Lag (1978:403) om beslutanderätt för kreditmarknadsföretag i fråga om exportkredit i vissa fall

SFS nr
1978:403
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:466

1 § Regeringen får överlämna till kreditmarknadsföretag, vari staten
äger del, att pröva fråga om exportkredit för vilken statligt
räntebidrag eller statligt stöd till kursrisktäckning för bolagets
upplåning utgår eller kan utgå. Lag (1997:466).

2 § Den som hos kreditmarknadsföretag som avses i 1 § har tagit
befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa
vad han därvid erfarit om affärs- eller driftförhållanden.
Lag (1997:466).

Övergångsbestämmelser

1992:1625

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

2. I fråga om svenskt kreditaktiebolag som driver verksamhet enligt
punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om
kreditmarknadsföretag gäller äldre föreskrifter. Lag (1997:466).