Förordning (1978:373) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i brottmål m.m.

SFS nr
1978:373
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1978-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1099
Upphävd
1988-01-01

1 § Underrättelse enligt 30 kap. 7 § sjätte stycket rättegångsbalken
skall ske genom att avskrift av domen, i vad den innehåller uppgift om
domstolens namn, domens dag, domens och målets nummer, parterna och
domslutet, sänds till den tilltalade i vanligt brev under hans för
domstolen kända adress. Samtidigt lämnas uppgift om tid och sätt för
fullföljd av talan. Har skiljaktig mening rörande domslutet förekommit
skall redogörelse för denna också lämnas.

Vad nu sagts om dom tillämpas även i fråga om särskilt uppsatt slutligt
beslut. Om beslutet ej uppsatts särskilt, sänds meddelande om
innehållet i beslutet och skiljaktig mening, om sådan förekommit, samt
om tid och sätt för fullföljd av talan.

2 § Underrättelse om utgången i målet skall jämväl lämnas sådan
målsägande som har fört talan om enskilt anspråk och den som har
övertagit målsägandens anspråk genom att avskrift av domen eller
beslutet sänds till honom i vanligt brev. Har beslutet ej uppsatts
särskilt sänds avskrift av protokoll eller annan handling som inne
fattar det slutliga beslutet. Om skiljaktig mening har förekommit skall
redogörelse för denna också lämnas.

3 § Underrättelse enligt 1 § eller 2 § skall sändas inom en vecka
efter domens eller beslutets meddelande.