Lag (1978:19) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling

SFS nr
1978:19
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1978-01-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:77
Upphävd
1994-07-01

1 § Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer får stiftelse, som har bildats för
att på regional nivå främja näringslivets utveckling, pröva fråga om
bidrag eller annat stöd till näringsidkare inom stiftelsens
verksamhetsområde.

2 § Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med
fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har
erfarit om affärs- eller driftförhållanden.