Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

SFS nr
1978:152
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1978-04-06

1 § Beträffande mål vari talan föres mot sökande av europeiskt patent
om bättre rätt till den patentsökta uppfinningen såvitt avser Sverige
eller annan stat, som är bunden av det till den europeiska
patentkonventionen den 5 oktober 1973 hörande erkännandeprotokollet,
gäller bestämmelserna i 2-6 §§. Med fördragsslutande stat avses därvid
stat, som är bunden av nämnda protokoll.

2 § Mål som avses i 1 § får upptagas av svensk domstol

1. om svaranden har hemvist i Sverige,

2. om käranden har hemvist i Sverige och svaranden ej har hemvist i
fördragsslutande stat.

3. om parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig
bekräftelse, att talan skall väckas vid svensk domstol.

3 § Rör mål som avses i 1 § uppfinning gjord av arbetstagare och är
fråga om tvist mellan arbetstagaren och dennes arbetsgivare, gäller i
stället för 2 § att målet får upptagas av svensk domstol

1. om arbetstagaren när uppfinningen gjordes huvudsakligen var
sysselsatt i Sverige eller, om det ej kan avgöras var han
huvudsakligen var sysselsatt, arbetsgivaren hade driftställe i Sverige
till vilket arbetstagaren var knuten,

2. om parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig
bekräftelse, att talan som nu avses skall väckas vid svensk domstol
och sådant avtal är tillåtet enligt den stats lag som är tillämplig på
anställningsavtalet.

Är svensk lag tillämplig på anställningsavtalet, är avtal mellan
arbetsgivare och arbetstagare om att talan som nu avses skall väckas
vid utländsk domstol utan verkan.

4 § I mål som enligt 3 § första stycket 1 upptages av svensk domstol
skall svensk lag tillämpas.

Upptager svensk domstol mål med stöd av 3 § första stycket 2, skall
tvisten avgöras enligt lagen i den stat där arbetstagaren
huvudsakligen var sysselsatt när uppfinningen gjordes, eller, om det
ej kan avgöras var han huvudsakligen var sysselsatt, där det
driftställe var beläget till vilket arbetstagaren var knuten.

5 § Mål som avses i 1 § får icke upptagas till prövning av svensk
domstol, om rörande samma sak redan är rättegång mellan samma parter
vid domstol i annan fördragsslutande stat. Har vid den utländska
domstolen gjorts invändning mot dess behörighet, skall dock den
svenska domstolen förklara målet vilande, till dess frågan om den
utländska domstolens behörighet har avgjorts genom beslut som vunnit
laga kraft.

6 § Lagakraftvunnet avgörande, som i annan fördragsslutande stat har
meddelats i mål som avses i 1 §, gäller även här i riket. Avgörandet
gäller dock icke

1. om det har meddelats mot patentsökande, som ej har ingått i
svaromål, och den handling varigenom talan väcktes ej hade delgivits
honom i föreskriven ordning eller han icke fått tillräcklig tid att
svara i saken,

2. om det är oförenligt med annat avgörande, som i ett tidigare
anhängiggjort mål mellan samma parter har meddelats i fördragsslutande
stat.

7 § Talan mot den europeiska patentorganisationen om fullgörande av
avtal eller om skadestånd i avtalsförhållande får upptagas av svensk
domstol endast om sådan talan enligt föreskrift i avtalet skall prövas
av svensk domstol.

Talan mot den europeiska patentorganisationen om skadestånd i annat
fall än som avses i första stycket får upptagas av svensk domstol
endast om målet gäller skada orsakad av verksamhet vid det europeiska
patentverkets kontor i Sverige eller av arbetstagare vid sådant
kontor.