Förordning (1978:484) om mottagare för radiosändning eller trådsändning

SFS nr
1978:484
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:47
Upphävd
1989-03-01

1 § I denna förordning avses med mottagare

1. mottagare för radio- eller trådsändning,

2. återgivningsanordning som är ansluten till sådan mottagare som
avses i 1.

2 § Avgift som avses i lagen (1978:478) om avgift för innehav av
televisionsmottagare skall erläggas till televerket.

Innehav av televisionsmottagare skall anmälas till televerket.

3 § Medgivande att inneha sådan anordning för registrering av
innehållet i radioeller trådsändning som avses i 3 a § andra stycket
radiolagen (1966:755) meddelas av televerket. Förordning (1979:154).

4 § upphävd genom förordning (1979:154).

5 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1978:478)
om avgift för innehav av televisionsmottagare samt 3 och 3 a §§
radiolagen (1966:755) meddelas av televerket. Förordning (1979:154).

6 § Avskrift av dom beträffande förseelse som avses i 11 § andra styc
ket radiolagen (1966:755) eller 6 § lagen (1978:478) om avgift för
innehav av televisionsmottagare skall sändas till televerket.
Förordning (1979:154).