Lag (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare

SFS nr
1978:478
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:41
Upphävd
1990-01-01

1 § Den som innehar en mottagare som är avsedd för mottagning av
bildsändning med eller utan ljud (televisionsmottagare) skall betala
mottagaravgift med 271 kronor per kalenderkvartal.

Avgiften betalas till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag
(1989:495).

2 § Bestämmelser om skyldighet att anmäla innehav av televisionsmottagare
finns i lagen (1989:41) om TV-avgift. Lag (1989:42).

3 § Avgift som har erlagts för televisionsmottagare gäller även annan
televisionsmottagare, om mottagarna

1. är avsedda att användas i innehavarens hushåll av honom själv, hans
familj, annan medlem av hushållet eller inneboende som är helt i
hushållets kost,

2. är avsedda för försäljning eller demonstration och förvaras på samma
försäljnings- eller demonstrationsställe,

3. innehas inom sjukhus, vårdanstalt, ålderdomshem eller liknande
inrättning och är avsedda att användas av dem som vårdas där,

4. innehas i hotell- eller pensionatsrörelse och är avsedda att användas
av tillfälliga gäster, eller

5. innehas av läroanstalt och är avsedda att användas för undervisningen.
Avgift som har erlagts för televisionsmottagare gäller även annan sådan
mottagare som är avsedd att användas i motorfordon, om fordonet är
registrerat på den som har erlagt avgiften, medlem av hans familj eller
annan medlem av hans hushåll och icke huvudsakligen används i yrkesmässig
trafik.

Avgift som har erlagts för televisionsmottagare, vilken används inom
lägenhet som är avsedd för annat ändamål än bostad och disponeras av den
som innehar mottagaren, gäller även ytterligare nio sådana mottagare inom
lägenheten, i den mån föreskrift i första stycket ej är tillämplig. För
varje påbörjad följande grupp om tio mottagare utgår avgift såsom för en
mottagare.

4 § Avgift betalas inte för televisionsmottagare som

1. på grund av sin konstruktion inte kan användas för att ta emot
markbundna rundradiosändningar,

2. finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än
bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en
särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program,

3. innehas av tjänsteman vid utländsk beskickning eller lönat konsulat,
om utrikesdepartementet bestämmer det,

4. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri,

5. innehas på prov under högst 15 dagar, eller

6. efter anmälan till myndighet som avses i 1 § andra stycket har blivit
nedmonterad, inpackad och undanställd eller på annat sätt försatt ur
brukbart skick. Lag (1989:42).

5 § Föreskrift om mottagare i denna lag avser även återgivningsanordning
som är ansluten till mottagaren.

Föreskrifterna i denna lag gäller ej navigeringsmottagare.

6 § har upphävts genom lag (1989:42).

Övergångsbestämmelser

1989:41

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989.

2. Lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare skall
upphöra att gälla vid utgången av år 1989. Lagen gäller dock fortfarande
i fråga om skyldighet att betala mottagaravgift som har uppkommit
dessförinnan.

3. För den som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala
mottagaravgift och som skall betala TV-avgift efter ikraftträdandet av
den nya lagen, skall Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före utgången av år
1989 fatta beslut enligt 9 § i den nya lagen. Sedan bolaget har fattat
ett sådant beslut i fråga om en avgiftsskyldig, skall den nya lagen
tillämpas på honom i stället för den äldre lagen. Den äldre lagen gäller
fortfarande till utgången av år 1989 i fråga om övriga avgiftsskyldiga
som avses i denna punkt.

4. Vid bestämmande av avgiften för den första avgiftsperioden enligt
punkt 3 skall bolaget beakta om avgiften avser tid för vilken
mottagaravgift har betalats enligt den äldre lagen. Om det uppstår
mellanrum mellan den tid för vilken avgift har betalats enligt den äldre
lagen och den första avgiftsperiodens början, skall bolaget tillämpa 7 §
tredje stycket i den nya lagen.

5. I fråga om den som driver hotell- eller pensionatsrörelse skall för
tiden till utgången av år 1989 TV-avgiften för en mottagare som är avsedd
att användas av tillfälliga gäster i rörelsen omfatta även övriga sådana
mottagare i rörelsen.

6. För tiden till utgången av år 1989 skall bolaget, så snart det har
fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen i fråga om någon som den 28
februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift,
underrätta televerket om beslutet.

7. Om någon som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att
betala mottagaravgift före utgången av detta år skriftligen anmäler till
bolaget att hans innehav av TV-mottagaren har upphört, skall bolaget, om
det inte har fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen, underrätta
televerket om att avanmälan skett.

8. Varje statlig myndighet som innehar TV-mottagare skall senast den 1
april 1989 anmäla till bolaget hur många mottagare som myndigheten
innehar.

9. Den som driver hotell- eller pensionatsrörelse och som innehar
TV-mottagare som används i rörelsen skall senast den 1 februari 1990
anmäla till bolaget hur många mottagare som innehas i rörelsen.

1989:42

Denna lag träder i kraft i fråga om 4 § 1 och 2 den 1 april 1989 och i
övrigt den 1 mars 1989.