Förordning (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall;

SFS nr
1978:13
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-01-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1121
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:1787

I fråga om varor, som är hänförliga till nedanstående statistiska nummer
enligt tulltaxa med statistisk varuförteckning (Tullverkets
författningshandbok TFH I:1) och skall föras från svensk ort till
utrikes ort i bulk, tillämpas inte taxan i 5 § förordningen (1977:1119)
om farledsvaruavgift. I stället är avgiften i samtliga avgiftsklasser
0,80 kronor per ton.

ur 23.03.200 Slamkalk

ur 25.02.000 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider,
orostade

ur 25.03.100–900 Flytande svavel

ur 25.05.100–900 Naturlig sand av alla slag, även färgad, annan
än metallhaltig sand enligt 26 kap.

ur 25.06.290 Krossad kvartsit

ur 25.16.110, 900 Granit och gnejs i form av obearbetad sprängsten

ur 25.17.100–200 Småsten, grus och krossad sten

ur 25.17.300–490 av sådana slag som vanligen används för
inblandning i betong eller för vägbyggen,
banbyggen e. d., singel, även värmebehandlad;
makadam av slagg eller liknande industriellt
avfall, även innehållande sådana material som är
nämnda i första delen av detta nummer;
tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av
stenarter enligt nr 25.15 eller 25.16, även
värmebehandlade

ur 25.18.100–200 Krossad dolomit

ur 25.21.000 Kalksten med användning som flussmedel, omalen;
kalksten som vanligen används för framställning
av kalk eller cement, omalen

ur 25.23.100 Portlandscementklinker

ur 25.29.100, 300 Fältspat, leucit, nefelin och nefelinsyenit

ur 26.01.111–120 Järnmalm

ur 26.01.200 Rostad svavelkis och andra rostade naturliga
järnsulfider

ur 26.18.000 Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och
ståltillverkning

ur 26.19.000 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall
från järn- och ståltillverkning

ur 26.21.000 Slagg från smältning av kopparslig

ur 38.23.904 Gips utgörande restprodukt från kemiska eller
närstående industrier
Förordning (1991:1787).

Övergångsbestämmelser

1997:1121

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om fyravgifter
och farledsvaruavgifter som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.