Förfogandeförordning (1978:558)

SFS nr
1978:558
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:125

Myndigheter som får besluta om förfogande

1 § Om förfogande för Försvarsmaktens räkning beslutar
Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk.

Beslut om förfogande över fastighet, som behövs för sådant
befästningsarbete eller liknande arbete som inte är av tillfällig natur
får dock endast meddelas av Försvarsmakten och
Fortifikationsverket.

Ett beslut som Försvarsmakten fattar om förfogande får meddelas
av befattningshavare som har lägst majors tjänstegrad eller som är
lägst chef för bataljon eller annan enhet av motsvarande storlek
eller som uppehåller befattning som transportledare eller militärt
flygplats-, hamn- eller stationsbefäl. Förordning (1994:393).

2 § Förfogande för annans räkning än Försvarsmaktens beslutas,
om förfogandet avser

1. transportmedel: av Trafikverket, Sjöfartsverket,
Transportstyrelsen eller länsstyrelsen i det län där
transportmedlet finns,

2. fastigheter: av länsstyrelsen i det län där fastigheten
ligger,

3. radioanläggningar: av länsstyrelsen i det län där
anläggningen finns,

4. annan egendom än som anges i 1-3 och tjänster: av kommunen,
landstinget eller den statliga myndighet som regeringen
bestämmer särskilt.

Har förfogande förberetts genom uttagning eller på annat sätt,
får beslut om förfogandet meddelas också av myndighet för vars
behov förberedelsen har gjorts.

Förfogande enligt 5 § första stycket 5 förfogandelagen
(1978:262) får dessutom meddelas av vägtrafikombud.
Förordning (2010:125).

Företrädesrätt till egendom

3 § Förfogande över egendom, som genom uttagning eller på annat sätt har
förberetts för förfogande, får inte avse annat än det avsedda ändamålet,
om inte regeringen bestämmer annat eller medgivande lämnas av den, för
vars behov egendomen är avsedd, eller av den myndighet som har beslutat
om uttagningen eller vidtagit annan förberedande åtgärd.

4 § Gör flera myndigheter, kommuner eller landsting som har rätt
att besluta om förfogande samtidigt anspråk på egendom som inte är
förberedd för förfogande, avgörs frågan om företrädesrätt i samråd
mellan dem. Kan enighet inte nås, får ärendet hänskjutas till
regeringen. Om ett beslut i sådan ordning inte kan inhämtas eller
avvaktas, har Försvarsmakten företrädesrätt till egendomen förutsatt
att den oundgängligen behövs för verksamheten. Förordning (1995:129).

Besluts innehåll m.m.

5 § Beslut om förfogande skall avfattas skriftligt och innehålla uppgift
om

1. dagen för beslutet och myndighet som fattat det,

2. den som förfogandet riktar sig mot,

3. den för vars behov förfogandet sker,

4. egendom eller tjänst som beslutet avser,

5. huruvida egendom tas i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt,

6. i fall då egendom tas i anspråk med nyttjanderätt, den tid som
förfogandet skall omfatta,

7. tid och plats för besiktning,

8. besvärshänvisning.

Uppgift om dagen för beslutet får utelämnas, om beslutet avser egendom
som genom uttagning eller på annat sätt har förberetts för förfogande
och beslutet av beredskapsskäl har förberetts i fred. Förordning
(1980:513).

6 § Skall vid förfogande egendom avlämnas, skall beslutet om förfogande
innehålla uppgift om tid och plats för avlämnandet. Följer med
förfogandet andra skyldigheter för ägaren eller innehavaren av
egendomen, skall uppgift härom tas in i beslutet.

Beslutet skall också innehålla föreskrift om åtgärder som skall vidtas,
om skyldighet enligt första stycket inte kan fullgöras.

7 § Om ersättning vid förfogande skall bestämmas enligt taxa, skall
ersättningen framgå av beslutet om förfogande. I sådant fall skall
beslutet också innehålla uppgift om vad som skall iakttagas vid talan
mot beslutet om ersättning och om den i 34 § andra stycket
förfogandelagen (1978:262) angivna möjligheten att få frågan om
ersättning prövad av riksvärderingsnämnden.

Om beslutet om förfogande av beredskapsskäl har förberetts i fred,
behöver ersättningen inte framgå av beslutet. I sådant fall skall beslut
om ersättningens storlek lämnas senast när egendomen avlämnas eller
frånträds. Förordning (1980:513).

8 § Skall ersättning vid förfogande bestämmas av värderingsnämnd, skall
beslutet om förfogande innehålla uppgift om förfarandet vid
framställande av anspråk på ersättning.

9 § Beslut om förfogande skall delges med den som förfogandet riktar sig
mot.

Beslut om förfogande skall tillställas länsstyrelsen i det län där den
med förfogandet avsedda egendomen finns eller där den med förfogandet
avsedda tjänsten eller åtgärden skall utföras.

10 § Bestämmelserna i 5, 8 och 9 §§ skall i tillämpliga delar gälla i
fråga om beslut om dispositionsförbud.

11 § Den som mottar den egendom, åtgärd eller tjänst som beslut om
förfogande avser skall utfärda kvitto om mottagandet. Är mottagaren inte
samma myndighet som har meddelat beslutet, skall avskrift eller kopia av
kvittot sändas till denna myndighet.

12 § Varje myndighet, kommun eller landsting som avses i 1 eller 2 §
skall föra förteckning över ärenden om förfogande. Ärendena skall tas
upp i nummerföljd. För varje ärende skall beslut och annan åtgärd
antecknas. Kopia av beslut och andra handlingar i ärendet skall
förses med ärendets nummer och föras samman i en akt. När akten eller
någon handling ur denna lämnas till annan myndighet, kommun eller
landsting, skall detta antecknas. Förordning (1995:129).

Taxor

13 § Taxa fastställs av riksvärderingsnämnden efter samråd med statens
pris- och kartellnämnd.

14 § Om taxas kungörande finns bestämmelser i lagen (1976:633) om
kungörande av lagar och andra författningar och i
författningssamlingsförordningen (1976:725).

Besiktning

15 § Besiktning skall ske av egendom som avses med förfogande.
Besiktning skall också ske, om ersättning begärs för skada som till
följd av dispositionsförbud har uppkommit på den egendom som avses med
förbudet. Förordning (1980:513).

16 § Besiktning skall förrättas av tre gode män, om inte annat följer av
tredje stycket.

Av de gode männen utses en av den för vars behov förfogandet görs och en
av den som förfogandet riktar sig mot. Riktar sig förfogandet mot flera
och kan dessa parter inte ena sig om vem som skall utses till god man
eller vill en part inte utse god man, utses denne av länsstyrelse som
anges i 9 § andra stycket. De sålunda utsedda gode männen utser den
tredje.

I fråga om egendom som genom uttagning eller på annat sätt har
förberetts för förfogande eller när ersättningen skall bestämmas enligt
taxa får besiktningen förrättas av en god man. Denne utses av den
myndighet som tar emot egendomen bland personer som länsstyrelsen i
förväg har utsett för detta ändamål. Medger omständigheterna inte
besiktning genom gode män, sker besiktningen genom
mottagningsmyndighetens försorg. Förordning (1983:808).

17 § Över besiktning skall föras protokoll.

I protokollet skall anges

1. egendomens beskaffenhet och värde vid avlämnandet och, i förekommande
fall, vid återlämnandet,

2. kostnad för åtgärd som avses i 12 § och 13 § första stycket första
meningen förfogandelagen (1978:262),

3. övriga omständigheter som kan ha betydelse för ersättningsfrågan.

18 § Protokoll över besiktning tillställs den som förfogandet riktar sig
mot, den för vars behov förfogandet görs och den länsstyrelse som anges
i 9 § andra stycket.

Lokala värderingsnämnder

19 § I varje län finns lokala värderingsnämnder till det antal och med
de verksamhetsområden som fastställs av länsstyrelsen efter samråd med
Försvarsmakten. Förordning (1994:393).

20 § Ordförande och övriga ledamöter i lokal värderingsnämnd, ersättare
för dem samt statens ombud inför sådan nämnd utses för tre år av
länsstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten.

Länsstyrelsen skall lämna riksvärderingsnämnden en förteckning över
lokala värderingsnämnder med uppgift om ledamöter, ersättare och statens
ombud. Förordning (1994:393).

Handläggning av ersättningsärenden

21 § Ansökan om ersättning som inte skall utgå efter taxa görs hos
länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket. I ansökningen skall uppges
den ersättning som begärs. Till ansökningen skall fogas kvitto som avses
i 11 §. Påkallas tillämpning av 38 § andra stycket andra meningen
förfogandelagen (1978:262), skall ansökningen uppta de skäl som åberopas
härför.

22 § Länsstyrelsen sänder ansökningen, beslutet om förfogande,
besiktningsprotokollet, kvittot och övriga handlingar till den
värderingsnämnd som skall pröva ärendet.

23 § Värderingsnämnd får kalla enskild sakägare, statens ombud och
sakkunnig att höras muntligen inför nämnden. Nämnden får också företa
syn och göra besiktning av egendom.

Till muntlig förhandling, syn och besiktning skall enskild sakägare och
statens ombud kallas.

24 § Enskild sakägare och sakkunnig som inställer sig inför
värderingsnämnd har rätt till ersättning av allmänna medel enligt de
grunder som gäller för ersättning till vittnen.

25 § Enskild sakägare, statens ombud och den länsstyrelse som har att
betala ut ersättningen skall underrättas om värderingsnämnds beslut i
ersättningsärende.

Utbetalning av ersättning

26 § Ersättning betalas ut av länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket
med iakttagande av 41-44 §§ förfogandelagen (1978:262).

Innan utbetalning sker, skall länsstyrelsen i den omfattning som
omständigheterna påkallar det utreda huruvida annan än den som
förfogandet riktar sig mot har rätt till den med förfogandet avsedda
egendomen.

Nedsättning enligt 43 § andra stycket förfogandelagen görs, om inte
överenskommelse om fördelning har träffats inom en månad från det
beslutet om ersättning har vunnit laga kraft.

27 § Ersättning som länsstyrelse har betalat ut på grund av
förfogande för Försvarsmaktens behov, har länsstyrelsen rätt att få
tillbaka av Försvarsmakten. Förordning (1994:393).

Uppgiftsskyldighet m.m.

28 § Uppgift enligt 45 § förfogandelagen (1978: 262) skall lämnas
till den myndighet, kommun eller landsting som tar emot egendomen när
denna avlämnas eller frånträds, om inte myndigheten, kommunen eller
landstinget medger att uppgiften lämnas senare. Uppgiften lämnas på
blankett som fastställs av Försvarsmakten. Myndigheten, kommunen
eller landstinget skall skicka en kopia av handlingen till den
länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket denna förordning.
Förordning (1995:129).

29 § Om en myndighet, kommun eller landsting som får besluta om
förfogande finner att det krävs en åtgärd enligt 46 § andra stycket
eller 47 § första eller andra stycket förfogandelagen (1978: 262),
skall myndigheten, kommunen eller landstinget göra framställning om
åtgärden hos den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket denna
förordning. Förordning (1995:129).

Särskilda bestämmelser

30 § Inskränks genom förfogande järnvägs, kanals, luftfartsanläggnings
eller annan trafikanläggnings möjligheter att betjäna allmänheten, skall
länsstyrelsen i det län där anläggningen finns underrättas om
förhållandet av den myndighet som har meddelat beslutet om förfogande.

31 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skall efter
samråd med berörda centrala förvaltningsmyndigheter upprätta en
förteckning över sakkunniga som kan anlitas av värderingsnämnd.

Förteckningen skall revideras vartannat år. Den skall tillhandahållas
värderingsnämnderna och länsstyrelserna. Förordning (2008:1087).

32 § Försvarsmakten skall i fråga om förfogande fastställa
formulär till blanketter samt utarbeta information.
Förordning (1994:393).