Försäkringsinspektionens kungörelse (1977:965) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1977:965
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1977-12-20

Försäkringsinspektionen får med stöd av kungörelserna 1967:667 och 668,
1971:14 samt 1973:219 och 220 om ändring av vissa kategorier av
skadelivräntor meddela att berörda livräntor fr.o.m. den 1 januari 1978
skall ökas enligt följande:

1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år
1973.

1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 10%.

1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare
indextillägg, utgörande 10%.

1.3 Annan ansvarslivränta än trafiklivränta och statlig skadelivränta
ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5%.

Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som
fastställts före den 1 januari 1978.

2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år
1973.

2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5%. Ändringen avser alla livräntor
enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som
fastställts före den 1 januari 1978 samt livräntor enligt lagen som
genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats
före nämnda dag.