Förordning (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet

SFS nr
1978:245
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1186
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på arkitekturmuseet.

Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan ordföranden i
styrelsen och i övrigt museichefen. Förordning (1984:458).

Uppgifter

2 § Museet skall belysa byggnadskonsten, samhällsplaneringen och
bebyggelseforskningen. Museet skall därvid särskilt levandegöra den
byggda miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen.

3 § Det åligger museet särskilt att

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika
de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna
tillgängliga för allmänheten,

2. driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk och
debatterande verksamhet samt

3. lämna information, råd och annat biträde åt regionala och lokala
museer.

4 § Samlingsområdet för museet omfattar de föremål som har samband med
museets uppgifter enligt 2§.

Organisation

5 § Museet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex
andra ledamöter. Styrelsen utser bland ledamöterna en vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

6 § Vid museet finns en museichef.

7 § Hos museet finns i övrigt personal enligt föreskrifter som
regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får museet anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

8 § Inom museet finns de rådgivande organ som styrelsen bestämmer.

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om museets organisation och arbetsformer,

3. frågor om förslag till anslagsframställning till riksdagen och
andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänst,

5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. principiella frågor om utlåning eller deposition av föremål och
dokument som ingår i museisamlingarna samt

7. andra frågor som museichefen hänskjuter till styrelsen.

10 § Styrelsen är beslutför när fyra ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett
ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:928).

11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 § Styrelsen får överlämna åt museichefen att avgöra ärende eller
grupp av ärenden som avses i 9§ 4 och som inte är av sådan
beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

I beslut om överlämnande enligt första stycket får museichefen medges
rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra visst ärende eller
viss grupp av ärenden.

13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
museichefen.

Ärenden eller grupper av ärenden som inte är sådana att de behöver
prövas av museichefen får avgöras av annan tjänsteman i den omfattning
som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 13§ andra
stycket avgörs utan föredragning.

15 § Ärenden som skall avgöras av styrelsen föredras av museichefen
eller av särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av ärenden som
skall avgöras av styrelsen.

16 § Föredragning av ärenden som inte skall avgöras av styrelsen
ankommer på särskilt förordnad föredragande.

17 § har upphävts genom förordning (1986:928).

18 § Museichefen får utan föredragning meddela beslut i ett ärende som
ankommer på honom, om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas till
dess en föredragande kan inställa sig.

19 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende
hos museet.

Tjänstetillsättning m.m.

20 § Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen förordnas av rege
ringen för högst tre år. Förordnande kan förlängas högst en gång, om
inte särskilda skäl föranleder ytterligare förlängning.

Tjänsten som museichef tillsätts av regeringen efter anmälan av
ordföranden i styrelsen. Övriga tjänster tillsätts och annan personal
antas av museet.

Övriga bestämmelser

21 § Bestämmelserna i 15 kap. 4§ lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som
museichef.

22 § Bestämmelserna i 32§ anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museichefen.

23 § Information och besked enligt 37§ anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om innehavare av tjänsten som
museichef.