Lag (1978:440) om kollektivtrafiknämnd

SFS nr
1978:440
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1899
Upphävd
1992-01-01

1 § Fråga om ersättning till trafikföretag för framtida utförande av
sådan trafik som omfattas av lagen (1978:438) om huvudmannaskap för
viss kollektiv persontrafik prövas av kollektivtrafiknämnden, om
huvudmannen och trafikföretaget trots förhandlingar i frågan inte kan
enas.

2 § Kollektivtrafiknämnden består av ordförande och fyra andra
ledamöter, om inte annat följer av tredje stycket. För ledamöterna
skall finnas ersättare.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för viss tid. Av
ledamöterna utses en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en
efter förslag av Landstingsförbundet och en efter förslag av Svenska
busstrafikförbundet. Detsamma gäller i fråga om ersättare för sådan
ledamot.

Om båda parter begär det får regeringen förordna ytterligare två
ledamöter och ersättare för dessa att deltaga i handläggningen av
visst ärende.

3 § Fråga som avses i 1 § tages upp av kollektivtrafiknämnden efter
skriftlig ansökan av endera parten. I ansökningen skall anges yrkande,
innefattande uppgift om den trafik och den tid för vilken ersättning
är avsedd att utgå, samt den utredning som åberopas i ärendet. Av
utredningen skall framgå omfattningen och resultatet av de
förhandlingar som har förts i ersättningsfrågan.

4 § Kollektivtrafiknämnden skall bereda motpart tillfälle att yttra
sig över yrkande som part framställer hos nämnden och över utredning
som denne åberopar i ärendet. Om det behövs skall nämnden hålla
förhandling med parterna.

5 § Kollektivtrafiknämnden får införskaffa utredning utöver den som
parterna åberopar i ärendet och i övrigt inhämta de upplysningar som
behövs.

6 § Finner kollektivtrafiknämnden att förhandlingar i
ersättningsfrågan inte har förts i tillräcklig utsträckning, får
nämnden avvisa ansökan.

7 § Parterna skall medverka till att handläggningen hos
kollektivtrafiknämnden kan avslutas inom tid som föreskrivs i särskild
ordning.

8 § Kollektivtrafiknämnden är beslutför om den är fulltalig.

I fråga om åtgärder som avser endast beredande av ärende eller
avskrivning av ärende efter återkallelse får ordföranden besluta
ensam. Detsamma gäller handläggning vid överklagande av nämndens
beslut.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål. Lag (1986:1179).

9 § Den omständigheten att ledamot i kollektivtrafiknämnden genom
anställning, uppdrag eller liknande är knuten till den som är part i
ett ärende hos nämnden skall inte medföra jäv enligt 11 § första
stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Lag (1986:1179).

10 § Mot kollektivtrafiknämndens beslut får talan inte föras.

11 § Vardera parten skall svara för sin egen kostnad hos
kollektivtrafiknämnden.

Parterna skall ersätta statsverket nämndens kostnader för utredning i
ärendet med hälften vardera.

Föreligger särskilda skäl får nämnden besluta om annan
kostnadsfördelning än den som följer av första och andra styckena
eller förordna att viss kostnad skall stanna på statsverket.

12 § har upphört att gälla genom SFS1980:250.

13 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om
kollektivtrafiknämndens verksamhet och förfarandet inför nämnden.