Lag (1978:423)om skattelättnader för vissa sparformer

SFS nr
1978:423
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:692
Upphävd
1990-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1266

1 § Skattelättnader enligt denna lag medges fysisk person över 16 år,
som har varit bosatt eller stadigvarande har vistats här i riket under
någon del av inkomståret och som under året har haft sådan inkomst som
enligt 9 § 3 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
är att anse som A-inkomst eller har haft inkomst enligt lagen (1958:295)
om sjömansskatt. Skattelättnader medges inte för sparande som sker efter
utgången av mars 1984.

Frågan om den skattskyldiges ålder bedöms enligt 65 §
kommunalskattelagen (1928:370).

Med inkomstår förstås det kalenderår som närmast har föregått
taxeringsåret. Lag (1983:893).

2 § Sparskattereduktion åtnjuts med 10 % av belopp som under inkomståret
har insatts på särskilt lönsparkonto och som vid årets utgång innestår
på kontot samt med 20 % av belopp som under inkomståret har insatts på
aktiesparkonto och som vid årets utgång motsvaras av andelar i
aktiesparfond enligt lagen (1978:428) om aktiesparfonder eller innestår
på kontot för inköp av sådana andelar. Sparskattereduktion åtnjuts under
förutsättning att insättningar på lönsparkonto eller aktiesparkonto har
gjorts på kontot under minst sex av inkomstårets månader. För sparande
under år 1983 medges dock sparskattereduktion, även om insättningar
gjorts under ett mindre antal månader. Varje insättning skall uppgå till
lägst 75 kronor och högst 600 kronor. Högsta belopp för insättning på
lönsparkonto är dock 400 kronor. Sparskattereduktion får — utom i fall
som avses i andra stycket — inte beräknas på högre sammanlagt belopp än
7 200 kronor, varav högst 4 800 kronor får avse insättningar på
lönsparkonto. Sparskattereduktion får inte heller beräknas på högre
belopp än som motsvaras av sådan inkomst som anges i 1 §. Öretal som
uppkommer vid beräkning av sparskattereduktion bortfaller. För
insättningar under år 1984 åtnjuts ej sparskattereduktion.

Har sparande enligt första stycket påbörjats under senare delen av året
men har inte insättningar skett under sex månader, åtnjuts
sparskattereduktion för sådana sparmedel först vid beräkning av skatt
för det närmast följande inkomståret. Sparskattereduktion enligt detta
stycket medges endast om sparandet under det sistnämnda inkomståret
uppfyller de förutsättningar som anges i första stycket. För att
sparande under år 1982 skall berättiga till sparskattereduktion vid 1984
års taxering krävs vidare att insättningar på lönsparkonto eller
aktiesparkonto har gjorts under minst sex månader under år 1983.
Sparskattereduktion får med tillämpning av detta stycke beräknas på ett
sammanlagt belopp av högst 10 200 kronor, varav högst 6 800 kronor får
avse insättningar på lönsparkonto. Bestämmelserna i detta stycke
tillämpas inte i fråga om sparande som påbörjas under år 1983.

I fråga om sparskattereduktion tillämpas 2 § 4 mom. femte och sjätte
styckena uppbördslagen (1953:272). Sparskattereduktion skall
tillgodoräknas den skattskyldige före annan skattereduktion.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga
sjömansskatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen (1958:295)
om sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag, skall
reduktionsbeloppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett.
Lag (1983:893).

3 § Har sparskattereduktion åtnjutits enligt 2 §, utgör räntan på
sparmedlen under inkomståret och närmast följande fem år inte
skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370)
eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Vad nu har sagts gäller
inte ränta som belöper på sådan del av inkomstår som anges i 2 § andra
stycket första meningen. Ränta och utdelning som tillfaller
aktiesparfond utgör inte heller skattepliktig inkomst.

Räntan på sparmedel som satts in på lönsparkonto under år 1984 utgör
inte skattepliktig inkomst under det året eller de närmast följande fyra
åren. Lag (1983:893).

4 § Vid realisationsvinstberäkning enligt bestämmelserna i punkt 2 b av
anvisningarna till 36 § kommunalskattelagen (1928:370) i fråga om andel
som har innehafts i fem år räknat från utgången av det år för vilket
sparskattereduktion har medgivits, får efter den skattskyldiges val
anskaffningskostnaden beräknas antingen till andelens marknadsvärde vid
utgången av det femte året eller till värdet vid utgången av det år för
vilket sparskattereduktion har medgivits ökat med avkastningen under de
därpå följande fem åren. I det första fallet anses andelen anskaffad vid
utgången av det femte året och i det andra fallet vid utgången av det år
för vilket sparskattereduktion har medgivits.

Vid realisationsvinstberäkning i fråga om en andel som har innehafts
mindre än fem år räknat från utgången av det år för vilket
sparskattereduktion har medgivits skall andelen anses anskaffad den 31
december sistnämnda år för en kostnad som motsvarar det sammanlagda
beloppet av under året gjorda insättningar på aktiesparkonto. I fall som
anges i 2 § andra stycket medräknas i anskaffningskostnaden även
insättningar på aktiesparkonto som gjorts under året före det år för
vilket sparskattereduktion har medgivits. Bestämmelserna i punkt 2 b
tredje stycket av anvisningarna till 36 § kommunalskattelagen får inte
tillämpas. Vid vinstberäkningen medges avdrag för belopp som fondbolaget
har innehållit med stöd av 5 §.

För andelar som förvärvats under år 1984 gäller dock följande. Avyttras
en andel före utgången av år 1988, utgör realisationsvinst som uppkommer
vid avyttringen inte skattepliktig inkomst. Ej heller medges avdrag för
realisationsförlust, som uppkommer vid en sådan avyttring. Avyttras en
andel efter utgången av år 1988 får efter den skattskyldiges val
anskaffningskostnaden beräknas antingen till andelens marknadsvärde vid
utgången av år 1988 eller till värdet vid utgången av mars 1984 ökat med
avkastningen till och med år 1988. I det första fallet anses andelen
anskaffad vid utgången av år 1988 och i det andra fallet vid utgången av
mars 1984. Lag (1983:893).

5 § Sker uttag från lönsparkonto före utgången av det femteåret efter
det år för vilket sparskattereduktion kommer i fråga enligt 2 § men
efter utgången av sistnämnda år skall avdrag göras av kreditinrättningen
med 15 %. Inlöses andel i aktiesparfond inom samma tid skall avdrag
göras av fondbolaget med 25 %. Om den skattskyldige visar att
sparskattereduktion enligt 2 § inte tidigare har medgivits eller kommer
att medgivas för de uttagna sparmedlen, skall avdraget jämkas med hänsyn
härtill.

Övergår rätten till lönsparkonto eller aktiesparkonto inom den i första
stycket angivna tiden på annat sätt än genom arv, testamente eller
bodelning med anledning av makes död eller pantsätts rätten till sådant
konto skall innestående medel utbetalas. Därvid tillämpas bestämmelserna
i första stycket.

Det belopp som har avdragits enligt första stycket skall betalas till
staten. Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, utfärdar
närmare föreskrifter om detta. Lag (1982:1199).

6 § Skattskyldig, som vill åtnjuta sparskattereduktion enligt 2 §, skall
till deklarationen foga av kreditinrättning eller fondbolag utfärdat
intyg rörande insättningar, behållning och ränta eller antal andelar i
aktiefond.

Övergångsbestämmelser

1990:692

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1978:423) om
skattelättnader för vissa sparformer skall upphöra att gälla
vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock
fortfarande vid 1991 och tidigare års taxeringar.
Lag (1999:1266).

1999:1266

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.