i
Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i
Luleå är migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande 
domsområden:

1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala
län, Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län,
Dalarnas län och Gävleborgs län,

2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län,
Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Östergötlands
län,

3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län,
Hallands län, Värmlands län och Örebro län,

4. Förvaltningsrätten i Luleå: Jämtlands län, Västernorrlands
län, Västerbottens län och Norrbottens län.
Förordning (2013:295).

6 a § Ny beteckning 6 § genom förordning (2009:872).

7 § Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av
Förvaltningsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut
av

1. Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om
konsulärt ekonomiskt bistånd,

2. Kammarkollegiet i ärenden enligt lagen (2010:813) om
konsulära katastrofinsatser, eller

3. en utlandsmyndighet.
Förordning (2013:79).

7 a § Beslut av Skatteverket som överklagas till en
förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om
beslutet avser ärenden enligt

1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt
och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt
enligt 64 kap. 6 § samma lag,

2. författning som anges i 3 kap. 15 §
skatteförfarandelagen,

3. kupongskattelagen (1970:624),

4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel
m.m.,

5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl.,

6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för
kommuner och landsting,

7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är
mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma
lag, eller

8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga
om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt
6 kap. samma lag. Förordning (2013:1078).

7 b § Beslut av Skatteverket som överklagas till en
förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad
om beslutet avser ärenden enligt

1. vägtrafikskattelagen (2006:227),

2. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt, eller

3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.
Förordning (2009:872).

7 c § Beslut av Skatteverket som överklagas till en
förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i
Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen (2004:629)
om trängselskatt beträffande en fysisk eller juridisk person
som inte omfattas av bestämmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2014:1525).

7 d § Beslut av Kriminalvården som överklagas till en
förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i
Linköping om beslutet gäller en person som inte är inskriven
vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett
frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt

1. lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island
och Norge angående verkställighet av straff m.m., eller

2. lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom
kriminalvården. Förordning (2009:872).

7 e § Beslut av Migrationsverket som överklagas till en
migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i
Stockholm i dess egenskap av migrationsdomstol, om beslutet
avser ett säkerhetsärende enligt utlänningslagen (2005:716).
Förordning (2009:1552).

7 f § Beslut om visering som överklagas till en
migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i
Göteborg i dess egenskap av migrationsdomstol, om inte något
annat följer av andra stycket.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband
med beslut om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten
om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering som
fattats i samband med beslut om avvisning, och som överklagas
till en migrationsdomstol, ska tas upp av den
migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i
fråga om arbetstillstånd eller avvisning.
Förordning (2015:93).

Överlämnande av mål mellan domstolar

8 § Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a §
eller 14 § tredje eller fjärde stycket lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar skall domstolarna samråda med
varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan
om målet skall överlämnas faller frågan.

Kan enighet inte nås om vilken domstol som skall handlägga mål
som har nära samband med varandra, skall de handläggas vid den
domstol där talan först inleddes. Förordning (1998:395).

9 § Parterna skall underrättas om att ett mål överlämnas till
en annan domstol. Förordning (1998:395).

Övergångsbestämmelser

1984:972

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om mål om avgifter för år 1984 eller
tidigare år.

1992:20

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om beslut som meddelats före
ikraftträdandet.

1995:126

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. För beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1996:26

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1997:1110

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då
förordningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att
gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om
mål som har anhängiggjorts vid Länsrätten i Skaraborgs län före
ikraftträdandet och som härrör från Habo och Mullsjö kommuner,
dels i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare.

2002:824

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre
föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
ärenden som beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter.

2003:922

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2005:995

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre
föreskrifter i 7 a § gäller dock fortfarande i fråga om ärenden
som har beslutats enligt lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

2006:1259

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.

2009:872

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

2. För avgöranden som en länsrätt meddelat före
ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse.

3. Mål och ärenden som har inletts i länsrätt före
ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet överlämnas till den
förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestämmelserna.
Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms
län före ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna,
Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock handläggas av
Förvaltningsrätten i Stockholm.

2011:475

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. För mål som har inletts i migrationsdomstol före
ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.

2011:1440

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. För beslut i ärenden enligt skattebetalningslagen
(1997:483) gäller 7 a § 1 i sin äldre lydelse.

2013:295

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

2. För mål som har inletts i en migrationsdomstol före
ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.

2014:1525

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av
betalstationer som sker före ikraftträdandet.