Förordning (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén

SFS nr
1977:987
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1977-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1335

1 § I och för tillämpning av ILO:s konvention nr 144 skall finnas en
trepartiskt sammansatt kommittén benämnd ILO-kommittén.

2 § Kommittén ska

a) utarbeta underlag för regeringens svar på frågeformulär
rörande punkter på Internationella arbetskonferensens
dagordning och för regeringens kommentarer till förslag till
texter som ska diskuteras av konferensen,

b) utarbeta underlag för regeringens förslag innan den för
riksdagen framlägger konventioner och rekommendationer i
enlighet med artikel 19 i ILO:s stadga,

c) med lämpliga tidsmellanrum behandla frågor om tillämpningen
av icke ratificerade konventioner och av rekommendationer, som
ännu inte har börjat tillämpas, i syfte att överväga vilka
åtgärder som kan vidtas för att främja deras genomförande och i
förekommande fall deras ratificering,

d) behandla frågor som uppstår i samband med redogörelser som
ska tillställas Internationella arbetsbyrån i enlighet med
artikel 22 i ILO:s stadga,

e) behandla förslag om uppsägning av ratificerade konventioner,

f) i den omfattning kommittén finner det påkallat behandla
frågor som föranleds av andra inom ILO fattade beslut än sådana
som rör utarbetande eller tillämpning av konventioner och
rekommendationer,

g) främja ökad kunskap om ILO och dess verksamhet, och

h) årligen till chefen för Arbetsmarknadsdepartementet avge en
redogörelse för hur de i ILO:s konvention nr 144 och
rekommendation nr 152 avsedda förfarandena har fungerat.
Förordning (2007:1335).

3 § Kommittén skall bestå av nio ledamöter, vilka förordnas av
regeringen för två år. Regeringen förordnar för samma tid ersättare för
ledamöterna.

4 § Av ledamöterna skall tre företräda regeringen, tre
arbetsgivarintresset och tre arbetstagarintresset.

5 § Ledamöter som skall företräda arbetsgivar- respektive
arbetstagarintresset i kommittén förordnas på förslag av de mest
representativa organisationerna av arbetsgivare och arbetstagare.
Detsamma gäller beträffande ersättare för dessa ledamöter.

6 § Regeringen utser en av de ledamöter som företräder regeringen att
vara kommitténs ordförande samt en av dessa ledamöter eller en av deras
ersättare att vara vice ordförande i kommittén.

7 § Kommittén sammanträder på kallelse av ordföranden minst en gång om
året. Tid och plats för sammanträde bestäms av kommittén eller
ordföranden.

8 § har upphävts genom förordning (1986:842).

9 § Ärende av mindre vikt eller av brådskande natur får på kommitténs
vägnar handläggas av ordföranden ensam. Sådant ärende skall anmälas vid
nästkommande kommitté sammanträde.

10 § Kommittén har rätt att från verk och myndigheter få de
upplysningar och utlåtanden, som behövs för kommitténs
verksamhet, samt att i särskilda fall anlita experter. På
begäran av kommittén skall Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) hålla kommittén informerad om
förberedande, genomförande och utvärdering av insatser på det
internationell utvecklingssamarbetets område, i vilka ILO och
Sida medverkar. Förordning (2002:714).

11 § Hos kommittén ska det finnas en av chefen för
Arbetsmarknadsdepartementet förordnad sekreterare och det
biträde i övrigt som behövs. Förordning (2007:1335).