Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken

SFS nr
1978:314
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:758

1 § Underrättelse enligt 12 kap. 44 § första stycket jordabalken skall
till en bostadshyresgäst avfattas enligt formulär 1 och till en
lokalhyresgäst enligt formulär 2. Förordning (1993:403).

2 § Om en underrättelse som avses i 1 § inte har tagits in i
eller fogats vid en sådan ansökan om avhysning som avses i 12
kap. 8 § sjätte stycket jordabalken eller en stämningsansökan,
skall Kronofogdemyndigheten eller den domstol till vilken
ansökan har getts in se till att hyresgästen delges en sådan
underrättelse samtidigt med ansökningen. Kronofogdemyndigheten
eller domstolen är skyldig att på lämpligt sätt genast
underrätta sökanden eller käranden om innehållet i 12 kap. 44 §
första stycket jordabalken och om åtgärden att underrätta
hyresgästen. Förordning (2006:758).

3 § Meddelande till socialnämnden enligt 12 kap. 44 § första stycket
1 jordabalken skall avfattas enligt formulär 3. Förordning
(1993:403).

Formulär 1

Underrättelse till bostadshyresgäst om möjlighet att få tillbaka
hyresrätten fastän hyran inte har betalats i tid

En hyresgäst som inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt
och kan därför bli uppsagd från lägenheten. Som uppsägning räknas
också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt
bestämmelser i hyreslagen kan hyresgästen dock få tillbaka
hyresrätten fastän han eller hon har blivit uppsagd. Hyresgästen
måste då betala hyran inom viss kortare tid.

Hyresvärden måste lämna meddelande om uppsägningen till
socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka Er
hyresrätt, om Ni betalar hyran inom tre veckor från det att Ni
har fått del av denna underrättelse. Förordning (1993:403).

Formulär 2

Underrättelse till lokalhyresgäst om möjlighet att få tillbaka
hyresrätten fastän hyran inte har betalats i tid

En hyresgäst som inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt
och kan därför bli uppsagd från lokalen. Som uppsägning räknas
också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt
bestämmelser i hyreslagen kan hyresgästen dock få tillbaka
hyresrätten fastän han eller hon har blivit uppsagd. Hyresgästen
måste då betala hyran inom viss kortare tid.

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka Er
hyresrätt, om Ni betalar hyran inom två veckor från det att Ni har
fått del av denna underrättelse. Förordning (1993:403).

Formulär 3

Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadshyresgäst
på grund av försummad hyresbetalning

1. Hyresvärdens namn,
postadress och telefon-
nummer – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. Hyresgästens namn och
postadress – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — —

3. Den förhyrda lägen-
hetens storlek (antalet rum) – – – – – – – – – – – – – – – — —

4. Belopp som hyres-
gästen skall betala för
att återvinna hyres-
rätten med angivande av
förfallodagen och den
ränta som fordras – – – – – – – – – – – – – – – – – – — —

5. Hyresvärdens postgiro-
eller bankgirokonto eller
annan anvisning om sättet
för hyrans betalning – – – – – – – – – – – – – – – – – – —
Förordning (1993:403).

1993:403

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. I fråga om
underrättelser som avser hyror som har förfallit till betalning före
den 1 juli 1993 gäller äldre föreskrifter.