Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

SFS nr
1978:234
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1978-04-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:721

1 § I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen
(1975:88)
med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som
avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, skall denna uppgift inom
kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller
vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor
om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter skall även denna
uppgift fullgöras av nämnden. Lag (1991:1675).

2 § har upphävts genom lag (1991:1675).

3 § har upphävts genom lag (1991:902).

4 § I ärenden som avses i 1 § andra stycket får trafiknämnden ta
ut avgifter av sökandena dock inte i fråga om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade. Lag (1992:1721).

5 § Grunderna för beräkningen av avgifter enligt 4 § skall anges i en
taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

En avgift får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnader i
ärenden av det slag som avgiften gäller.

Avgifterna får tas ut i förskott. Lag (1991:355).

6 § En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas till
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.
Styrelsens beslut får inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten
får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt
1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att
överklaga beslut enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. Lag (2014:721).

Övergångsbestämmelser

1986:1247

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om överklagande
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1991:355

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller ärenden där
ansökan har gjorts efter ikraftträdandet.

1995:43

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.