Förordning (1978:441) om kollektivtrafiknämnd

SFS nr
1978:441
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1900
Upphävd
1992-01-01

1 § I 1 § lagen (1978:440) om kollektivtrafiknämnd finns bestämmelser
om kollektivtrafiknämndens uppgifter.

2 § I 2 § lagen (1978:440) om kollektivtrafiknämnd finns bestämmelser
om kollektivtrafiknämndens sammansättning och om förordnande av
nämndens ledamöter och ersättare för dessa.

3 § I mån av behov får kollektivtrafiknämnden anlita sekreterare eller
annat biträde.

4 § Ärende hos kollektivtrafiknämnden avgörs vid sammanträde med
nämnden efter föredragning av ordföranden eller den ordföranden utser.

Kollektivtrafiknämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden
bestämmer.

5 § I ärenden hos kollektivtrafiknämnden skall föras protokoll när
sammanträde hålls eller när nämnden i annat fall finner att protokoll
behövs.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få
en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1077).

6 § Handläggningen av ärende hos kollektivtrafiknämnden skall avslutas
inom två månader från den dag ärendet anhängiggjordes, om inte nämnden
av särskilda skäl beslutar annat.

7 § Kollektivtrafiknämndens beslut som innebär avgörande av saken
skall sättas upp särskilt. I beslutet skall anges de skäl på vilka det
grundas. Det undertecknas av ordföranden och tillställs parterna genom
nämndens försorg.

8 § Ytterligare föreskrifter om nämndens verksamhetsformer meddelas av
nämnden i arbetsordning.