Förordning (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

SFS nr
1978:561
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:391
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Med krigsanskaffning avses anskaffning under förhållande som avses i
1 § eller 2 § första stycket förfogandelagen (1978:262) från annan än
staten av egendom och tjänster som totalförsvarsmyndigheterna behöver
för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Krigsanskaffning sker efter överenskommelse eller genom förfogande.

2 § Krigsanskaffning förbereds i fred genom uttagning eller
krigsleveransplanläggning.

3 § Myndighet för vars behov krigsanskaffning förbereds kallas
behovsmyndighet.

4 § Till grund för uttagning och krigsleveransplanläggning ligger för
försvarsmakten mobiliserings- och krigsförvaltningsplaner samt för
totalförsvaret i övrigt planer som, utom i fall som avses i 26 §,
fastställs av vederbörande behovsmyndighet.

5 § Genom uttagning sker urval av sådana fastigheter, fartyg,
luftfartyg, fordon, radioanläggningar och hundar som behövs under
förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycket förfogandelagen
(1978:262).

I denna förordning förstås med

1. fastighet: markområde, byggnad eller del av byggnad samt annat
utrymme,

2. fartyg: skepp och båt i den betydelse begreppen har i sjölagen
(1891:35 s. 1),

3. fordon: bil, motorcykel, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon
och släpfordon i den betydelse begreppen har i fordonskungörelsen
(1972:595) samt maskiner och arbetsredskap som drivs med motor eller
tryckluft och som inte är motorredskap,

4. radioanläggning: fast eller mobil utrustning för telekommunikation
med hjälp av elektromagnetiska vågor som breder ut sig i rymden utan
särskilt anordnad ledare.

6 § Genom krigsleveransplanläggning sker förberedelser för att
industrier och andra företag under förhållande som avses i 1 § eller 2 §
första stycket förfogandelagen (1978:262) skall kunna tillhandahålla
annan egendom än som anges i 5 § denna förordning samt tjänster.

7 § Om egendom som avses i denna förordning innehas av någon på grund av
avbetalningsköp, tillämpas förordningens bestämmelser om ägare på
köparen.

8 § I beslut om uttagning eller krigsleveransplanläggning skall anges
för vilken tid beslutet gäller.

9 § Myndighet som prövar fråga om uttagning eller
krigsleveransplanläggning skall samråda med övriga berörda statliga
eller kommunala myndigheter samt försöka jämka samman stridiga intressen
genom förhandlingar.

10 § Har myndighet beslutat om uttagning eller krigsleveransplanläggning
eller om ändring eller upphävande av sådan åtgärd, skall myndigheten
utan dröjsmål underrätta ägare eller innehavare av egendom, som omfattas
av åtgärden, om beslutet och om hans skyldigheter på grund därav.

11 § Har egendom som avses med beslut om uttagning eller
krigsleveransplanläggning skingrats, förstörts eller lidit skada som
hindrar eller äventyrar dess användbarhet för avsett ändamål eller har
egendomen eljest i större mån förändrats eller har den helt eller delvis
övergått till ny ägare eller innehavare, skall myndighet som har
meddelat beslutet utan dröjsmål underrättas om förhållandet, om inte
myndigheten bestämmer annat.

Anmälan enligt första stycket görs av ägare eller innehavare som enligt
10 § har underrättats om uttagning eller krigsleveransplanläggning.

Uttagning

Allmänna bestämmelser

12 § Med uttagningsmyndighet förstås myndighet som beslutar om
uttagning.

Uttagningsmyndighet är för

1. fastigheter: länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger,

2. fartyg: fartygsuttagningskommissionen, dock inte i fråga om båtar för
försvarsmaktens behov, för vilka marinens områdesförband är
uttagningsmyndigheter,

3. luftfartyg: luftfartsverket,

4. fordon: försvarets materielverk,

5. radioanläggningar: länsstyrelsen i det län där anläggningen finns,

6. hundar: överbefälhavaren eller den myndighet inom försvarsmakten som
överbefälhavaren bestämmer. Förordning (1990:1060).

13 § Behovsmyndighet är vid uttagning för försvarsmaktens räkning
försvarsgrenschef och i annat fall vederbörande centrala
förvaltningsmyndighet.

I den mån regeringen bestämmer att uttagning skall ske för att
tillgodose kommuns, företags eller organisations behov gäller
förordningens bestämmelser om behovsmyndighet i tillämpliga delar också
för kommunen, företaget eller organisationen.

14 § Riktlinjer för uttagning meddelas av överbefälhavaren efter samråd
med statens räddningsverk och överstyrelsen för civil beredskap. Samråd
skall dessutom ske med överstyrelsen för civil beredskap i fråga om
riktlinjer för uttagning av fordon, med fartygsuttagningskommissionen i
fråga om riktlinjer för uttagning av fartyg, med televerket i fråga om
riktlinjer för uttagning av radioanläggningar samt med statens
jordbruksverk i fråga om riktlinjer för uttagning av jordbrukstraktorer.

Riktlinjer enligt första stycket skall bl. a. ange fördelning av egendom
på olika behov för vilka uttagning bör ske. Härvid skall tillses att
uttagning av egendom inte sker i sådan omfattning att det övriga
totalförsvarets och folkförsörjningens behov av sådan egendom blir
lidande. Förordning (1991:1213).

15 § Uttagningsmyndighet får förordna om besiktning av egendom som kan
komma i fråga för uttagning eller som har uttagits, dock inte av fartyg.
Om rätt för behovsmyndighet eller militärbefälhavare att förordna om
besiktning finns bestämmelser i 21 och 29 §§.

Det åligger ägare eller innehavare av egendom som skall besiktigas att
hålla egendomen tillgänglig på tid och plats som myndigheten bestämmer.
Besiktningen skall ske utan kostnader för ägaren och innehavaren och
genomföras så att den föranleder minsta möjliga olägenhet och
tidsutdräkt för dem.

16 § Ägare eller innehavare av egendom som kan komma i fråga för
uttagning skall lämna de uppgifter om egendomen som uttagnings eller
behovsmyndigheten begär.

17 § Uttagningsmyndighet skall föra register över uttagen egendom och
egendomens ägare.

I den mån det behövs skall uttagningsmyndigheten dessutom föra
förteckning över egendom som är lämplig för uttagning men som inte har
uttagits.

Uttagningsmyndigheten skall underrätta behovsmyndighet när egendom tas
upp i eller avförs ur register som avses i första stycket.

Uttagning av fastigheter

18 § Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av
fastigheter ligga uppgifter som finns tillgängliga hos
fastighetsregistermyndigheten, inskrivningsmyndigheten och
skattemyndigheten. Förordning (1990:1060).

19 § Myndighet som har behov av att under förhållande som avses i 1 §
eller 2 § första stycket förfogandelagen (1978:262) utnyttja annan än
staten tillhörig fastighet skall hos länsstyrelsen i det län där
fastigheten ligger begära uttagning av sådan fastighet. Sker ändring i
fråga om behovet, skall myndigheten snarast underrätta länsstyrelsen.
Förordning (1988:202).

Uttagning av fartyg

20 § Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av
fartyg läggas behovsmyndighets beskrivning av de fartyg som myndigheten
behöver. Om det kan ske, skall beträffande varje fartyg i beskrivningen
anges avsett ändamål, tid under vilken fartyget beräknas komma att
behövas och de förhållanden i övrigt som kan inverka på uttagningen.
Beskrivning skall i fråga om båt med hemortsrätt inom visst militär
område lämnas efter samråd med militärbefälhavaren, om behovsmyndigheten
inte är försvarsgrens chef.

21 § Behovsmyndighet och, i fråga om båt, militärbefälhavare får
förordna om besiktning av fartyg som kan komma i fråga för uttagning
eller som har uttagits för myndighetens räkning.

Vid besiktning enligt första stycket skall företrädare för
fartygsuttagningskommissionen och för det sjöfartsinspektionsdistrikt,
där besiktningen skall äga rum, beredas tillfälle att närvara.

22 § Ägare av uttaget fartyg är skyldig att lämna behovsmyndigheten
sådana uppgifter om anställda på fartyget som myndigheten behöver för
sin planering.

Uttagning av luftfartyg

23 § Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av
luftfartyg ligga

1. av luftfartsverket efter samråd med överbefälhavaren och
överstyrelsen för civil beredskap upprättad förteckning över de slag av
luftfartyg som är lämpliga för uttagning,

2. av luftfartsverket efter hörande av behovsmyndigheterna upprättad
förteckning över de fabrikat, typer, årsmodeller m. m. av luftfartyg som
är lämpliga för uttagning,

3. de uppgifter som enligt särskilda bestämmelser skall lämnas till
luftfartsverket eller som verket infordrar. Förordning (1991:1213).

24 § Myndighet som har behov av att under förhållande som avses i 1 §
eller 2 § första stycket förfogandelagen (1978:262) utnyttja annat än
eget luftfartyg skall begära uttagning av sådant luftfartyg hos
luftfartsverket.

Uttagning av fordon

25 § Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av
fordon ligga

1. av överbefälhavaren efter samråd med överstyrelsen för civil
beredskap och på förslag av försvarets materielverk upprättad
förteckning över de slag av motorredskap som är lämpliga för uttagning,

2. av försvarets materielverk efter hörande av behovsmyndigheterna
upprättad förteckning över de fabrikat, årsmodeller m. m. av övriga
fordon som är lämpliga för uttagning,

3. de uppgifter som enligt särskilda bestämmelser skall lämnas till
försvarets materielverk eller som verket infordrar från
trafiksäkerhetsverket eller länsstyrelse. Förordning (1991:1213).

26 § I fråga om uttagning av fordon för behovsmyndighet som inte ingår i
försvarsmakten fastställs planer enligt 4 § av överstyrelsen för civil
beredskap. Innan fastställelse sker skall behovsmyndigheten ges
tillfälle att yttra sig över planerna. Förordning (1991:1213).

27 § Försvarets materielverk skall underrätta trafiksäkerhetsverket när
fordon som är registrerat i bilregistret upptages i eller avföres ur
register som avses i 17 § första stycket. Förordning (1983:810).

28 § Försvarets materielverks besiktning av fordon sker i samband med
registreringseller typbesiktning enligt fordonskungörelsen (1972:595)
och i den utsträckning som trafiksäkerhetsverket bestämmer på förslag av
materielverket. Förordning (1983:810).

29 § Behovsmyndighet får förordna om besiktning av uttaget fordon, om
det är nödvändigt för att bedöma fordonets fortsatta lämplighet för
avsett ändamål.

30 § Länsstyrelsen får hos försvarets materielverk begära de ändringar i
uttagningen av traktorer som behövs med hänsyn till jordbruksnäringens
intressen. Förordning (1991:57).

31 § Har trafiksäkerhetsverket lämnat uppgift till försvarets
materielverk om uttaget fordon, skall trafiksäkerhetsverket underrätta
materielverket när ändring inträffar i fråga om fordonet. Förordning
(1983:810).

Uttagning av radioanläggningar

32 § Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av
radioanläggningar ligga uppgifter som finns i centralt register hos
televerket och i form av utdrag hos länsstyrelsen i det län, där
radioanläggningen finns.

33 § Myndighet som under förhållande som avses i 1 § eller 2 § första
stycket förfogandelagen (1978:262) behöver utnyttja annan än staten
tillhörig radioanläggning skall begära uttagning hos länsstyrelsen i det
län där anläggningen finns. Sker ändring i fråga om behovet, skall
myndigheten snarast underrätta länsstyrelsen. Förordning (1988:202).

Uttagning av hundar

34 § har upphört att gälla genom förordning (1983:810).

35 § Riksstambokförda hundar som statens hundskola bedömer vara av
särskilt värde för aveln, får inte tas ut. Hundskolan skall underrätta
uttagningsmyndigheten om sin bedömning.

Ledarhundar för synskadade och hundar som är yngre än 18 månader eller
äldre än 8 år får inte heller tas ut. Förordning (1990:1060).

36 § Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av
hundar gälla de uppgifter som finns i hundskatteregistret. Förordning
(1989:22).

37 § Besiktning av hund förrättas av besiktningsman som
uttagningsmyndigheten utser. Besiktningsman skall vara väl förtrogen med
brukshundstjänst.

Besiktningsmannen skall upprätta besiktningsbevis med upplysningar om
förhållanden som visar hundens lämplighet för den avsedda uppgiften.
Förordning (1990:1060).

Krigsleveransplanläggning

38 § Behovsmyndighet verkställer krigsleveransplanläggning efter
tillstånd och under överinseende av

1. statens jordbruksverk i fråga om livsmedel, fodermedel, utsäde och
fettråvaror,

2. socialstyrelsen i fråga om läkemedel och sjukvårdsmateriel,

3. närings- och teknikutvecklingsverket i fråga om drivmedel och
eldningsoljor,

4. överstyrelsen för civil beredskap i fråga om annat än som anges i
1–3.

Efter bemyndigande av myndighet som anges i första stycket 1–4 får
tillstånd till krigsleveransplanläggning meddelas av länsstyrelsen i det
län där egendomen finns eller av annan myndighet.

Ansökan om tillstånd får av myndighet som ingår i försvarsmakten ges in
endast efter medgivande av överbefälhavaren eller av myndighet som denne
bestämmer.

Bestämmelser om planläggning och andra förberedelser för byggnads- och
reparationsverksamheten finns i förordningen (1989:205) om byggnads- och
reparationsberedskapen. Förordning (1991:1213).

39 § Inom varje län medverkar länsstyrelsen vid
krigsleveransplanläggning i den utsträckning och enligt de anvisningar
som myndighet som anges i 38 § första stycket 1–5 meddelar i samråd med
berörda myndigheter. Förordning (1988:202).

40 § Berör tillståndsärende försvarsmakten, skall den myndighet som
lämnar tillstånd samråda med överbefälhavaren eller myndighet som denne
bestämmer. Kan samförstånd inte nås, skall ärendet underställas
regeringens prövning.

41 § Myndighet som har erhållit tillstånd till krigsleveransplanläggning
skall i samverkan med det företag eller annan som berörs därav vidta de
förberedande åtgärder som behövs för att anskaffa och använda egendomen.
Sker ändring i fråga om behovet av planläggning, skall myndigheten utan
dröjsmål underrätta den myndighet som har meddelat tillståndet.

Övriga bestämmelser

42 § Om tystnadsplikt i vissa fall vid förberedelser för
krigsanskaffning föreskrivs i 51 § förfogandelagen (1978:262).

43 § Mot beslut om uttagning eller krigsleveransplanläggning får talan
inte föras.

44 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas i
fråga om

1. uttagning av fastigheter: av överstyrelsen för civil beredskap efter
samråd med behovsmyndigheterna,

2. uttagning av fartyg: av fartygsuttagningskommissionen efter samråd
med sjöfartsverket, marinens områdesförband och behovsmyndigheterna,

3. uttagning av luftfartyg: av luftfartsverket efter samråd med
behovsmyndigheterna,

4. uttagning av fordon: av försvarets materielverk efter samråd med
överstyrelsen för civil beredskap, trafiksäkerhetsverket och
behovsmyndigheterna,

5. uttagning av radioanläggningar: av televerket efter samråd med
överbefälhavaren, länsstyrelsen och behovsmyndigheterna,

6. uttagning av hundar: av överbefälhavaren eller den myndighet inom
försvarsmakten som överbefälhavaren bestämmer efter samråd med statens
hundskola och behovsmyndigheterna,

7. krigsleveransplanläggning beträffande livsmedel, fodermedel, utsäde
och fettråvaror: av statens jordbruksverk efter samråd med
behovsmyndigheterna,

8. krigsleveransplanläggning beträffande läkemedel och
sjukvårdsmateriel: av socialstyrelsen efter samråd med
behovsmyndigheterna,

9. krigsleveransplanläggning beträffande drivmedel och eldningsoljor: av
närings- och teknikutvecklingsverket efter samråd med
behovsmyndigheterna,

10. krigsleveransplanläggning beträffande annat än som anges i 7–9: av
överstyr elsen för civil beredskap efter samråd med behovsmyndigheterna.
Förordning (1991:1213).