Förordning (1978:105) om statligt stöd till trädgårdsföretag med produktion av rosor och nejlikor

SFS nr
1978:105
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1978-03-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:859
Upphävd
1990-08-01

1 § Statligt stöd lämnas enligt denna förordning för omställning av
produktionen eller för andra åtgärder som kan förbättra lönsamheten
vid trädgårdsföretag som år 1977 odlade rosor och nejlikor. Stöd
lämnas även till trädgårdsföretag som år 1976 odlade sådana växtslag
men som år 1977 har lagt om sin produktion till annan odling.

2 § Stöd utgår endast om sådan odling av rosor och nejlikor som avses
i 1 § har omfattat en areal av minst 1000 m och produktionen i
huvudsak har avyttrats till återförsäljare.

Stödets storlek bestäms efter prövning i varje särskilt fall på
grundval av den areal som odlingen har omfattat.

3 § Stöd får beviljas endast om ansökan om stöd har gjorts före
utgången av juni 1978, om ej särskilda skäl föranleder annat.

4 § Stöd lämnas som avskrivningslån och utgår ur lantbruksstyrelsens
delfond under fonden för låneunderstöd.

5 § Avskrivningslån skall avskrivas tre år efter det lånet helt har
betalats ut, om ej annat bestäms i det särskilda fallet eller följer
av 6 §.

6 § Avskrivningslån får uppsägas till återbetalning innan
avskrivningstiden har gått till ända, om

lånet har beviljats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift
från låntagaren,

denne bryter mot villkor för lånet eller

sådant förhållande inträffar att låntagaren med hänsyn till syftet med
stödet uppenbarligen ej bör få behålla lånet längre.

Övergår företaget eller del därav till ny ägare, innan
avskrivningstiden har gått till ända, får lånet uppsägas till
betalning. Uppsäges ej lånet, får det övertagas av den nye ägaren på
samma villkor som har gällt för den tidigare låntagaren.

7 § Fråga om beviljande och uppsägning av avskrivningslån prövas av
lantbruksstyrelsen.

Ansökan om lån inges till lantbruksnämnden.

8 § Talan mot lantbruksstyrelsens beslut förs hos regeringen genom
besvär.

9 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av lantbruksstyrelsen.