Förordning (1978:249) med instruktion för statens utsädeskontroll

SFS nr
1978:249
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1978-04-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:860
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens utsädeskontroll.

Uppgifter

2 § Utsädeskontrollen handhar den statliga utsädeskontrollen och
statsplombering av utsäde i den mån det ej ankommer på annan.

3 § Det åligger utsädeskontrollen särskilt att

utföra laboratorieundersökning och annan undersökning i växthus eller
på fält av utsädesvarors kvalitet,

på begäran utföra utslagsgivande analys om flera analyser av samma
utsädesvara givit olika resultat,

på begäran utföra statsplombering av utsäde,

på begäran insyna utsädesodling,

på begäran utföra kvalitetsanalys av foder och kvarnspannmål,

på begäran träffa avtal med företag om kontroll av utsäde,

verka för samarbete mellan enheter inom kontrollverksamheten och för
tillämpningen av enhetliga principer vid denna verksamhet såväl
nationellt som internationellt,

utveckla analysmetoder och förbättra möjligheterna att få fram
fullgoda utsädesvaror,

tillhandagå allmänheten med råd och anvisningar rörande utsäde.

4 § Avgifter för statsplombering av utsäde enligt lagen (1976:298) om
statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift samt för annan
analys och kontroll fastställs av utsädeskontrollen efter samråd med
riksrevisionsverket. Förordning (1984:884).

Organisation

5 § Utsädeskontrollen står under tillsyn av lantbruksstyrelsen.
Styrelsen får meddela särskilda föreskrifter för verksamheten.

6 § Utsädeskontrollen leds av en styrelse. Ledamöter av denna är
föreståndaren för utsädeskontrollen och högst fem andra ledamöter.
Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. är tillämplig på utsädeskontrollen. Förordning
(1984:884).

7 § Föreståndaren är chef för utsädeskontrollen. Föreståndaren har
professors ställning.

Inom utsädeskontrollen finns två laboratorier. Dessutom finns en
kanslienhet, en sortkontrollenhet och en potatisenhet.

Varje laboratorium och enhet förestås av en chef. Förordning (1987:300).

8 § Hos utsädeskontrollen är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får utsädeskontrollen anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om utsädeskontrollens organisation och
arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster som lägst avdelningsdirektör,

5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. fråga om årlig arbetsplan för verksamheten,

7. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1984:884).

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden,
föreståndaren och minst två av de i 6 § första stycket angivna
ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs,
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:790).

11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och föreståndaren samt minst
två ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
föreståndaren besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1984:884).

12 § Vid sammanträde med styrelsen får chefen för lantbruksstyrelsen
eller den han sätter i sitt ställe närvara med rätt att yttra sig och
få sin mening antecknad men ej att deltaga i styrelsens beslut.

13 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
föreståndaren ensam.

Enskilda ärenden eller grupper av ärenden som inte är sådana att de
behöver prövas av föreståndaren får avgöras av annan tjänsteman i den
omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

14 § När föreståndaren är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av föreståndaren
även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller
grupper av ärenden.

15 § Uppkommer hinder för såväl föreståndaren som dennes
ställföreträdare, fullgörs föreståndarens åligganden av den som
föreståndaren bestämmer.

16 § I föreståndarens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större
vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar
av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte
heller vidtagas utan hans medgivande.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
föreståndartjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

17 § Ärendena avgörs efter föredragning. Denna ankommer på chefen för
det laboratorium eller den enhet dit ärendet hör eller på särskilt
förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilt beslut
får medges att ärende som handläggs enligt 13 § andra stycket avgörs
utan föredragning.

Föreståndaren får själv överta beredning och föredragning av ärende
som skall avgöras av styrelsen.

Chef för laboratorium eller enhet får närvara när ärende som hör till
hans laboratorium eller enhet föredras av annan.

18 § har upphävts genom förordning (1986:790).

19 § Föreståndaren får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande hinner inställa
sig.

20 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende
hos utsädeskontrollen.

Tjänstetillsättning m.m.

21 § Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter förslag
av utsädeskontrollen.

Andra tjänster tillsätts av utsädeskontrollen.

Förordnande för chef för laboratorium eller enhet att vara
föreståndarens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre
år efter anmälan av ordföranden.

22 § Sådana styrelseledamöter och ersättare för ledamöter, som inte är
anställda hos utsädeskontrollen, förordnas av regeringen för högst tre
år.

Övriga bestämmelser

23 § Talan mot beslut av utsädeskontrollen förs hos lantbruksstyrelsen
genom besvär, om ej annat är föreskrivet.