Förordning (1978:490) om statligt litteraturstöd

SFS nr
1978:490
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1978-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:449
Upphävd
1993-07-01

Inledande bestämmelser

1 § För att främja mångsidighet och kvalitet i bokutgivning kan statligt
stöd enligt denna förordning utgå till svenskt förlag här i landet.

2 § Stöd avser dels enskilda boktitlar (stöd till bokutgivning), dels
kreditgaranti för förlagsverksamhet.

Stöd till bokutgivning utgår i form av arkersättning, särskilt
stödbelopp, projektstöd, produktionsstöd och lagerstöd samt till
utgivning av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk i form av
projektbidrag och särskilt produktionsstöd.

2 a § Stöd kan också utgå till en i Sverige verksam samisk organisation
för bokutgivning på samiskt språk på förlag i Finland eller Norge.
Förordning (1988:587).

3 § Fråga om stöd till bokutgivning prövas av statens kulturråd.

Fråga om kreditgaranti för förlagsverksamhet prövas av statens
industriverk, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Stöd till bokutgivning

Allmänna bestämmelser

4 § Stöd till bokutgivning kan utgå för följande slag av litteratur,
nämligen

1. ny svensk skönlitteratur för vuxna, däri inbegripet debatt- och
rapportböcker som har skönlitterär prägel,

2. skönlitteratur för vuxna i svensk översättning,

3. facklitteratur för vuxna, såväl svensk som utländsk i svensk
översättning,

4. barn- och ungdomslitteratur, såväl svensk som i översättning till
invandrarspråk,

5. klassisk litteratur, såväl svensk som utländsk i svensk översättning,

6. litteratur på invandrar- och minoritetsspråk,

7. tecknade serier för barn och ungdom.

Med klassisk litteratur jämställs vid tillämpningen av denna förordning
verk som är att hänföra till allmänt erkänd 1900-talslitteratur om minst
20 år har förflutit sedan verket första gången utgavs. Förordning
(1986:464).

5 § Fråga om stöd till bokutgivning prövas efter ansökan. Fråga om stöd
till utgivning av sådan klassisk litteratur som avses i 4§ första stycket
5 får även prövas efter anbudsförfarande.

6 § Urval bland de boktitlar för vilka stöd har sökts eller begärts efter
anbudsförfarande sker särskilt för varje slag av litteratur som avses i
4§. Urvalet sker vid en eller flera tidpunkter under året, vilka i förväg
har bestämts av statens kulturråd. Kulturrådet skall sprida kännedom om
vilken eller vilka tidpunkter som har bestämts.

Efter varje urvalstillfälle skall statens kulturråd sprida kännedom bland
allmänheten om de beslut som kulturrådet har fattat.

Arkersättning och särskilt stödbelopp

7 § Stöd till utgivning av litteratur som avses i 4 § första stycket 1–4
och 7 utgår i efterhand som arkersättning. Förordning (1986:464).

8 § För att arkersättning skall få utgå för en boktitel krävs att den har
utkommit av trycket i en upplaga som omfattar minst det antal exemplar
som statens kulturråd har fastställt som villkor för bidrag.

9 § Arkersättning består av dels en fast del, dels en rörlig del som
utgår för det antal ark som boktiteln omfattar.

Arkersättning utgår efter beräkningsnormer, som fastställs av statens
kulturråd efter överläggning med berörda intressenter. Arkersättningen
fastställs med utgångspunkt i skäliga kostnader för utgivning av
normalutgåvor med ark som har utnyttjats i sedvanlig omfattning.

10 § För böcker med stor stil får arkersättning fastställas med beaktande
av de särskilda kostnader som är förenade med detta framställningssätt.

11 § Förlagsnettopris för titlar av olika omfång och utformning
fastställs av statens kulturråd efter överläggning med berörda
intressenter.

Överstiger förlagsnettopriset för en boktitel det belopp som statens
kulturråd har bestämt för boktitel av visst omfång, får statens kulturråd
fastställa lägre arkersättning än som följer av 9§ andra stycket. Är
överskridandet av nämnvärd betydelse, får arkersättning inte utgå.

12 § Utöver arkersättning kan ett särskilt stödbelopp utgå om utgivningen
av viss boktitel medför särskilt höga kostnader. Sådant stöd utgår med
belopp som fastställs särskilt i varje fall. Statens kulturråd har rätt
att lämna förhandsbesked om huruvida sådant stöd kan utgå.

Projektstöd

13 § Kräver utgivningen av litteratur som avses i 4 § första stycket 2–4
och 7 sådana särskilda kostnader att utgivningen ej lämpligen kan ske med
tillämpning av bestämmelserna om efterhandsstöd, får statens kulturråd
genom projektstöd lämna förhandsstöd till sådan utgivning som anses
särskilt angelägen. För utgivning av litteratur som avses i 4 § första
stycket 1 kan projektstöd utgå om bildåtergivning utgör ett särskilt
framträdande och kostsamt inslag. Förordning (1986:464).

14 § Projektstöd skall företrädesvis avse särskilt kostnadskrävande
utgivning av bildböcker, samlade verk och återutgåvor. Det får inte utgå
för boktitel som har utgivits innan beslut om sådant stöd för titeln har
fattats. Projektstöd får även utgå till särskilt kostsam utgivning av
böcker med stor stil.

Statens kulturråd uppställer de villkor i övrigt som behövs för att
trygga ett lågt pris på den boktitel som stödet avser.

Produktionsstöd och lagerstöd

15 § Stöd till utgivning av klassisk litteratur utgår som produktionsstöd
och som lagerstöd.

16 § Produktionsstöd får inte utgå för boktitel som har utgivits innan
beslut om sådant stöd för titeln har fattats.

17 § Statens kulturråd uppställer de villkor för produktionsstöd som
behövs för att trygga ett lågt pris på den boktitel som stödet avser.
Kulturrådet får också föreskriva andra villkor, såsom att förlag som får
produktionsstöd för en boktitel skall hålla denna i lager under en viss
tid och att förlaget skall medverka till att ytterligare upplagor ges ut
när tidigare upplaga har slutsålts.

Villkor som avses i första stycket får förbindas med skyldighet för
mottagaren att återbetala belopp som har utgått eller del därav, om
villkoret inte uppfylls.

18 § En tredjedel av tillgängliga medel för produktionsstöd bör stå till
förfogande för svensk klassisk litteratur och återstoden för utländsk
klassisk litteratur i svensk översättning.

19 § Lagerstöd kan komma i fråga endast för boktitel som har utgivits.

Lagerstödet får avse lägst 100 och högst 3000 exemplar av samma boktitel.
För boktitel som har utgivits med produktionsstöd får lagerstöd utgå
tidigast året efter det att sådant villkor om lagerhållning som avses i
17 § har upphört. Lagerstöd beviljas för ett år.

Närmare bestämmelser om villkor för lagerstöd meddelas av statens
kulturråd.

Projektbidrag och särskilt produktionsstöd till litteratur på
invandrar- och minoritetsspråk

20 § Stöd till utgivning av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk
utgår

1. som projektbidrag i form av stöd till produktionskostnader, allmänna
förlagskostnader och kostnader för distribution av böcker eller

2. som särskilt produktionsstöd till sådana kostnader som beror på att
utgivningen sker på annat språk än svenska.

21 § Projektbidrag kan utgå till sådant svenskt förlag som huvudsakligen
ger ut litteratur på invandrar- eller minoritetsspråk.

Projektbidrag skall utgå med sådant belopp och på sådant sätt att den
verksamhet som bidraget avser kan bedrivas fortlöpande under några år, om
inte särskilda skäl föranleder ett mera begränsat stöd.

Vid fördelningen av projektbidrag skall företräde ges åt förlag som är
verksamt bland invandrar- och minoritetsgrupper.

22 § Särskilt produktionsstöd kan utgå till annat svenskt förlag än som
avses i 21§ under villkor att

1. annan statlig bidragsform inte är tillämplig på utgivningen samt

2. förlaget vid utgivningen samverkar med företrädare för den språkgrupp
som berörs.

Kreditgaranti

23 § Statlig garanti för lån (kreditgaranti) enligt denna förordning får
efter ansökan lämnas för att stödja mindre förlag och för att göra det
möjligt att etablera nya förlag. Lån som omfattas av garanti kallas
garantilån. Förordning (1988:769).

24 § Kreditgaranti får beviljas endast för lån som genom regelbundna
avbetalningar skall betalas åter inom viss tid, högst tio år från första
lyftningsdagen. Förordning (1988:769).

25 § har upphävts genom förordning (1988:769).

26 § Vid beviljandet av kreditgaranti skall beaktas dels behovet av att
främja tillkomsten av olika förlagstyper och etablering av regionala
förlag, dels behovet av att underlätta bokutgivning på eget förlag till
självkostnadspris och att förbättra de språkliga minoriteternas villkor i
förlagshänseende.

27 § I ärende om kreditgaranti skall statens industriverk samråda med
statens kulturråd.

I samband med beslut om kreditgaranti föreskrivs de särskilda villkor som
med hänsyn till ändamålet med garantin och i övrigt behövs.

28 § har upphävts genom förordning (1988:769).

29 § har upphävts genom förordning (1988:769).

30 § har upphävts genom förordning (1988:769).

31 § har upphävts genom förordning (1988:769).

32 § har upphävts genom förordning (1988:769).

33 § har upphävts genom förordning (1988:769).

34 § har upphävts genom förordning (1988:769).

35 § har upphävts genom förordning (1988:769).

36 § har upphävts genom förordning (1988:769).

37 § har upphävts genom förordning (1988:769).

38 § har upphävts genom förordning (1988:769).

39 § har upphävts genom förordning (1988:769).

40 § Under garantilåns löptid får statens industriverk biträda sådan
ändring av villkor för lånet som saknar väsentlig betydelse för statens
betalningsansvar. Förordning (1987:715).

Särskilda bestämmelser

41 § Mot beslut av statens kulturråd i ärende om stöd till bokutgivning
och mot beslut av statens industriverk i ärende om kreditgaranti får
talan inte föras. Förordning (1987:715).

42 § Stöd enligt denna förordning utgår inte för boktitel som har
erhållit statligt stöd i annan ordning.

Statens kulturråd får dock medge undantag från denna bestämmelse.
Förordning (1987:715).

42 a § I fråga om kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning
(1988:769).

43 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens kulturråd. I fråga om kreditgaranti meddelas
föreskrifterna dock av statens industriverk. Förordning (1987:715).

Övergångsbestämmelser

1988:769

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som beviljats före
ikraftträdandet. Dock skall 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.