Lag (1978:28) om försäkringsöverdomstolen

SFS nr
1978:28
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1978-01-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:574
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:797

1 § Försäkringsöverdomstolen är högsta domstol i mål som fullföljs dit
från kammarrätt eller från arbetsmarknadsstyrelsen eller som
arbetsmarknadsstyrelsen underställer domstolens prövning. Lag
(1991:209).

2 § I Försäkringsöverdomstolen finns en president och minst fyra
försäkringsdomare samt minst åtta andra ledamöter. Presidenten
och försäkringsdomarna skall vara lagfarna.

De lagfarna ledamöterna utnämnes av regeringen.

De icke lagfarna ledamöterna förordnas av regeringen för tre år i
sänder. För varje sådan ledamot förordnar regeringen för samma
tid en ersättare. När ledighet uppkommer förordnas ny ledamot
eller ersättare för den tid som återstår av den tidigare utseddes
uppdrag. De icke lagfarna ledamöterna och ersättarna för dem skall
ha särskild erfarenhet av arbetsförhållanden eller eljest ha
kunskaper av särskilt värde för domstolens arbete.
Förordning (1993:573).

3 § Försäkringsöverdomstolen är domför med fem ledamöter.
Av dem skall tre vara lagfarna.

Domstolen är domför med endast tre ledamöter varav två lagfarna

1. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär avgörande av
saken,

2. vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt vid annan
åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan
att detta har prövats i sak.

I de fall som avses i andra stycket är domstolen även domför med
tre lagfarna ledamöter.

Frågor om prövningstillstånd får avgöras av en lagfaren ledamot.
Fler än tre lagfarna ledamöter får inte delta.

Uppkommer i mål fråga av betydelse för enhetlig lagtolkning eller
rättstillämpning, får målet hänskjutas till avgörande av
Försäkringsöverdomstolen i dess helhet. Därvid skall samtliga
ledamöter deltaga i avgörandet, om ej laga hinder möter.
Lag (1993:573).

4 § Vid förfall för lagfaren ledamot i försäkringsöverdomstolen får
regeringen förordna vikarie. Regeringen får även förordna om tillfällig
förstärkning av försäkringsöverdomstolen, om det behövs för arbetets
behöriga gång.

5 § har upphävts genom lag (1991:209).

6 § har upphävts genom lag (1991:209).

7 § har upphävts genom lag (1991:209).

8 § har upphävts genom lag (1991:209).

9 § har upphävts genom lag (1991:209).

10 § har upphävts genom lag (1991:209).

11 § I fråga om omröstning i försäkringsöverdomstolen gäller
bestämmelserna i 16 och 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i hovrätt
i tillämpliga delar. Domstolen bestämmer dock själv i vilken ordning
ledamöterna vid omröstningen skall yttra sig. Lag (1991:209).

12 § Försäkringsöverdomstolen sammanträder på den ort där den har sitt
säte. Domstolen får sammanträda på annan ort, om det finns särskilda
skäl för detta. Lag (1991:209).

13 § Ledamot i försäkringsöverdomstolen skall vara svensk medborgare.
Den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte tjänstgöra som sådan ledamot
eller som föredragande.

Ledamot och föredragande i försäkringsöverdomstolen skall ha avlagt
domared.

De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12 §
rättegångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i
försäkringsöverdomstolen. Lag (1991:209).

14 § Regeringen får på begäran av försäkringsöverdomstolen förordna
särskilda sakkunniga för viss tid med uppgift att tillhandagå domstolen
med utlåtanden. Lag (1991:209).

15 § Vid försäkringsöverdomstolen skall finnas kansli. Lag (1991:209).

Övergångsbestämmelser

1986:147

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

2. Äldre bestämmelser i 5 § tillämpas fortfarande för den som har
utnämnts till försäkringsrättsråd eller förordnats till
försäkringsrättsassessor före ikraftträdandet.

1988:618

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Löpande tjänstgöringstider
för nämndemän upphör vid utgången av år 1988. Nyval av nämndemän för
tiden från och med år 1989 skall med tillämpning av de nya
bestämmelserna äga rum under år 1988. Valen förrättas av de landsting
och kommunfullmäktige som nyvalts under detta år.

1990:453

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om nämndemän som valts
före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

1991:209

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. För mål som före ikraftträdandet anhängiggjorts i försäkringsdomstol
gäller äldre bestämmelser med följande undantag:

a) Den som enligt 5 § andra stycket är chef för försäkringsrätt leder
arbetet vid domstolen under presidenten i den kammarrätt som regeringen
bestämmer.

b) Med ledamot som avses i 7 § första stycket första meningen jämställs
lagfaren ledamot av kammarrätt eller länsrätt.

3. Regeringen får bestämma att mål som anges i 2 skall överlämnas från
försäkringsrätt till kammarrätt för prövning.

4. Den som vid ikraftträdandet är nämndeman i en försäkringsrätt är för
återstoden av tjänstgöringstiden också nämndeman i en kammarrätt eller
en länsrätt i enlighet med vad som närmare beslutas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

1993:573

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om mål som avgjorts av kammarrätt eller
Arbetsmarknadsstyrelsen före ikraftträdandet.

1993:574

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Mål som inte avgjorts av Försäkringsöverdomstolen före
upphävandet skall överlämnas till Regeringsrätten för prövning.

3. I mål som har avgjorts av kammarrätt före den 1 juli 1993 eller
av försäkringsrätt före den 1 juli 1992 skall Regeringsrätten, utöver
vad som gäller enligt 36 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
meddela prövningstillstånd om det finns anledning att ändra det slut
som kammarrätten eller försäkringsrätten har kommit till. Lag (1995:797).