Förordning (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

SFS nr
1977:994
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:246

1 § Denna förordning gäller i fråga om

1. flyktiga lösningsmedel som vid inandning medför eller kan
befaras medföra berusning, och

2. annan vara som innehåller ett flyktigt lösningsmedel, om
varan vid inandning medför eller kan befaras medföra berusning.

Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2008:245) om
kemiska produkter och biotekniska organismer.
Förordning (2008:246).

2 § En vara som avses i 1 § skall förvaras på sådant sätt att dess
användning i berusningssyfte hindras eller motverkas. Varan får inte
försäljas, när det kan antas att den förvärvas för att användas som
berusningsmedel.

Läkemedelsverket får, i syfte att hindra eller motverka att varor som
avses i 1 § används i berusningssyfte, meddela särskilda föreskrifter om
märkning, förvaring och försäljning efter samråd med
kemikalieinspektionen. Verket får förbjuda försäljning av visst varuslag
till den som inte har fyllt 18 år. Förordning (1990:553).

3 § Läkemedelsverket utövar tillsynen över att denna förordning
och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen
följs. Verket ska, efter samråd med Kemikalieinspektionen,
offentliggöra vägledande förteckningar över ämnen och varor som
avses i 1 §. Förordning (2008:246).

4 § Beslut om föreskrifter som Läkemedelsverket meddelat
enligt 2 § andra stycket får överklagas hos regeringen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol av annat beslut.
Förordning (1998:1061).

5 § Av 26 kap. 26 § miljöbalken framgår att en
tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla
omedelbart även om det överklagas. Förordning (1998:918).

6 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av
överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen finns i 29 kap. miljöbalken.
Förordning (1998:918).

Övergångsbestämmelser

1995:280

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.