Förordning (1977:951) om de statliga myndigheternas skrivelser och remisser;

SFS nr
1977:951
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1977-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1102
Upphävd
1988-01-01

Regeringen föreskriver att de statliga myndigheterna skall iakttaga
följande i fråga om skrivelser och remisser.

Myndighet bör skriva klart och enkelt. Invecklade satsbyggnader och
onödiga upprepningar skall undvikas.

Under namnteckning på skrivelse bör namnet skrivas med tryckbokstäver
eller maskinskrift.

Remissyttrande skall vara så kortfattat som möjligt. Innehållet i de
remitterade handlingarna återges endast när det behövs för sammanhanget.
Yttrande får skrivas på remissakten.

Myndighet som inhämtar yttrande genom remiss skall se till att yttrandet
kommer in inom föreskriven tid. Har tid för svar ej bestämts i
remissbeslutet, skall myndigheten se till att svaret kommer inom skälig
tid.

Minst en kopia bör bifogas när yttrande avges till regeringen i ärende
som skall behandlas av riksdagen.

När yttrande avges till regeringen eller statsråd över betänkande som
ingår i serien Statens offentliga utredningar eller departementens
Ds-serie, skall samtidigt åtta kopior av yttrandet sändas till
riksdagens upplysningstjänst under adress 100 12 Stockholm 46.