Förordning (1978:164) om vissa rörledningar

SFS nr
1978:164
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1978-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:26

Ansökan om koncession

1 § Ansökan om koncession enligt lagen (1978:160) om vissa
rörledningar ska vara skriftlig. Handling med sådan ansökan ska
ges in i sex exemplar till Energimarknadsinspektionen och
innehålla uppgift om

1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,

2. den tid för vilken koncession begärs,

3. de fastigheter som berörs av ansökningen samt namn och
adress på fastighetsägare, förvaltare av trafikled och övriga
sakägare,

4. markanvändning och planförhållanden i berörda områden,

5. hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
iakttas,

6. den inverkan på allmänna och enskilda intressen som den
tillämnade verksamheten kan bedömas få samt de åtgärder
sökanden anser behövliga för att skydda allmänna intressen
eller enskild rätt,

7. plan för den tillämnade verksamheten samt sökandens tekniska
och ekonomiska förutsättningar att fullfölja planen,

8. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens mening bör
gälla för verksamheten.

Enligt 4 § lagen om vissa rörledningar ska ansökan innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning.

Sökanden är skyldig att på begäran av
Energimarknadsinspektionen ge in ytterligare ett eller flera
exemplar av ansökningshandlingen. Förordning (2007:1323).

2 § Till ansökningshandling som avses i 1 § ska fogas

1. en beskrivning av det tillämnade företaget med
kostnadsberäkning,

2. en karta utvisande ledningens huvudsakliga sträckning,
upprättad enligt vad Energimarknadsinspektionen bestämmer,
jämte behövlig beskrivning,

3. den utredning i övrigt som sökanden vill åberopa till stöd
för sin ansökan. Förordning (2007:1323).

Ansökningsavgift

3 § För ansökan om koncession betalas en grundavgift om 42 000
kr. För varje påbörjad kilometer rörledning som ansökan avser
skall dessutom en längdavgift om 3 700 kr betalas. Grundavgift
tas ut för varje stamledning och därifrån utgående grenledning
som omfattas av ansökan. Om ansökan endast avser sådana
tillbehör och anordningar som nämns i 2 § lagen (1978:160) om
vissa rörledningar tas endast grundavgift ut. Avgiften betalas
när ansökan ges in. Förordning (1997:41).

Handläggning av koncessionsansökan

4 § Uppfyller ansökan om koncession inte vad som fordras enligt
1 eller 2 § eller är den i övrigt ofullständig eller har
sökanden inte betalat avgift enligt 3 §, ska
Energimarknadsinspektionen, om rättelse inte sker på annat
sätt, förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen.

Om ett föreläggande att avhjälpa brist i fråga om ansökningens
innehåll inte följs, och bristen är så väsentlig att
ansökningen inte kan ligga till grund för prövning av ärendet,
ska Energimarknadsinspektionen avvisa ansökningen. Om
föreläggande att betala ansökningsavgift inte följs, ska
ansökningen också avvisas.

Föreläggande som avses i första stycket ska innehålla erinran
om påföljden av att föreläggandet inte följs. Föreläggandet ska
delges. Förordning (2007:1323).

5 § Avvisas inte ansökan om koncession, ska
Energimarknadsinspektionen införa en kungörelse om ansökningen
i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning.

Energimarknadsinspektionen ska sända meddelande om ansökning om
koncession till de sakägare som har angivits i
ansökningshandlingen.

I en kungörelse enligt första stycket och meddelande enligt
andra stycket ska det anges att erinringar mot ansökningen ska
göras skriftligen hos Energimarknadsinspektionen inom viss
angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var
införd i Post- och Inrikes Tidningar.
Förordning (2007:1323).

6 § Energimarknadsinspektionen ska se till att
koncessionsärende tillförs den utredning som kan anses påkallad
med hänsyn till den tillämnade verksamhetens art och
omfattning. Yttrande ska alltid inhämtas från kommunen och
länsstyrelsen. Förordning (2007:1323).

7 § Efter utgången av den tid som har angivits för erinringar
mot ansökningen och sedan ärendet tillförts behövlig utredning
ska Energimarknadsinspektionen med eget utlåtande överlämna
handlingarna i ärendet till regeringen.
Förordning (2007:1323).

7 a § I ett ärende enligt 1 § ska beslut meddelas av
regeringen inom fem år efter det att en fullständig ansökan
kom in till Energimarknadsinspektionen.

I ett ärende enligt 8 § ska beslut meddelas av regeringen
inom tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till
Energimarknadsinspektionen.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska
informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när fullständig ansökan kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2009:1098).

Förlängning av koncessions giltighetstid

8 § I fråga om förlängning av koncessions giltighetstid
tillämpas 1-7 §§. Energimarknadsinspektionen kan medge undantag
från bestämmelserna i 1 och 2 §§ om vad ansökan ska innehålla
och vad som ska fogas till ansökningshandling.
Förordning (2007:1323).

Ansökan om förlängning av tid för färdigställande av ledning

9 § Ansökan om förlängning av tid för färdigställande av ledning som har
föreskrivits med stöd av 6 § tredje stycket lagen (1978:160) om vissa
rörledningar skall vara skriftlig och innehålla uppgift om

1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,

2. skälen till att den föreskrivna tiden icke kan iakttagas,

3. den förlängning av tiden som begärs.

10 § Uppfyller ansökan icke vad som fordras enligt 9 §, gäller
bestämmelserna i 4 § i tillämpliga delar.

Vissa åligganden för koncessionshavare

11 § Innan koncessionshavare påbörjar arbete med att dra fram
ledning, ska anmälan göras till Energimarknadsinspektionen och
den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan-
och byggnadsväsendet. Vid anmälningen ska karta och teknisk
beskrivning över ledningen fogas. Förordning (2007:1323).

12 § Koncessionshavare skall tillse att arbete på ledningen utförs under
tillsyn av person som har erforderlig sakkunskap och erfarenhet samt
kännedom om för arbetet gällande bestämmelser.

13 § Koncessionshavare får inte ta en ledning i bruk, förrän
Energimarknadsinspektionen meddelat tillstånd till det
(driftstillstånd). Förordning (2007:1323).

14 § Koncessionshavare ska till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap utan dröjsmål anmäla olycksfall eller
driftstörning vid företaget, som kan ha betydelse från
säkerhetssynpunkt. Förordning (2008:1036).

Transport åt annan

15 § Frågor om skyldighet att ombesörja transport åt någon
annan enligt 8, 8 b eller 8 c § lagen (1978:160) om vissa
rörledningar prövas av Energimarknadsinspektionen.
Förordning (2014:26).

15 a § Om en tvist om koncessionshavarens skyldigheter enligt
8 b eller 8 c § lagen (1978:160) om vissa rörledningar är
gränsöverskridande på så sätt att tvisten omfattas också av
ett eller flera andra EU-länders jurisdiktion, ska
prövningsmyndigheten samråda med de berörda myndigheterna i
de andra länderna så att bestämmelserna tillämpas på ett
enhetligt sätt. Förordning (2014:26).

16 § Uppgifter enligt 9 § lagen (1978:160) om vissa
rörledningar ska lämnas på anfordran av
Energimarknadsinspektionen. Förordning (2007:1323).

Borttagande av ledning, återställning m. m.

17 § Energimarknadsinspektionen beslutar i frågor om
föreläggande enligt 17 § lagen (1978:160) om vissa
rörledningar. Förordning (2007:1323).

18 § Energimarknadsinspektionen beslutar om sådant tillträde
och sådant tillstånd som anges i 18 § lagen (1978:160) om vissa
rörledningar. Förordning (2007:1323).

Tillsyn m. m.

19 § Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn enligt 19 §
lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Förordning (2007:1323).

20 § Energimarknadsinspektionen får meddela förelägganden
enligt 20 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar.
Förordning (2007:1323).

21 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 9, 19 och 20 §§ lagen (1978:160) om vissa
rörledningar får dock överklagas hos regeringen.

Beslut enligt 7 a § tredje stycket får inte överklagas.
Förordning (2009:1098).

22 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen
(1978:160) om vissa rörledningar meddelas av
Energimarknadsinspektionen. Förordning (2007:1323).

Övergångsbestämmelser

1986:268

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

2. I fråga om ansökningar som kommit in till statens energiverk före den
1 juli 1986 gäller 3 § i sin äldre lydelse.

1991:740

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. I fråga om ansökningar som kommit in till statens energiverk före den
1 juli 1991 gäller 3 § i sin äldre lydelse.

1995:232

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1997:41

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

2. I fråga om ansökningar som kommit in till Närings- och
teknikutvecklingsverket före den 1 mars 1997 gäller 3 § i sin
äldre lydelse.

2009:1098

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in
till Energimarknadsinspektionen efter ikraftträdandet.