Förordning (1978:548) om tjänster och tjänstemän på löneplan SK

SFS nr
1978:548
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1978-06-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1090
Upphävd
1989-01-01

Vad Kungl. Maj:t eller regeringen i författning eller särskilt beslut
har föreskrivit i fråga om sådan tjänst eller tjänsteman på löneplan F
i lönegrad som anges i tabellen/n1/ nedan skall även tillämpas på
tjänst eller tjänsteman som innehar motsvarande lönegrad på löneplan
SK enligt tabellen och som avses i avtal om allmänna bestämmelser för
vissa statliga läkare m.fl. (ABL) och tjänsteförteckningsavtal för
vissa statliga läkare m.fl. (TFL).

Första stycket gäller inte vid tillämpning av författning eller
särskilt beslut av regeringen på det statliga personalpensionsområdet.