Förordning (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

SFS nr
1977:945
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1977-11-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1268

1 § Trädgårdsväxter får inte saluhållas yrkesmässigt eller säljas,
om inte växterna uppfyller de fordringar i fråga om sundhet,
sortäkthet och kvalitet som Statens jordbruksverk föreskriver.

Med trädgårdsväxter avses

1. material för förökning och produktion av grönsaker,
snittblommor, krukväxter, jordgubbsplantor, månadssmultronplantor,
örtartade prydnadsväxter och vedartade plantskoleväxter utom
skogsplantor,

2. jordgubbsplantor, månadssmultronplantor och vedartade
plantskoleväxter utom skogsplantor. Förordning (1993:880).

2 § Vid yrkesmässig handel med växter som avses i 1 § skall dessa i alla
handelsled vara försedda med uppgift om sort och kvalitet enligt
föreskrifter som meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1312).

3 § Den som driver företag för produktion av växter som avses i
1 § eller är återförsäljare av sådana växter är skyldig att anmäla
detta på sätt och inom tid som Jordbruksverket föreskriver.
Förordning (1994:324).

4 § Införsel av växter som avses i 1 § får ske endast om växterna
uppfyller de fordringar i fråga om sort och kvalitet som
jordbruksverket föreskriver.

I fråga om rätt att hantera oförtullad vara som enligt denna förordning
ej får införas gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Jordbruksverket får föreskriva begränsning av rätten enligt andra
stycket att hantera oförtullad vara. Förordning (1991:1312).

5 § Om förbud mot införsel av växtskadegörare finns bestämmelser i
förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

6 § Tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och med stöd av
förordningen meddelade bestämmelser utövas av jordbruksverket eller,
efter jordbruksverkets bestämmande, av länsstyrelsen. Förordning
(1991:1312).

7 § Myndighets befogenhet enligt 3 § och 4 § första stycket lagen
(1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för
trädgårdsnäringen utövas av jordbruksverket eller, efter
jordbruksverkets bestämmande, av länsstyrelsen. Förordning (1991:1312).

8 § För kontroll enligt 6 § betalar den som driver ett företag
för produktion av växter som avses i 1 § eller är
återförsäljare av sådana växter en avgift enligt en taxa som
fastställs av Jordbruksverket efter samråd med
Ekonomistyrningsverket.

Bestämmelser om att växtskyddsavgift får tas ut när växter förs
in i landet finns i 19 § förordningen (1975:994) om införsel av
växter m.m. Förordning (1998:450).

9 § Den som bryter mot 1 eller 2 § dömes till böter.

10 § Om ansvar för införsel av vara i strid mot föreskrift enligt 4 §
eller föreskrift som har meddelats med stöd av 4 § och för försök
därtill finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling. Förordning (2000:1268).

11 § Ytterligare föreskrifter enligt 1 § första stycket lagen (1975:74)
med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen
meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1312).

12 § Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1975:74) med
bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för
trädgårdsnäringen får överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1108).

Övergångsbestämmelser

1990:850

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1995:261

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.