Förordning (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

SFS nr
1978:45
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1978-02-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1529
Upphävd
1997-01-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas, i den mån regeringen ej bestämmer annat,
på uppdrag i kommitté, som har tillkallats eller inrättats av regeringen
eller av statsråd efter regeringens bemyndigande.

Vad som i förordningen sägs om uppdrag i kommitté skall tillämpas också
på uppdrag som särskild utredare. Föreskrift om ordförande tillämpas
därvid på den särskilde utredaren.

Dagarvode

2 § Ersättning för uppdrag utgår i form av dagarvode.

3 § Dagarvode utgår för dag under vilken arbete utförs.

4 § Dagarvode utgör

för ordförande 120 kronor om dagen,

för andra uppdragstagare 75 kronor om dagen. Förordning (1988:968).

5 § Dagarvode innefattar i förekommande fall semesterersättning enligt
semesterlagen (1977:480) på sätt som följer av särskilt kollektivavtal.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner

6 § Den som utför arbete i uppdrag som avses i 1 § får utöver dagarvode
tillerkännas ersättning för sådana avlöningsförmåner, som han går miste
om på grund av att han är ledig från anställning. Sådan ersättning utgår
under högst tre månader. Vikariatstillägg ersätts inte.

Fråga om ersättning enligt första stycket prövas av vederbörande
statsråd eller av tjänsteman som denne utser.

Reseförmåner

7 § Vid resor till eller från en sammanträdesort, under vistelse på
sådan ort och vid andra resor eller förrättningar med anledning av
uppdrag som avses i 1 § tillämpas de bestämmelser om reseförmåner som
enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet samt
utlandsreseförordning (1991:1754). Förordning (1992:152).

8 § har upphävts genom förordning (1992:152).

9 § Har någon i uppdrag som avses i 1 § utfört arbete som han har
kallats till under tid då han åtnjuter semester, får vederbörande
statsråd tillerkänna honom skälig ersättning för de extra kostnader som
kan ha uppkommit.

Övriga bestämmelser

10 § I räkning med begäran om ersättning anges det antal dagar under
vilka arbete har utförts i uppdraget.

11 § Varje räkning granskas och attesteras av någon uppdragstagare eller
anställd inom kommittén som har kännedom om de faktiska förhållanden på
vilka utgiften grundar sig. Räkningen ges in till det departement som
kommittén hör till. Förordning (1992:944).

12 § Beslut om ersättning enligt denna förordning får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1995:224).

Övergångsbestämmelser

1987:51

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 1987.

1988:968

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1988.

1995:224

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.