Familjebidragslag (1978:520)

SFS nr
1978:520
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:462
Upphävd
1992-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Tjänstepliktig och tjänstepliktigs närstående har rätt till
familjebidrag på de villkor som anges i denna lag.

Även om villkoren för rätt till familjebidrag är uppfyllda, får den
myndighet som beslutar om bidraget bestämma att det icke skall utgå, om
det är uppenbart att behov av bidraget icke föreligger.

2 § Familjebidrag utgår i form av familjepenning, bostadsbidrag,
näringsbidrag, och begravningsbidrag.

Skyldighet att utge familjebidrag vilar på kommunerna. Lag (1983:329).

3 § Med tjänstepliktig avses den som har inkallats för att

1. enligt värnpliktslagen (1941:967) eller lagen (1966:413) om vapenfri
tjänst fullgöra grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbar
anslutning till grundutbildningen,

2. fullgöra sådan föreskriven utbildning till befattning för
kompanibefäl eller motsvarande utbildning som icke fullgörs enligt
värnpliktslagen,

3. tjänstgöra vid hemvärnet eller frivilligt utbilda sig för eller
tjänstgöra i befattning inom totalförsvaret, om utbildningen eller
tjänstgöringen skall pågå minst fyra dagar i följd och icke ger rätt
till dagpenning som motsvarar vad värnpliktig erhåller under
repetitionsutbildning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller
för anställd personal.

Vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbidrag avses med
tjänstepliktig även den som har inkallats för att fullgöra tjänstgöring
enligt civilförsvarslagen (1960:74), lagen (1981:292) om tjänsteplikt
för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. eller
lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra
utanför civilförsvaret och den som har inkallats till annan utbildning
eller tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller lagen om vapenfri tjänst
än som anges i första stycket samt den som har inkallats för att
tjänstgöra vid hemvärnet eller frivilligt utbilda sig för eller
tjänstgöra i befattning inom totalförsvaret i andra fall än som anges i
första stycket 3. Lag (1989:401).

4 § Familjebidrag utgår efter ansökan av den tjänstepliktige eller av
annan för vilken familjebidrag kan utgå.

5 § Om ej annat anges, utgår familjebidrag endast för tid under vilken
den tjänstepliktige fullgör utbildning eller tjänstgöring som anges i 3
§ (tjänstgöringstid) samt under in- och utrycknings dagar.

6 § Bestämmelserna i denna lag om maka gäller också för make och för den
som utan att vara gift med den tjänstepliktige lever tillsammans med
honom eller henne under äktenskapsliknande förhållanden.

Familjepenning och bostadsbidrag

7 § Familjepenning utgår för

1. tjänstepliktigs barn som är under 18 år och varaktigt bor tillsammans
med den tjänstepliktige,

2. tjänstepliktigs barn under 18 år i annat fall än som avses i 1,

3. annat barn än den tjänstepliktiges, om barnet är under 18 år samt
fostras och väsentligen försörjs av den tjänstepliktige och hans maka,

4. tjänstepliktigs maka, om hon vårdar barn som avses i 1 eller 3,

5. tjänstepliktigs maka i annat fall än som avses i 4, om synnerliga
skäl föreligger,

6. tjänstepliktigs frånskilda maka, om den tjänstepliktige enligt dom
eller avtal är skyldig att utge bidrag till hennes underhåll,

7. den som utan att vara maka till den tjänstepliktige vårdar hans barn,
om barnet är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den
tjänstepliktige.

Frågan om barns ålder bedöms efter förhållandet den 1 januari det år då
den tjänstepliktige påbörjar tjänstgöringen.

8 § Bostadsbidrag utgår för kostnad

1. för bostad i vilken tjänstepliktig bor tillsammans med maka och barn
som avses i 7 § eller med enbart sådant barn,

2. för bostad i vilken tjänstepliktig bor tillsammans med maka i annat
fall än som avses i 1,

3. för bostad i vilken tjänstepliktig bor ensam vid tjänstgöringstidens
början,

4. för tjänstepliktigs bostad i annat fall än som avses i 1-3, om
särskilda skäl föreligger.

Bostadsbidrag får ej utgå för mer än en bostad. Lag (1982:469).

9 § Familjepenning beräknas för månad till högst 1 465 kronor för barn
och till högst 2 930 kronor för annan person. Familjepenning för den som
uppbär ersättning för vård som avses i 7 § 7 eller för den som har rätt
till underhållsbidrag, som tjänstepliktig är skyldig att utge, får dock
inte överstiga ersättningens eller bidragets belopp för månad. Lag
(1990:224).

10 § Bostadsbidrag beräknas för månad till högst bostadskostnaden eller,
i fall som avses i 8 § 4, den tjänstepliktiges andel i bostadskostnaden.
Endast om särskilda skäl föreligger får dock till grund för beräkningen
läggas högre bostadskostnad än som motsvarar normal hyra på orten för en
lägenhet om fyra rum och kök i fråga om bostad som avses i 8 § 1, för en
lägenhet om tre rum och kök i fråga om bostad som avses i 8 § 2, för en
lägenhet om två rum och kök i fråga om bostad som avses i 8 § 3 samt för
en lägenhet om ett rum och kök för bostad i övriga fall. Lag (1986:112).

11 § Vid bestämmande av familjepenning enligt 7 § 1, 3 och 4 samt bo
stadsbidrag enligt 8 § 1 skall från summan för månad av högsta beloppen
för familjepenning enligt 9 § och bostadsbidrag enligt 10 § avräknas den
beräknade inkomsten för månad som belöper på tjänstgöringstiden enligt
följande ordning.

1. Har makan inkomst, avräknas hälften av den del som överstiger 1000
kronor eller, om inkomsten är mer än 4000 kronor, hälften av den del som
överstiger en fjärdedel av inkomsten.

2. Har barnet inkomst, avräknas, dock högst med belopp som motsvarar
familjepenningen för barnet, inkomst i form av underhållsbidrag och
bidragsförskott i sin helhet samt annan inkomst i den mån den överstiger
500 kronor.

3. Avräkning enligt 1 och 2 får inte ske med större belopp än att
återstoden uppgår till minst hälften av boendekostnaden enligt 10 §.

4. Har den tjänstepliktige annan inkomst än inkomst av arbete som han
utför under fritid eller övningsuppehåll, avräknas den del av inkomsten
som överstiger 500 kronor. Lag (1982:469).

12 § Vid bestämmande av familjepenning enligt 7 § 2, 6 och 7 och bo
stadsbidrag enligt 8 § 3 och 4 skall från summan av högsta beloppen för
familjepenning enligt 9 § och bostadsbidrag enligt 10 § avräknas den
tjänstepliktiges inkomster på sätt som anges i 11 § 4, om ej annat
följer av andra stycket.

Om tjänstepliktigs förhållanden är sådana att familjebidrag skall
bestämmas enligt såväl första stycket som 11 § skall avräkningen av den
tjänstepliktiges inkomster i första hand göras vid bestämmande av bidrag
enligt 11 §. Lag (1982:469).

13 § Vid bestämmande av familjepenning enligt 7 § 5 och bostadsbidrag
enligt 8 § 2 skall från summan av högsta beloppen för familjepenning
enligt 9 § och bostadsbidrag enligt 10 § avräknas ett belopp som är
skäligt med hänsyn till den tjänstepliktiges och hans makas ekonomiska
förhållanden under tjänstgöringstiden.

14 § Om tillämpningen av 11 eller 12 § leder till att behov av
familjebidrag uppenbart icke tillgodoses, får den myndighet som beslutar
om bidraget bestämma det till skäligt belopp, dock högst till belopp som
anges i 9 och 10 §§.

15 § Med inkomst avses i denna lag sådan inkomst som enligt
kommunalskattelagen (1928:370) är skattepliktig, dock ej inkomst som
utgår på grund av tjänstgöringen. Med inkomst avses också
bidragsförskott och icke skattepliktiga underhållsbidrag.

16 § Om familjepenning eller bostadsbidrag utgår och tjänstgöringen har
pågått minst 180 dagar, skall bidragen utges för ytterligare 30 dagar
efter utryckningsdagen. Om särskilda skäl föreligger, får bidragen utgå
för högst 30 dagar efter utryckningsdagen även i fall då tjänstgöringen
har pågått mindre än 180 dagar.

17 § Under den tid som bostadsbidrag utges till den tjänstepliktige,
utgår ett tillägg med 150 kronor per månad. Tillägget utgår dock inte
till tjänstepliktig som har beviljats familjepenning enligt 7 § 1, 3, 4,
5 och 7. Lag (1986:112).

18 § Byter tjänstepliktig bostad under tjänstgöringstiden eller inom 30
dagar därefter, utgår flyttningsbidrag för skäliga flyttningskostnader,
om det föreligger särskilda skäl.

Näringsbidrag

19 § Har tjänstepliktig helt eller delvis sin försörjning från näring,
som drivs av honom eller hans maka, och anlitas under den
tjänstepliktiges tjänstgöring särskilt avlönad arbetskraft för att
ersätta den tjänstepliktige, utgår näringsbidrag för uppkommande
lönekostnad, i den mån kostnaden är skälig och överstiger det
genomsnittliga normala driftsöverskott som näringen kan beräknas lämna
under den tjänstepliktiges tjänstgöring. Näringsbidrag utgår dock endast
om det måste antagas att förutsättningar finns för fortsatt drift av
näringen.

Första stycket gäller också om näringen drivs av en juridisk person, i
vilken den tjänstepliktige eller hans maka äger aktier eller andelar och
över vilken någon av dem eller båda tillsammans huvudsakligen på grund
av ägarintresset har ett väsentligt inflytande.

För lönekostnad som avser tjänstepliktigs eller hans makas barn, som är
under 16 år, utgår icke näringsbidrag. Avser lönekostnad tjänstepliktigs
maka, den tjänstepliktiges eller hans makas barn som har fyllt 16 år
eller deras föräldrar eller syskon, utgår näringsbidrag endast om det
föreligger särskilda skäl.

Frågan om barns ålder bedöms enligt 7 § andra stycket. Lag (1990:419).

20 § Kan näring som avses i 19 § icke drivas under den tjänstepliktiges
tjänstgöring men finns förutsättningar för att fortsätta verksamheten
efter tjänstgöringen, utgår näringsbidrag för sådana kostnader under
tjänstgöringstiden som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna
återupptagas. Lag (1982:469).

21 § Näringsbidrag utgår med högst 1 500 kronor för dag. Lag (1986:112).

22 § Om särskilda skäl föreligger, får näringsbidrag beviljas även för
tid efter utryckningsdagen, dock för högst 30 dagar.

Begravningsbidrag

23 § Har med anledning av tjänstepliktigs tjänstgöring familjepenning
beviljats för maka eller barn och avlider makan eller barnet under
tjänstgöringstiden, utgår begravningsbidrag. Även om familjepenning icke
har beviljats, får begravningsbidrag utgå, om behov föreligger.

Begravningsbidrag utgår med 8000 kronor för tjänstepliktigs maka och med
4000 kronor för barn. Lag (1982:469)

Familjebidragsnämnder m.m.

24 § För handläggning av ärenden enligt denna lag skall inom varje
kommun finnas en familjebidragsnämnd.

Kommun får tillsätta särskild familjebidragsnämnd eller uppdraga åt
annan nämnd att vara familjebidragsnämnd. Har detta icke skett, är
socialnämnden familjebidragsnämnd.

25 § I fråga om särskild familjebidragsnämnd tillämpas 3 kap. 2 §, 3 §
första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket
och 10–12 §§ kommunallagen (1977:179). I annan kommun än Stockholms
kommun tillämpas även 3 kap. 5 § första stycket och 6 § nämnda lag. Lag
(1986:1180).

26 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter om
verkställighet av lagen utövas av försvarets civilförvaltning samt,
under dess överinseende och ledning, av länsstyrelserna.

Förfarandet m.m.

27 § Ansökan om familjebidrag görs hos familjebidragsnämnden i den
kommun där den tjänstepliktige är folkbokförd vid ansökningstillfället
eller, om den tjänstepliktige då ej är folkbokförd i landet, hos
familjebidragsnämnden i Stockholms kommun. Har familjebidragsnämnden
mottagit ansökan om bidrag i ärende som skall avgöras av försvarets
civilförvaltning, skall nämnden omgående översända ansökningen till
civilförvaltningen. Lag (1991:519).

28 § Ärende om bostadsbidrag avgörs av försvarets civilförvaltning, om
fråga är om annan bostad än hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet. I
samma ordning avgörs ärende om näringsbidrag.

Ärende som icke skall prövas av civilförvaltningen avgörs av den
familjebidragsnämnd som anges i 27 §. Angår ärendet flera frågor och
skall någon fråga prövas av civilförvaltningen, skall dock ärendet i sin
helhet avgöras av civilförvaltningen. Lag (1983:329).

29 § Familjebidrag utbetalas av den familjebidragsnämnd som anges i 27
§.

30 § Utgår familjebidrag och hemförlovas den tjänstepliktige, skall den
familjebidragsnämnd som utbetalar bidraget meddela det beslut i fråga om
familjebidraget som föranleds av hemförlovningen. Inträffar annan
omständighet som inverkar på rätten till bidraget, skall ärendet utan
ansökan omprövas av den myndighet som har att bestämma bidraget enligt
28 §.

Statsbidrag m.m.

31 § Kommun som har utbetalat familjebidrag har rätt till statsbidrag
med 95 procent av utbetalat belopp, om ej annat följer av 32 och 33 §§.

32 § Har familjebidragsnämnden genom uppenbart oriktig tillämpning av
gällande föreskrifter om familjebidrag utbetalat bidrag med för högt
belopp, utgår icke statsbidrag för det felaktigt utbetalade beloppet.

33 § Om familjebidragsnämnden vid upprepade tillfällen har åsidosatt
gällande föreskrifter om familjebidrag, får försvarets

civilförvaltning besluta att statsbidrag icke vidare skall utgå eller
att det skall utgå i minskad omfattning.

34 § Statsbidrag bestäms och utbetalas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen
skall utge skäligt förskott på statsbidraget, om kommunen begär det.

35 § Har kommunen utbetalat familjebidrag för tid under vilken
tjänstepliktig ej är folkbokförd i kommunen och är icke fråga om fall
som avses i 32 eller 33 §, får kommunen söka åter den del av
familjebidraget som ej ersätts av statsmedel av den kommun där den
tjänstepliktige är mantalsskriven för nämnda tid. Lag (1991:519).

Särskilda bestämmelser

36 § Familjebidrag utgår icke för tid som ligger längre tillbaka än 30
dagar före den dag då ansökningen inkom till familjebidragsnämnden, om
ej särskilda skäl föreligger.

37 § Fordran på familjebidrag får inte överlåtas och inte heller tas i
anspråk genom utmätning eller införsel. Lag (1988:142).

38 § Det åligger tjänstepliktig och den som uppbär familjebidrag att i
den utsträckning som förskrivs av regeringen eller efter regeringens
bemyndigande av försvarets civilförvaltning lämna den
familjebidragsnämnd, som utbetalar bidraget, upplysningar angående ny
omständighet, som har betydelse för rätten till bidrag.

Familjebidragsnämnden är på begäran av tillsynsmyndighet skyldig att
tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som myndigheten
behöver för sin verksamhet enligt denna lag.

39 § Har någon uppburit familjebidrag med för högt belopp, skall han
återbetala vad han har erhållit för mycket

1. om han har insett eller hade bort inse att utbetalningen är felaktig,

2. om den felaktiga utbetalningen beror på att den tjänstepliktige eller
annan sökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat osann
uppgift eller förtigit sanningen,

3. om den felaktiga utbetalningen beror på att uppgiftsskyldighet enligt
38 § första stycket har åsidosatts.

Fråga om återbetalningsskyldighet prövas av försvarets civilförvaltning.
Är någon återbetalningsskyldig, får vid senare utbetalning till honom
skäligt belopp innehållas i avräkning på vad som har utgått för mycket.
Fullgörs ej återbetalningsskyldighet på sätt som nu har angetts, skall
civilförvaltningen vidtaga de åtgärder som behövs för att driva in
fordringen.

Försvarets civilförvaltning får helt eller delvis efterge återbetal
ningsskyldighet, om det föreligger särskilda skäl. Lag (1983:329).

Besvär m.m.

40 § Talan mot familjebidragsnämndens beslut enligt denna lag förs hos
länsstyrelsen genom besvär.

41 § Talan mot länsstyrelsens beslut i ärende som avses i 34 § förs hos
regeringen genom besvär. I övrigt förs talan mot länsstyrelsens beslut
enligt denna lag hos kammarrätten genom besvär.

42 § Talan mot beslut av försvarets civilförvaltning i ärende som avses
i 33 § förs hos regeringen genom besvär. Talan mot civilförvaltningens
beslut i ärende som avses i 1 § andra stycket eller 28 § förs hos
kammarrätten genom besvär. I samma ordning överklagas
civilförvaltningens beslut enligt 39 § andra stycket om
återbetalningsskyldighet. I övrigt får talan icke föras mot
civilförvaltningens beslut enligt denna lag. Lag (1983:329).

43 § Försvarets civilförvaltning får anföra besvär mot kammarrättens
beslut enligt denna lag.

44 § Beslut som meddelas enligt denna lag länder omedelbart till
efterrättelse, om ej annat föreskrivs i beslutet.

45 § Till böter döms, om icke gärningen är belagd med straff i
brottsbalken, den som i ansökan om familjebidrag uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, om
åtgärden innebär fara i bevishänseende.

Övergångsbestämmelser

1991:462

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att familjebidragslagen
(1978:520) skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991 eller, i
fråga om bestämmelserna om kommunernas skyldighet att pröva
ansökningar om familjebidrag och att utge sådana bidrag, vid den
senare tidpunkt som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att övriga bestämmelser i den upphävda
lagen övergångsvis skall fortsätta att gälla även efter utgången av år
1991.