Förordning (1978:402) om villkor för exportkreditstöd

SFS nr
1978:402
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § Medgivande om exportkreditstöd enligt lagen (1978:401) om
exportkreditstöd får lämnas av exportkreditnämnden endast under
förutsättning att

1. villkoren för exportkrediten såvitt avser kreditens andel av
köpeskillingen och kredittidens längd står i överensstämmelse med den
överenskommelse om riktlinjer för begränsning av statligt stöd vid
exportkreditgivning, som Sverige har biträtt, och med grunderna för
denna överenskommelse,

2. villkoren för exportaffären – med beaktande av varuslag,
köpeskillingens storlek och andra sådana omständigheter – överensstämmer
med de internationellt tillämpade riktlinjer som exportkreditnämnden
iakttar vid beviljande av exportkreditgarantier enligt förordningen
(1974:60) om exportkreditgaranti.

2 § Stödberättigad kostnadsdel som avses i 3§ lagen (1978:401) om
exportkreditstöd får inte överstiga skillnaden mellan räntekostnaden för
finansiering av exportkrediten och en ränta som beräknas enligt den
lägsta tillämpliga räntesats som anges i den i 1§ 1 nämnda
överenskommelsen.