Förordning (1978:260) med bemyndigande för generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om kontroll enligt valutalagen (1939:350)

SFS nr
1978:260
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:762
Upphävd
1990-07-01

Regeringen överlåter åt generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om
anmälan och uppgiftslämnande som avses i 15 § valutalagen (1939:350).