Förordning (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering

SFS nr
1978:250
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1978-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:232

Inledande bestämmelser

1 § Statligt stöd lämnas enligt denna förordning för att främja
jordbrukets rationalisering. Förordning (1987:607).

2 § Stöd lämnas i form av statlig garanti för lån (lånegaranti) och
statsbidrag. Förordning (1988:999).

3 § I denna förordning avses med

utvecklade och utvecklingsbara företag, företag som har eller
beräknas få förutsättningar för en effektiv drift på både lång och kort
sikt,

begränsat utvecklingsbara företag, företag med
förutsättningar för en effektiv drift på kort sikt,

yttre rationalisering, sådan ändring av brukningsenhets areal
eller ägoanordning som utgör ett lämpligt led i företags uppbyggnad och
medför rationaliseringseffekter,

inre rationalisering, varaktig åtgärd som avser
ekonomibyggnad, markanläggning eller jord och som medför
rationaliseringseffekter,

samverkansrationalisering, övergång till ändamålsenlig
gemensam drift av enskilt drivna verksamheter.

Allmänna bestämmelser

4 § Stöd lämnas endast om brukaren bedöms få sin huvudsakliga
sysselsättning i och inkomst från det företag som stödet avser.

Stöd lämnas endast om inkomsten från företaget ensamt eller tillsammans
med annan bestående förtjänstmöjlighet utgör tillfredsställande
försörjningsunderlag för brukaren och hans familj.

5 § Stöd lämnas endast till den som bedöms ha sådana yrkeskunskaper som
behövs för att driva lantbruksföretaget ändamålsenligt.

6 § har upphävts genom förordning (1988:999).

7 § Stöd lämnas till utvecklade företag i samband med nyetablering och
till åtgärder som innebär en rationalisering inom ramen för befintliga
resurser eller medför jämnare och stabilare sysselsättning för
företagets arbetskraft.

Stöd lämnas till utvecklingsbara företag i samband med nyetablering och
för att genomföra rationaliseringsåtgärder.

Stöd lämnas till begränsat utvecklingsbara företag för åtgärder av
begränsad omfattning som medför ett effektivare resursutnyttjande.

8 § Stöd lämnas endast till företag som kan antas få godtagbar lönsamhet
och likviditet.

9 § Stöd lämnas endast till åtgärder som är lämpliga från allmän
synpunkt. Har företaget anställda, skall vid bedömningen även beaktas
vikten av att de tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö. */k/
Förordning (1983:131).

10 § Stöd lämnas ej till investeringar i företag med mer omfattande
produktion av svin, ägg eller broiler.

11 § har upphävts genom förordning (1988:999).

12 § Bestämmelserna i 4 § första stycket, 7 och 8 §§ gäller inte i fråga
om fastighetsreglering eller gemensamt företag för markavvattning eller
vattenreglering i samband med bevattning, om åtgärden berör ett större
antal brukningsenheter och dess genomförande är av allmänt intresse.

Lånegaranti

13 § Garanti får lämnas för lån som tas upp för

1. yttre rationalisering,

2. inre rationalisering,

3. förvärv av jordbruksfastighet (jordförvärvslån),

4. anskaffning av jordbruksinventarier och rörelsekapital (driftslån),

5. förvärv av jordbruksmaskin med tillbehör som skall användas gemensamt
för flera jordbruksföretag, förvärv av maskinbestånd för yrkesmässig
maskinhållning för jordbruket, förvärv av byggnad för sådan
maskinhållning, kostnad för ny- eller ombyggnad av byggnad för sådan
maskinhållning, kostnad för anskaffning av rörelsekapital vid
igångsättning av rörelse för sådan maskinhållning och kostnad för
övertagande eller större utvidgning av rörelse för sådan maskinhållning
(maskinlån),

6. insats i sambruksförening och förvärv eller lösen av andel i sådan
förening,

7. insats i sammanslutning för gemensam jordbruksproduktion eller för
gemensam lagring eller hantering av jordbruksprodukter, om
sammanslutningens bildande innebär samverkansrationalisering, samt
förvärv eller lösen av andel i sådan sammanslutning.

14 § Lånegaranti lämnas endast för den del av kostnaden för åtgärden som
inte täcks av statsbidrag. Förordning (1988:999).

15 § Lånegaranti för varaktiga markanläggningar på bestående åker och
för tillskottsförvärv av skogsmark som medför en påtaglig och från
allmän synpunkt angelägen arronderingsförbättring får lämnas utan hinder
av 4 § första stycket, 7 och 8 §§.

16 § har upphävts genom förordning (1988:999).

17 § har upphävts genom förordning (1985:641).

Statsbidrag

18 § Statsbidrag får lämnas i samband med yttre rationalisering till

1. kostnad för överloppsbyggnad,

2. lantmäterikostnader,

3. andra kostnader i samband med yttre rationalisering, om särskilda
skäl föreligger.

Bidrag lämnas med högst ett belopp som motsvarar godkänd kostnad för
åtgärden.

19 § har upphävts genom förordning (1992:437).

20 § har upphävts genom förordning (1992:437).

21 och 22 §§ har upphävts genom förordning (1987:607).

Särskilda bestämmelser om lånegaranti

23–30 §§ har upphävts genom förordning (1988:999).

31 § I samband med att lånegaranti beviljas skall en amorteringsplan
upprättas. Därvid skall sökandens betalningsförmåga och den sannolika
avkastningen av företaget beaktas.

Plan får ej ta upp längre amorteringstid än

10 år för maskinlån,

15 år eller, om särskilda skäl föreligger, 20 år för driftslån och för
lån till insats, förvärv eller lösen av andel som avses i 13 § 6 och 7,

35 år för jordförvärvslån,

30 år för övriga lån.

Amorteringen skall börja, räknat från första lyftningsdagen, senast
efter ett år beträffande maskinlån och fem år beträffande övriga
garantilån. Förordning (1988:999).

32 § Ränta för garantilån erläggs från och med lyftningsdagen. Om
särskilda skäl föreligger, får anstånd med räntebetalning medges för
maskinlån under högst ett år och för övriga garantilån under högst två
år efter lyftningsdagen. Sålunda upplupen ränta skall vid anståndstidens
slut läggas till lånebeloppet.

33–37 a §§ har upphävts genom förordning (1985:641).

Särskilda bestämmelser om statsbidrag

38 § Statsbidrag lämnas som avskrivningslån.

Om det med hänsyn till bidragets ändamål, bidragsbeloppets storlek eller
annat förhållande inte är nödvändigt att lämna bidraget som
avskrivningslån, får det betalas ut som ett direkt bidrag. Förordning
(1988:999).

39 § har upphävts genom förordning (1988:999).

40 § Avskrivningslån skall avskrivas tio år efter det att lånet helt har
betalats ut, om inte annat följer av 46 §. Annan avskrivningstid får
bestämmas, om det finns särskilda skäl. Förordning (1988:999).

41 och 42 §§ har upphävts genom förordning (1988:999).

Förfarandet m m

43 § Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller
den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller
även vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen
(2011:211) om utlåning och garantier.

Frågor om statsbidrag prövas av länsstyrelsen.
Förordning (2011:232).

44 § Finner länsstyrelsen eller Statens jordbruksverk i något
fall att statsbidrag av särskilda skäl bör lämnas med högre
belopp eller under andra villkor än som anges i denna
förordning, kan länsstyrelsen eller verket begära regeringens
medgivande till detta. Förordning (1997:1009).

45 § Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna
förordning meddelas av Jordbruksverket. Föreskrifter om
lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har
skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1009).

46 § Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av
Riksgäldskontoret eller den myndighet kontoret bestämmer.

Statens rätt i fråga om statsbidrag bevakas av Jordbruksverket.
För sådant stöd gäller i övrigt förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet, med undantag för 4 och 8 §§.
Vid tillämpning av 25 § nämnda förordning har Jordbruksverket
rätt att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som
överstiger 1 000 000 kr, men som inte överstiger 3 000 000 kr.
Förordning (2001:49)

47 § Länsstyrelsens beslut om statsbidrag får överklagas hos
Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1997:1009).

48 § För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket
ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska
centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar
form. Förordning (1991:1446).

Övergångsbestämmelser

1978:250

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978.

Genom förordningen upphävs

kungörelsen (1967:453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering
m m,

kungörelsen (1971:420) om rationaliseringsstöd till vissa jordbruk,

kungörelsen (1972:247) om rationaliseringsstöd till vissa jordbruk med
mjölkproduktion.

Äldre bestämmelser gäller i fråga om

lån och bidrag som beviljats före den 1 juli 1978 och statsbidrag, om
utfästelse om bidraget gjorts före den 1 juli 1978 och den åtgärd
bidraget avser slutförts eller kan antagas bli slutförd senast den 31
december 1982.

1983:209

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lånegaranti som har
lämnats före ikraftträdandet.

1985:641

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

Äldre föreskrifter om lån med uppskjuten ränta gäller fortfarande i
fråga om lån som har beviljats före ikraftträdandet.

1987:607

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre föreskrifter om
stöd gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före
ikraftträdandet.

1988:999

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats
före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 46 och 47 §§ denna förordning och
i 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet skall
dock gälla även för sådant stöd. Förordning (1989:805).

1992:437

De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har
beviljats före den 1 juli 1992.