Förordning (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

SFS nr
1978:178
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-04-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1419
Upphävd
1999-01-01

Bemyndigande för statens järnvägar

1 § Statens järnvägar fastställer enligt denna förordning taxor för
sådan järnvägstrafik och sådan linjetrafik med buss som drivs av
verket. Förordning (1978:982).

2 § Statens järnvägar får nedsätta avgift som beräknats enligt denna
förordning, när det är förenligt med verkets ekonomiska intressen.

Godstaxa i järnvägstrafik

3 § Avgift för godsbefordran fastställs av statens järnvägar.
Förordning (1984:147).

4 § har upphävts genom förordning (1984:147),.

5 § har upphävts genom förordning (1984:147).

6 § har upphävts genom förordning (1984:147).

7 – 10 §§ har upphävts genom förordning (1983:111).

11 § har upphävts genom förordning (1984:147).

11 a § har upphört att gälla genom förordning (1983:111).

12 § har upphävts genom förordning (1984:147).

Persontaxa i järnvägstrafik

13 § Avgifter för personbefordran fastställs av statens järnvägar.
Förordning (1985:446).

14 § har upphävts genom förordning (1985:446).

15 § upphävd genom förordning (1979:432).

16 § har upphävts genom förordning (1985:446).

17 § har upphävts genom förordning (1985:446).

17 a § har upphävts genom förordning (1985:446).

18 § har upphävts genom förordning (1985:446).

19 § har upphävts genom förordning (1995:1260).

20 § har upphävts genom förordning (1995:1260).

21 § har upphävts genom förordning (1995:1260).

22 § har upphävts genom förordning (1995:1260).

23 § har upphävts genom förordning (1995:1260).

24 § har upphävts genom förordning (1995:1260).

25 § Statens järnvägar bestämmer grunderna för beräkning av avgift
för

biljetter för upprepade resor mellan två bestämda stationer under viss
tidsperiod,

tilläggsbiljetter för resa med vissa tåg,

rabatt- och årskort,

resande som inte kan visa upp giltig biljett,

icke tidtabellsenliga uppehåll,

befordran av resgods,

magasinering av resgods,

befordran av gods med buss enligt denna förordning,

andra tjänster (prestationer) i samband med personbefordran, som inte
har angetts särskilt i denna förordning. Förordning (1985:446).

Övriga bestämmelser

26 § Avgifter som beräknas enligt denna förordning får avrundas på det
sätt som statens järnvägar närmare bestämmer.

27 § Statens järnvägar meddelar föreskrifter om betalning och uppbörd
av avgift som avses i denna förordning. Verket meddelar också de
föreskrifter som i övrigt behövs för verkställigheten av förordningen.

28 § Statens järnvägar publicerar denna förordning och kommande
beslutade ändringar i publikationen SJ Föreskrifter (SJF). Verket
svarar också för att förordningen, verkställighetsföreskrifter och
taxor som har fastställts av verket hålls tillgängliga för
allmänheten.

Övergångsbestämmelser

1983:771

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 5 §, den 1 oktober
1983 och i övrigt den 1 november 1983.