Lag (1978:144) om skatt på vissa resor

SFS nr
1978:144
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-04-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:224
Upphävd
1993-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:493

1 § Skatt (reseskatt) erläggs till staten enligt denna lag för
charterflygning från svensk flygplats till utländsk ort.

Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteutskott
på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att skatt
enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

2 § Med charterflygning avses i denna lag flygning med passagerare i
yrkesmässig, ej regelbunden luftfart, om flygningen utgör

1. sällskapsreseflygning,

2. föreningsflygning,

3. flygning för eget bruk,

4. studentflygning eller

5. flygning i samband med sportevenemang eller liknande.

Flygning med passagerare i yrkesmässig, regelbunden luftfart anses
enligt denna lag som charterflygning till den del den till sitt innehåll
motsvarar sådan flygning som anges i första stycket.

3 § Flygning med flygplan, som är godkänt för befordran av högst tio
passagerare, anses inte som charterflygning. Lag (1989:194).

4 § har upphävts genom lag (1984:160).

5 § Skattskyldig är den som utför charterflygning.

Skattskyldig fysisk person, som ej är bosatt här i landet, eller
skattskyldigt utländskt bolag skall företrädas av en representant som
har godkänts av beskattningsmyndigheten. Sådan representant skall
enligt fullmakt av den skattskyldige som ombud för denne svara för
redovisningen av reseskatt och i övrigt företräda den skattskyldige i
frågor som gäller reseskatt. Underlag för kontroll av
skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.
Lag (1993:493).

6 § Den skattskyldige skall vara registrerad hos beskattningsmyndig-
heten. Lag (1993:493).

7 § Underlåter den skattskyldige att utse representant enligt 5 § kan
beskattningsmyndigheten förelägga honom att vid vite fullgöra sin
skyldighet. Fråga om utdömande av vite prövas av Länsrätten i
Kopparbergs län. Lag (1993:493).

8 § Skattskyldighet inträder när charterflygning börjar.

9 § Reseskatt utgår med 300 kronor per passagerare.

Reseskatt utgår inte för passagerare som inte fyllt 12 år. Reseskatt
utgår inte heller för passagerare som deltar i charterflygning som avses
i 2 § första stycket 1, 2, 4 eller 5 utan egen kostnad i egenskap av
anställd hos den som utför charterflygning eller anordnar eller
förmedlar resa i vilken sådan flygning ingår. Lag (1986:293).

10 § har upphävts genom lag (1984:160).

11 § I deklaration får den skattskyldige göra avdrag för reseskatt som
hänför sig till förlust på grund av bristande betalning från
uppdragsgivare. Avdrag får göras med så stor del av skatten som
förlusten visas utgöra av charterflygningens pris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall
redovisning åter lämnas för skatten för det antal passagerare som
betalningen avser. Lag (1984:160).

12 § När särskilda skäl föreligger får beskattningsmyndigheten kräva
att reseskatt erläggs i förskott eller att säkerhet ställs för
skattens betalning. Lag (1993:493).

13 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:160).

Övergångsbestämmelser

1984:870

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna
gäller för charterflygningar vars avresedag är bestämd till den 1
januari 1985 eller senare. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande
i fråga om resor som har beställts av passagerare före den 24 oktober
1984 med avresedag före den 1 april 1985.

1986:293

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1986. De nya bestämmelserna gäller
för charterflygningar vars avresedag är bestämd till den 1 juni 1986
eller senare. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga om
resor som har beställts av passagerare före den 26 april 1986 med
avresedag före den 1 augusti 1986.

1993:224

Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 oktober 1993.