Lag (1978:188) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgift för kostnadsutjämning enligt allmän pensionsplan, m.m.

SFS nr
1978:188
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1978-04-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:329
Upphävd
1998-06-30

1 § Har arbetsgivare tryggat åtagande om ålderspension enligt allmän
pensionsplan genom att redovisa pensionsskuld under rubriken Avsatt
till pensioner och innehåller planen regler om utjämning av
pensionskostnaden mellan olika arbetsgivare gäller bestämmelserna i 2
och 3 §§.

2 § Avgift som arbetsgivare enligt planens bestämmelser utger till det
organ som administrerar planen för att utjämna andra arbetsgivares
pensionskostnader utgör avdragsgill kostnad vid beräkning enligt
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt av nettointäkt av den förvärvskälla till vilken
pensionsutfästelsen hänför sig.

3 § Medel, som i enlighet med planens bestämmelser tillgodoförs
arbetsgivare av det organ som administrerar planen för att utjämna
pensionskostnader, utgör skattepliktig intäkt för arbetsgivaren i den
förvärvskälla till vilken pensionsutfästelsen hänför sig.

Övergångsbestämmelser

1998:329

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt
vid 2000 och tidigare års taxeringar. Detta gäller dock inte
vid 1998, 1999 och 2000 års taxeringar om den skattskyldige har
yrkat att de nya bestämmelserna i lagen (1998:328) om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370) skall tillämpas vid dessa
taxeringar.