Förordning (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

SFS nr
1978:407
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1978-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:825
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1195

1 § Riksskatteverket prövar frågor som avses i 9 kap. 4 §
lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter när
det gäller skatter och avgifter som avses i 1 kap. 1 § första
stycket 1 nämnda lag.

När det gäller avgift enligt lagen (1994:1704) om lageravgift
på vissa jordbruksprodukter prövas frågor som avses i första
stycket av Statens jordbruksverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
föreskrifter tilllämpas fortfarande vid nedsättning eller
befrielse enligt 22 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200).
Förordning (1997:1073).

1 a § har upphävts genom denna förordning (1988:1067).

2 § Beslut enligt 1 § får överklagas hos regeringen.
Förordning (1998:1195).

3 § har upphävts genom denna förordning (1988:1067).

4 § har upphävts genom denna förordning (1988:1067).

5 § har upphävts genom denna förordning (1988:1067).

Övergångsbestämmelser

1994:225

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre
bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden före
ikraftträdandet.

1997:1073

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
föreskrifter tilllämpas fortfarande vid nedsättning eller
befrielse enligt 22 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200).

1998:1195

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

2. Bestämmelserna i 2 § skall även tillämpas när
Riksskatteverket med stöd av

– övergångsbestämmelserna till förordningen (1994:225) om
ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller
nedsättning av viss indirekt skatt, m.m. beslutat i fråga som
avses i 76 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt, eller

– övergångsbestämmelserna till förordningen (1997:1073) om
ändring i förordningen (1978:407) om befrielse från eller
nedsättning av viss indirekt skatt, m.m. beslutat i fråga som
avses i 22 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200).

2002:825

Regeringen föreskriver att förordningen (1978:407) om befrielse
från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m. skall
upphöra att gälla vid utgången av år 2002. Förordningen skall
dock fortfarande tillämpas vid nedsättning, befrielse eller
återbetalning enligt 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.