Förordning (1978:517) om licens för yrkesfiske

SFS nr
1978:517
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1978-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:886
Upphävd
1987-11-01

1 § Statligt prisstöd till fisket eller stöd som avses i 1 § 1–4
förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. kan
lämnas till den som har meddelats särskild licens för yrkesfiske
enligt denna förordning. Förordning (1985:442).

2 § Licens kan beviljas den som bedriver eller ämnar bedriva
yrkesfiske eller annat fiske av väsentlig betydelse för hans
försörjning. Licens kan även beviljas fiskelag som bedriver eller
ämnar bedriva yrkesfiske med visst fartyg. Förordning (1985:442).

3 § Vid prövning av fråga om licens skall särskilt beaktas tillgången
på fisk och förutsättningarna i övrigt att bedriva rationellt fiske,
möjligheterna att avsätta fångsterna samt förutsättningarna för
enskild fiskare eller fiskare som ingår i fiskelag att få sådan
inkomst av enbart fiske eller av fiske tillsammans med annan bestående
förtjänstmöjlighet att den utgör tillfredsställande
försörjningsunderlag.

4 § Licens meddelas för viss tid eller tills vidare. Den kan förenas
med särskilda villkor och föreskrifter. Licens kan återkallas om
villkor eller föreskrift åsidosätts.

5 § Frågor om licens prövas av fiskeristyrelsen eller, efter
bemyndigande av styrelsen, av fiskenämnden. Förordning (1985:442).

6 § Talan mot fiskenämnds beslut enligt denna förordning förs hos
fiskeristyrelsen genom besvär. Talan mot fiskeristyrelsens beslut förs
hos regeringen genom besvär.

7 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning
meddelas av fiskeristyrelsen efter samråd med statens jordbruksnämnd.

Övergångsbestämmelser

1987:886

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1987, då förordningen
(1978:517) om licens för yrkesfiske skall upphöra att gälla.

Licenser som har beviljats enligt den äldre förordningen gäller för den
tid de har meddelats eller tills de återkallas enligt bestämmelserna i
denna förordning.