Lag (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

SFS nr
1978:487
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1392
Upphävd
1994-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek
eller arkiv lämna exemplar av skrifter, ljud- och bildupptagningar
samt vissa kombinationer av sådant material (pliktexemplar).

Pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskningsändamål
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer.

2 § I denna lag förstås med

skrift tryckt skrift och annan skrift, som avses i 1 kap. 5 §
tryckfrihetsförordningen,

dagstidning skrift, som utgör allmän nyhetstidning av
dagspresskaraktär och som normalt kommer ut med minst ett nummer varje
vecka, samt löpsedel och bilaga,

fonogram anordning, på vilken uteslutande upptagits ljud och vars
innehåll kan avlyssnas endast med tekniskt hjälpmedel,

videogram anordning, på vilken finns upptagning avsedd att återges i
form av rörliga bilder, med eller utan ljud, genom teknik, som i något
skede utnyttjar elektriska signaler.

Pliktexemplar av skrifter

3 § Av skrift, som har framställts här i riket och utgivits här, skall
ett pliktexemplar lämnas till vart och ett av kungl. biblioteket och
biblioteken vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund,
Göteborg och Umeå, om ej annat följer av 6, 7 eller 8 §.

4 § Av periodisk skrift, som har framställts utom riket och för vilken
utgivningsbevis finns eller skall finnas, skall ett pliktexemplar
lämnas till vart och ett av kungl. biblioteket och biblioteken vid
universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och
Umeå, om ej annat följer av 6, 7 eller 8 §.

5 § Av skrift, som inte är periodisk och som har framställts utom
riket, skall ett pliktexemplar lämnas till vart och ett av kungl.
biblioteket och biblioteken vid universiteten i Stockholm, Uppsala,
Linköping, Lund, Göteborg och Umeå, om

1. skriften har lämnats ut för spridning här i riket,

2. skriften helt eller delvis är avfattad på svenska språket eller, om
så inte är fallet, den huvudsakligen är avsedd att spridas inom riket
och

3. skriften ej har förts in till riket endast i enstaka exemplar.

Föreskrifterna i första stycket gäller dock ej om annat följer av 6
eller 8 §.

6 § Om skrift som avses i någon av 3-5 §§ har samma innehåll och utfö
rande som tidigare framställd skrift, föreligger endast skyldighet att
lämna ett pliktexemplar till kungl. biblioteket och ett pliktexemplar
till biblioteket vid universitetet i Lund, under förutsättning att
pliktexemplar av den tidigare framställda skriften har lämnats eller
lämnas samtidigt.

7 § I fråga om tryckt dagstidning gäller, i stället för vad som följer
av 3, 4 och 6 §§, följande.

Av tidningen skall lämnas två pliktexemplar till kungl. biblioteket
och ett pliktexemplar till biblioteket vid universitetet i Lund.

Om tidningen ges ut i flera olika editioner, skall pliktexemplar
lämnas av den edition som har utgivits först och, om tidningen ges ut
i minst tre olika editioner, också av den edition som har utgivits
sist.

Har sida eller löpsedel ändrats, skall pliktexemplar lämnas av varje
sålunda ändrad sida eller löpsedel. Detta gäller dock ej om den
ändrade sidan eller den ändrade löpsedeln ingår i pliktexemplar som
lämnas enligt tredje stycket.

8 § Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 3-7 §§ föreligger inte i
fråga om

1. visitkort, notifikation, adresskort, etikett, blankett, reklam- och
emballagetryck eller därmed jämförlig skrift,

2. protokoll, arbetspromemoria eller liknande skrift, som har
framställts hos myndighet,

3. skrift som har framställts i punktskrift,

4. skrift, som skall lämnas såsom tillbehör till pliktexemplar enligt
24 §, eller

5. skrift som ingår eller är avsedd att ingå i kombinerat material
enligt 18-23 §§.

9 § Pliktexemplar skall lämnas i fråga om

1. skrift, som har framställts här i riket, av framställaren,

2. periodisk skrift, som har framställts utom riket, av utgivaren här
i riket,

3. annan skrift än periodisk skrift, som har framställts utom riket,
av förläggaren här i riket eller, om sådan förläggare inte finns, av
den som har låtit lämna ut skriften för spridning här i riket.

10 § Pliktexemplar skall lämnas i fråga om

1. dagstidning som avses i 7 §, inom en månad efter utgången av varje
period om två kalendermånader under vilken tidningen utgavs,

2. annan skrift, inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal
under vilket skriften utgavs.

Regeringen bestämmer om periodindelning som avses i första stycket 1.

Pliktexemplar av ljud- och bildupptagningar

Ljudradio- och televisionsprogram

11 § I fråga om ljudradio- och televisionsprogram, som svenskt
programföretag får sända med stöd av tillstånd enligt 5 § radiolagen
(1966:755) eller som genom satellitsändning som utgår från Sverige
förmedlas till allmänheten från svenskt programföretag, skall
programföretaget till arkivet för ljud och bild lämna ett pliktexemplar
i form av en sådan upptagning som programföretaget skall göra enligt 5
kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens
och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Pliktexemplaret skall lämnas
inom en månad från den dag då programföretagets skyldighet att bevara
upptagningen upphörde. Lag (1991:2030).

Film, videogram och fonogram

12 § Av film eller videogram som har granskats av statens biografbyrå
skall den som har påkallat granskningen hos byrån lämna ett
pliktexemplar till arkivet för ljud och bild. Har filmen eller
videogrammet godkänts skall pliktexemplaret avse den godkända versionen.
I annat fall skall pliktexemplaret överensstämma med den version som
granskades.

Av reklamfilm, som distribueras för visning vid allmän sammankomst eller
offentlig tillställning skall distributören lämna ett pliktexemplar till
arkivet för ljud och bild.

Pliktexemplar enligt första stycket skall lämnas inom en månad från den
dag då lagakraftägande beslut förelåg i granskningsärendet.
Pliktexemplar enligt andra stycket skall lämnas inom en månad från den
dag då filmen första gången visades offentligt här i riket. Den som har
lämnat pliktexemplar av en film skall få tillbaka filmen sedan arkivet
har haft skälig tid för att framställa en kopia. Lag (1990:895).

13 § Av fonogram, som har mångfaldigats här i riket i minst 50 exemplar
och som har gjorts tillgängligt för allmänheten här, skall ett
pliktexemplar lämnas till arkivet för ljud och bild, om ej annat följer
av 15 §. Detsamma skall gälla för videogram, som har mångfaldigats här i
riket i minst 10 exemplar och som har gjorts tillgängligt för
allmänheten här.

Fonogram eller videogram görs tillgängligt för allmänheten, när exemplar
därav lämnas ut för spridning eller används för offentligt framförande.
Lika med offentligt framförande anses framförande som i
förvärvsverksamhet anordnas inför en större sluten krets. Lag
(1990:895).

14 § Av fonogram eller videogram, som har mångfaldigats utom riket och
har gjorts tillgängligt för allmänheten här i riket, skall ett
pliktexemplar lämnas till arkivet för ljud och bild. Detta gäller dock
endast om

1. den som har låtit föra in exemplaren till riket har fört in minst 50
exemplar av fonogrammen eller 10 exemplar av videogrammen och

2. fonogrammet eller videogrammet helt eller delvis innehåller verk av
svensk upphovsman eller framförande av svensk konstnär eller framförande
på svenska språket eller skildring av svenska förhållanden.

Föreskrifterna i första stycket gäller dock ej om annat följer av 15 §.
Lag (1990:895).

15 § Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 13 eller 14 §
föreligger inte i fråga om sådant fonogram eller videogram

1. som har samma innehåll och utförande som tidigare mångfaldigat
fonogram eller videogram, av vilket pliktexemplar har lämnats, eller

2. som ingår eller är avsett att ingå i kombinerat material enligt
18-23 §§.

16 § Pliktexemplar skall, om inte något annat följer av 12 § första
stycket, lämnas i fråga om

1. fonogram eller videogram, som har mångfaldigats inom riket, av den
som har beställt mångfaldigandet eller, om sådan beställare inte finns,
av den som har utfört mångfaldigandet,

2. fonogram eller videogram, som har mångfaldigats utom riket, av den
som har låtit föra in exemplaren till riket. Lag (1990:895).

17 § Pliktexemplar av fonogram skall lämnas inom en månad från den dag
då fonogrammet först gjordes tillgängligt för allmänheten här i riket.

I fråga om videogram som inte har getts in till statens biografbyrå för
granskning, skall pliktexemplar lämnas så snart som videogrammet har
gjorts tillgängligt för allmänheten här i riket.

Pliktexemplar av videogram skall åtföljas av kortfattade skriftliga
uppgifter om videogrammets innehåll. Sådana uppgifter skall särskilt
avse huruvida videogrammet innehåller våldsscener. Lag (1990:895).

17 a § Över ingivna pliktexemplar av videogram skall föras ett särskilt
register med hjälp av automatisk databehandling. I registret skall
antecknas ett nummer för varje videogram och sådana uppgifter om
videogrammen som lämnas enligt 17 § tredje stycket. Biografbyrån får ha
terminalåtkomst till detta register.

Arkivet för ljud och bild skall underrätta den som har lämnat
pliktexemplar av videogram om de nummer som videogrammen har fått i
registret.

Den som är skyldig att ge in pliktexemplar skall föra en förteckning
över videogram som omfattas av plikten och i förteckningen ange de
registernummer som de ingivna pliktexemplaren har fått. Lag (1990:895).

Pliktexemplar av kombinerat material

18 § Med kombinerat material förstås i 19-23 §§, i fråga om material
som ej utgör läromedel, material vari tillsammans ingår

1. skrift, fonogram och videogram,

2. skrift och fonogram, eller

3. skrift och videogram.

Med kombinerat material förstås i 19-23 §§, i fråga om läromedel,
material vari tillsammans ingår

1. skrift och fonogram,

2. skrift, fonogram och sådant bildmaterial, som är avsett att visas
med tekniskt hjälpmedel,

3. skrift och sådant bildmaterial, som är avsett att visas med
tekniskt hjälpmedel, eller

4. fonogram och sådant bildmaterial, som är avsett att visas med
tekniskt hjälpmedel.

I fall som avses i första stycket och andra stycket 1-3 skall skriften
utgöras av annan skrift än som anges i 8 § 1-4.

19 § Av kombinerat material, som har mångfaldigats här i riket i minst
50 exemplar och som har lämnats ut för spridning här, skall ett
pliktexemplar lämnas till kungl. biblioteket och ett pliktexemplar
till biblioteket vid universitetet i Lund, om ej annat följer av 21 §
andra stycket.

20 § Av kombinerat material, som helt eller delvis har mångfaldigats
utom riket, skall ett pliktexemplar lämnas till kungl. biblioteket och
ett pliktexemplar till biblioteket vid universitetet i Lund, om

1. materialet har lämnats ut för spridning här i riket i minst 50
exemplar och

2. materialet innehåller framställning eller framförande på svenska
språket eller huvudsakligen är avsett att spridas här i riket.

Föreskrifterna i första stycket gäller ej om annat följer av 21 §
andra stycket.

21 § Skyldighet att lämna pliktexemplar av kombinerat material enligt
19 eller 20 § omfattar endast sådana beståndsdelar som särskilt anges
i 18 §.

Skyldighet att lämna pliktexemplar enligt 19 eller 20 § föreligger
inte i fråga om sådant kombinerat material som har samma innehåll och
utförande som tidigare mångfaldigat kombinerat material, av vilket
pliktexemplar har lämnats.

22 § Pliktexemplar skall lämnas i fråga om

1. kombinerat material, som har mångfaldigats inom riket, av den som
har beställt mångfaldigandet eller, om sådan beställare inte finns, av
den som har låtit lämna ut materialet för spridning här i riket,

2. kombinerat material, som helt eller delvis har mångfaldigats utom
riket, av förläggaren här i riket eller, om sådan förläggare inte
finns, av den som har låtit lämna ut materialet för spridning här i
riket.

23 § Pliktexemplar skall lämnas i fråga om kombinerat material, som
har lämnats ut i fullständigt skick för spridning här i riket, inom en
månad efter utgången av det kalenderkvartal under vilket materialet
lämnades ut.

I annat fall än som anges i första stycket skall pliktexemplar av
material som utgör del av kombinerat material lämnas, i fråga om

1. skrift eller annat bildmaterial än videogram, inom en månad efter
utgången av det kalenderkvartal under vilket materialet lämnades ut
för spridning,

2. fonogram eller videogram, inom en månad från den dag då fonogrammet
eller videogrammet först gjordes tillgängligt för allmänheten här i
riket.

Gemensamma föreskrifter

24 § Pliktexemplar, som skall lämnas enligt föreskrifterna i denna
lag, skall även omfatta omslag, fodral, folder, broschyr och liknande
mindre tillbehör som följer med varje exemplar när detta sprids.
Pliktexemplar jämte tillbehör skall vara i samma skick som de exemplar
som är avsedda att spridas.

25 § Den som åsidosätter skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt
denna lag kan av den myndighet som regeringen bestämmer föreläggas att
vid vite fullgöra sin skyldighet. Vitesföreläggande skall delges.

Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet att föra en förteckning
enligt 17 a § tredje stycket skall dömas till böter.

Beslut enligt första stycket får överklagas hos kammarrätten. Lag
(1990:1480).

26 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får för visst
fall medge undantag från skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt
denna lag.

Övergångsbestämmelser

1990:895

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

2. Om en film har getts in till statens biografbyrå för granskning före
ikraftträdandet skall äldre föreskrifter gälla beträffande skyldigheten
att lämna pliktexemplar.

1993:1392

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1978:487) om
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall
upphöra att gälla.

När samtliga omständigheter som enligt den nya lagen skulle
grunda skyldighet att lämna pliktexemplar av ett dokument har
inträffat före ikraftträdandet tillämpas dock den upphävda lagen på
det dokumentet.