Lag (1978:428) om aktiesparfonder

SFS nr
1978:428
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1115
Upphävd
1991-01-01

1 § Med aktiesparfond avses fond för lönsparande som sker enligt lagen
(1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer. I fråga om
aktiesparfond tillämpas vad i aktiefondslagen (1974:931) och annan
författning föreskrivs om aktiefond, dock med de avvikelser från
aktiefondslagen som följer av denna lag. Lag (1980:1001)

2 § Aktiesparfond förvaltas av fondbolag som bildas särskilt för detta
ändamål.

Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av dessa
skall flertalet och bland dem ordföranden väljas av en
fondandelsägarstämma, som skall hållas årligen. Av de övriga
ledamöterna utses två av regeringen och minst en av bolagsstämman i
fondbolaget. För de av fondandelsägarstämman valda ledamöterna skall
stämman välja suppleanter.

Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbolagets
styrelse skall beredas av en valberedning, utsedd av en
fondandelsägarstämma.

I beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i
fondbolagets styrelse som har utsetts av fondandelsägarstämman. Lag
(1983:892).

3 § Till aktiesparfond får förvärvas endast värdepapper enligt 19
§ aktiefondslagen (1974:931) vilka är

1. aktier i svenskt aktiebolag,

2. sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenskt aktiebolag,

3. obligationer och andra skuldförbindelser, utfärdade av staten.

Ett fondbolag får inte till fonden mot vederlag förvärva värdepapper
enligt första stycket 3 i sådan omfattning att värdet av de
värdepapper som där avses genom förvärvet kommer att överstiga
tjugofem procent av fondens värde.

Bankinspektionen får medge att det i 19 § sista stycket
aktiefondslagen angivna procenttalet överskrids. Lag (1983:892).

4 § Fondbolag får besluta om utbetalning av medel som har avdragits
för utbetalning till staten enligt lagen (1978:423) om skattelättnader
för vissa sparformer.

5 § Övergår rätten till fondandel på annat sätt än genom arv,
testamente eller bodelning med anledning av makes död eller pantsätts
fondandel, skall den inlösas.

6 § De fondandelar, som fondandelsägaren har förvärvat för ett års
sparmedel, kan inom fem år efter det årets utgång inlösas endast
samtidigt.

I fall som avses i 2 § andra stycket lagen (1978:423) om
skattelättnader för vissa sparformer skall även de fondandelar, som
fondandelsägaren har förvärvat för där angivna sparmedel, inlösas
gemensamt med de i första stycket angivna fondandelarna.

7 § Vid inlösen inom tid som anges i 6 § första stycket skall avdrag
göras enligt 5 § lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa
sparformer. Motsvarande avdrag skall göras vid inlösen av fondandel
som inom samma tid har förvärvats på annat sätt än genom arv,
testamente eller bodelning med anledning av makes död eller som inom
samma tid har pantsatts.

Förvaringsbanken skall till staten inbetala det belopp som har
avdragits enligt första stycket.

8 § Fondbestämmelserna för aktiesparfond skall ange att

1. fonden är en aktiesparfond för vilken denna lag gäller,

2. fondbolaget skall föra register över innehav av fondandelar och
inte skall utfärda fondandelsbevis,

3. utdelning till fondandelsägarna inte skall ske,

4. inlösen av fondandel skall ske i de fall och på de villkor som
anges i denna lag.

Särskilda bestämmelser för företagsanknuten aktiesparfond

9 § En företagsanknuten aktiesparfond bildas genom kapitaltillskott
endast från anställda i ett visst aktiebolag eller inom en viss
koncern. Lag (1980:1001).

10 § Förvaltar ett fondbolag uteslutande en eller flera
företagsanknutna aktiesparfonder, gäller i stället för 2 § andra
stycket att styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem
ledamöter samt att flertalet och bland dem ordföranden skall väljas av
fondandelsägarstämman. Minst en ledamot skall väljas av bolagsstämman
i fondbolaget. För de av fondandelsägarstämman valda ledamöterna skall
stämman välja suppleanter.

Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder, skall för varje
företagsanknuten fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot,
som valts av andelsägarstämman i denna fond.

Utan hinder av 8 § fjärde stycket första meningen aktiefondslagen
(1974:931) får till styrelseledamöter i fondbolag, som förvaltar en
företagsanknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankaktiebolag,
utses anställda i bankbolaget. Lag (1983:892).

11 § Minst tjugofem procent av en företagsanknuten aktiesparfonds
värde skall placeras i sådana värdepapper som avses i 3 § första
stycket 1 eller 2 och som har utfärdats av det aktiebolag, i vilket de
som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller — om bolaget
ingår som moderbolag i en koncern — i vars dotterbolag de är
anställda. Den i 22 § aktiefondslagen (1974:931) föreskrivna
begränsningen i fråga om en aktiefonds innehav av aktier i samma bolag
gäller ej för en företagsanknuten aktiesparfond.

Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknuten
till. Lag (1983:892).

12 § Förvaltar ett fondbolag uteslutande företagsanknutna
aktiesparfonder, gäller inte 4 § andra stycket aktiefondslagen
(1974:931).

Bankinspektionen får efter ansökan medge att fondbolaget inte avger
kvartalsredogörelser för fonderna.

Inspektionen får avstå från att för fondbolaget förordna revisor som
avses i 46 § tredje stycket aktiefondslagen. Lag (1980:1001).

Övergångsbestämmelser

1983:892

En styrelse i fondbolag, vilken valts före lagens ikraftträdande,
kvarstår utan hinder av 2 § andra stycket och 10 § första stycket
under den tid valet avser. Bestämmelserna i 2 § tredje och fjärde
styckena tillämpas inte förrän styrelse enligt denna lag första gången
har valts.

1990:1115

Fondbolag enligt aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428)
om aktiesparfonder som vid ikraftträdandet av lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder förvaltar aktiefond resp. aktiesparfond, får inom
fem månader från ikraftträdandet ansöka om tillstånd att utöva
fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder.

Fondbolag som har ansökt om tillstånd inom den angivna tiden, får
fortsätta verksamheten enligt bestämmelserna i de gamla lagarna
intill dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.