Lag (1978:160) om vissa rörledningar

SFS nr
1978:160
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1978-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:160

Koncessionsplikt

1 § En rörledning för transport av råolja eller produkt av
råolja eller av annan vätska eller gas som är ägnad att
användas som bränsle får inte dras fram eller användas utan
särskilt tillstånd (koncession). Koncession krävs även för
att dra fram och använda en rörledning för transport av
koldioxid som ska lagras geologiskt. Bestämmelser om
naturgasledningar finns i naturgaslagen (2005:403).

Koncession krävs inte för en ledning som

1. har eller avses få en längd av högst 20 kilometer,

2. huvudsakligen ska nyttjas för tillgodoseende av enskilda
hushålls behov, eller

3. uteslutande ska nyttjas inom en hamn eller ett
industriområde.

Regeringen får i ett enskilt fall medge undantag från
koncessionsplikt. Lag (2012:432).

2 § I ledning ingår för driften erforderliga tillbehör och anordningar.

3 § Fråga om koncession prövas av regeringen.

Ansökan om koncession ges in till den myndighet som regeringen
bestämmer. Den som söker koncession skall erlägga ansökningsavgift i
enlighet med vad regeringen föreskriver. Lag (1982:486).

Förutsättningar för koncession

4 § Koncession får meddelas endast om det från allmän
synpunkt är lämpligt att ledningen dras fram och används och
sökanden är lämplig att utöva verksamhet som avses med
koncessionen.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser
göras.

Vid koncessionsprövning ska 2–4 kap. och 5 kap. 3 §
miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om
koncession. När det gäller förfarandet, kraven på
miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och
planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där
föreskrivs om tillståndsmyndighet ska gälla regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2010:885).

Villkor för koncession

5 § Koncession ska avse ledning med en i huvudsak bestämd
sträckning och gälla viss tid. Giltighetstiden får bestämmas
till längst 40 år. Lag (2012:432).

5 a § Koncessionens giltighetstid får efter ansökan av
koncessionshavaren förlängas med 40 år i taget. Om det finns
särskilda skäl eller om sökanden begär det, får dock en
kortare tid bestämmas.

I ett ärende om förlängning av giltighetstiden ska 4 §
tillämpas.

En ansökan om förlängning av giltighetstiden ska göras senast
två år före koncessionstidens utgång. Om koncessionshavaren
har ansökt om förlängning inom den angivna tiden, fortsätter
koncessionen att gälla till dess att ansökan har prövats
slutligt. Lag (2012:432).

6 § En koncession skall förenas med de villkor som behövs för
att skydda allmänna intressen och enskild rätt, såsom att
trygga säkerheten, skydda människors hälsa och miljön mot
skador och olägenheter och främja en långsiktigt god
hushållning med mark och vatten och andra resurser.

Som villkor för koncession får föreskrivas att staten skall ha
rätt att deltaga i verksamheten eller att koncessionshavaren
skall utge särskild avgift till staten eller iakttaga annat
liknande villkor.

Vidare får som villkor för koncession föreskrivas att ledningen
skall vara färdigställd inom viss tid. Regeringen kan förlänga
föreskriven tid, om särskilda skäl föreligger. Ansökan härom
skall göras före utgången av den föreskrivna tiden.
Lag (1998:826).

6 a § En koncession får för sin giltighet göras beroende av att
säkerhet ställs för att den som innehar koncessionen skall
fullgöra skyldigheten enligt 16 § att ta bort ledningen och
vidta andra åtgärder för återställning. Staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är
tillräcklig, får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer besluta om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 §
utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer och förvaras av
länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Lag (1998:826).

7 § Uppkommer genom verksamhet för vilken koncession har
meddelats enligt denna lag en olägenhet av någon betydelse
som inte förutsågs när koncessionen meddelades eller
medverkar verksamheten med någon betydelse till att en
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
föreskriva ytterligare eller ändrade villkor för att
förebygga eller minska olägenheten för framtiden.

Villkor enligt första stycket får inte vara så ingripande att
verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt
försvåras. Lag (2010:885).

8 § Koncessionshavaren är skyldig att mot ersättning ombesörja
transport genom ledningen åt annan, om det kan ske utan
väsentligt förfång för koncessionshavaren.

Fråga om skyldighet enligt första stycket prövas av den
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1982:486).

8 a § Om ledningen avser transport av koldioxid som ska
lagras geologiskt, gäller 8 b–8 d §§ i stället för 8 §.
Lag (2012:432).

8 b § Koncessionshavaren för en ledning som avses i 8 a § är
skyldig att på skäliga villkor transportera koldioxid åt
andra, om ledningen har kapacitet för det.

Vid bedömningen av om villkoren är skäliga ska hänsyn tas
till

1. den kapacitet som är eller rimligen kan göras tillgänglig
i rörledningen,

2. behovet av att samordna olika tekniker,

3. koncessionshavarens och andras behov av rörledningens
kapacitet, och

4. påverkan på andra som använder rörledningen eller driver
en verksamhet som har samband med rörledningen.
Lag (2012:432).

8 c § Om koncessionshavaren nekar att transportera koldioxid
åt annan på grund av bristande kapacitet eller för att
anslutning inte är möjlig, ska koncessionshavaren

1. ange skälen för sitt nekande, och

2. mot skälig ersättning göra de förbättringar som behövs för
att möjliggöra transport åt andra, om det inte försämrar
säkerheten vid transport eller geologisk lagring av
koldioxiden. Lag (2012:432).

8 d § Frågor om skyldigheterna enligt 8 b och 8 c §§ prövas
av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2012:432).

9 § Koncessionshavaren och den som har påkallat transport
är skyldiga att på anfordran tillhandahålla den myndighet
som har att pröva frågor enligt 8 § de tekniska och
ekonomiska uppgifter som behövs för prövningen. En sådan
anfordran får förenas med vite.

Den som är uppgiftsskyldig enligt första stycket får inte
betungas onödigt och är inte skyldig att röja
företagshemligheter av teknisk natur. Lag (2010:1351).

Rörledning inom område för trafikled

10 § Har ledning framdragits inom område för befintlig allmän väg, till
farväg nyttjad enskild väg, järnväg, spårväg eller kanal eller annan
vattentrafikled (trafikled), är koncessionshavaren skyldig att vid
ändring av trafikleden vidtaga och bekosta de åtgärder beträffande
ledningen som behövs för att ändringen av trafikleden skall kunna
genomföras. Har sådan åtgärd vidtagits där ledningen korsar trafikleden,
skall dock den som förvaltar trafikleden ersätta koncessionshavaren
kostnaden för åtgärden.

11 § Föranleder ledning som har framdragits inom område för befintlig
trafikled ökade kostnader för trafikledens underhåll, skall
koncessionshavaren ersätta kostnadsökningen.

12 § Kan arbete med framdragande av ledning inom område för befintlig
trafikled som ej är allmän väg inverka på trafiksäkerheten eller medföra
ingrepp i trafikleden, skall, innan arbetet igångsättes, anmälan göras
hos den som förvaltar trafikleden. Denne meddelar de föreskrifter om
arbetets bedrivande och om rätt till upplag eller annan anordning som,
utöver vad som är särskilt föreskrivet, behövs med hänsyn till
trafikledens be stånd, drift eller brukande. Kostnaden för arbetet
åvilar dock koncessionshavaren.

Första stycket tillämpas även i fråga om arbete på redan dragen ledning
inom område för annan trafikled än allmän väg, om arbetet kan inverka på
trafiksäkerheten eller medföra ingrepp i trafikleden. Påkallas på grund
av inträffad skada skyndsam reparation av ledningen och skulle dröjsmål
vålla avsevärd olägenhet, får arbetet påbörjas utan att anmälan har
gjorts. Koncessionshavaren skall dock snarast underrätta den som
förvaltar trafikleden om arbetet.

I fråga om arbete med ledning inom område för allmän väg finns
bestämmelser i 44§ väglagen (1971:948).

Överlåtelse och upphörande av koncession

13 § Koncession får ej överlåtas utan medgivande av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1982:486).

14 § Anmäler koncessionshavaren till regeringen att
koncessionshavaren vill frånträda sin rätt, upphör denna två
år efter det att anmälningen kom in, om inte annat följer av
koncessionen. Lag (2012:432).

15 § Åsidosätter koncessionshavare för koncessionen gällande villkor
eller för ledningens drift gällande säkerhetsbestämmelse eller uppfyller
han ej förpliktelse som åvilar honom enligt denna lag, får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer, återkalla koncessionen.
Detsamma gäller om koncessionshavare under tre år i följd ej har haft
ledningen i bruk. Lag (1982:486).

16 § Upphör koncession att gälla, är den som senast har innehaft
koncessionen skyldig att taga bort ledningen och vidtaga andra åtgärder
för återställning, om detta är påkallat från allmän eller enskild
synpunkt.

Frågan om skyldighet att vidtaga sådana återställningsåtgärder skall
prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Prövningen skall ske i samband med att koncessionen upphör.

Iakttager den som har innehaft koncessionen icke vad som har ålagts
honom, får den myndighet som har att pröva frågor om återställnings
åtgärder vid vite förelägga honom att fullgöra sina åligganden.
Vitesföreläggande skall delges. Lag (1982:486).

17 § Har någon framdragit ledning utan att inneha koncession, där sådan
kräves, får den myndighet som regeringen bestämmer förelägga honom att
taga bort ledningen och vidtaga andra åtgärder för återställning, om
detta är påkallat från allmän eller enskild synpunkt.

Föreläggandet får förenas med vite. Vitesföreläggande skall delges.
Lag (1982:486).

18 § Kräves för vidtagande av återställningsåtgärder enligt 16
eller 17 § att annans mark tages i anspråk, får den myndighet
som regeringen bestämmer besluta att tillträde till marken
skall lämnas under viss tid.

Återställningsåtgärderna skall utföras så, att minsta skada och
intrång vållas. Byggnad får uppföras och väg byggas endast om
markens ägare och innehavare av nyttjanderätt eller servitut
avseende marken samtyckt därtill eller den myndighet som
regeringen bestämmer lämnat tillstånd till åtgärden. Tillstånd
till sådan åtgärd får lämnas endast om åtgärden är
oundgängligen nödvändig för att återställningsåtgärder skall
kunna vidtagas.

Föranleder återställningsåtgärderna skada eller intrång, skall
ersättning härför utgå. Talan om ersättning väckes vid den
mark- och miljödomstol inom vars område marken eller större
delen därav ligger. Lag (2010:928).

19 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
efterlevnaden av vad som i eller med stöd av denna lag föreskrives om
framdragande eller begagnande av rörledning eller om vidtagande av
återställningsåtgärder.

Koncessionshavare skall på anfordran lämna den myndighet som avses i
första stycket de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
Myndigheten får för visst fall meddela bestämmelser för att trygga
efterlevnaden av vad som i eller med stöd av denna lag föreskrives i
fråga om framdragande eller begagnande av rörledning eller om vidtagande
av återställningsåtgärder.

Den som har att utöva tillsyn äger tillträde till anläggning, där
verksamhet som omfattas av denna lag bedrives, och får göra sig
underrättad om förhållande av betydelse för tillämpningen av föreskrift
eller villkor för verksamheten. Lag (1982:486).

20 § Uppfyller koncessionshavare icke villkor som har meddelats med stöd
av 6 § första stycket eller 7 § eller efterkommer han icke vad som
föreskrives eller begäres med stöd av 19 § andra eller tredje stycket,
får den myndighet som regeringen bestämmer vid vite förelägga honom att
fullgöra sina skyldigheter. Vitesföreläggande skall delges.

Bedrives verksamhet på sådant sätt att uppenbar fara för allmänt eller
enskilt intresse uppkommer, får den myndighet som regeringen bestämmer
förbjuda verksamhetens fortsatta bedrivande. Sådant förbud länder
omedelbart till efterrättelse. Lag (1982:486).

21 § Åsidosättes förbud som har meddelats enligt 20 § andra stycket, får
kronofogdemyndigheten på ansökan av den myndighet som har meddelat
förbudet meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse.

I fråga om handräckning som avses i första stycket finns bestämmelser i
lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag
(1991:868).

22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet framdrager eller begagnar
ledning utan att inneha koncession, där sådan kräves, dömes till böter
eller fängelse i högst sex månader.

Till samma påföljd dömes också den som vid fullgörande av
uppgiftsskyldighet, som är förbunden med koncession eller som avses i
19 § andra stycket, lämnar oriktig uppgift, om detta sker uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet.

23 § Förbud får inte meddelas med stöd av miljöbalken mot en
rörlednings framdragande eller begagnande, om regeringen har
tillåtit rörledningen i en koncession enligt denna lag.
Lag (1998:826).

24 § har upphört att gälla genom lag (1982:486).

Övergångsbestämmelser

1991:868

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan
väckts före ikraftträdandet.

1998:826

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Ett ärende om prövning av koncession skall handläggas och
bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före
denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om
miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas
omedelbart.

2006:330

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre föreskrifter skall tillämpas på ett ärende om prövning
av koncession för rörledning för transport av fjärrvärme som
har inletts före den 1 juli 2006.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd som har
beviljats före den 1 juli 2006.