Förordning (1978:499) om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning

SFS nr
1978:499
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:427
Upphävd
1990-07-01

1 § Kommun eller landstingskommun som anordnar högskoleutbildning kan få
statsbidrag för sina kostnader för linjenämnd som har inrättats för
utbildningen.

Statsbidrag lämnas dock inte för linjenämnd för utbildning inom
vårdområdet. Förordning (1982:392).

2 § Statsbidraget utgår för ett redovisningsår åt gången. Redovisningsår
omfattar tiden den 1 juli-den 30 juni följande år.

Statsbidraget betalas ut av skolöverstyrelsen efter rekvisition.

3 § Närmare föreskrifter om statsbidrag till kostnader för linjenämnd
för kommunal högskoleutbildning meddelas av skolöverstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1990:427

Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla
vid utgången av juni 1990, nämligen

1. förordningen (1978:499) om statsbidrag till kostnader för linjenämnd
för kommunal högskoleutbildning,

2. förordningen (1982:391) om statsbidrag till studie- och
yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning.

De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga om
statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.