Förordning (1978:571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet

SFS nr
1978:571
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1978-06-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1254
Upphävd
1996-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § För att främja teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och
uppfinnarverksamhet lämnar närings- och teknikutvecklingsverket i mån av
tillgång på medel stöd enligt denna förordning till den som bedriver
eller ämnar bedriva verksamhet inom sådant område.

För stöd inom ramen för det av riksdagen beslutade Huvudprogram
Energiforskning gäller förordningen (1987:819) om statligt stöd till
energiforskning. Förordning (1991:1332).

2 § Stöd lämnas som bidrag, lån, medel mot royalty eller garanti.
Utfästelse om stöd kan lämnas enligt 10 a och 10 b §§. Stödet får även
ges i form av uppdrag eller beställning att ta fram eller utveckla ny
teknik eller som stipendier eller pris till uppfinnare, om detta är
lämpligare med hänsyn till syftet med stödet.

Ges stödet i sådan form att närings- och teknikutvecklingsverket kan
förfoga över resultatet av arbetet, skall särskild uppmärksamhet riktas
på frågan hur detta bäst skall nyttiggöras. Verket bör undvika att
inneha äganderätten till sådana resultat.

Stöd lämnas antingen till kollektiv verksamhet inom ett ramprogram eller
till ett särskilt projekt eller en grupp av projekt. Förordning
(1991:1332).

Stöd till kollektiv verksamhet

3 § Stöd till kollektiv verksamhet lämnas under förutsättning att en
grupp av företag i avtal med närings- och teknikutvecklingsverket åtagit
sig att gemensamt med verket genomföra och finansiera forskning och
utvecklingsarbete inom visst område inom ramen för ett särskilt program.

Ett sådant avtal skall för att bli gällande godkännas av regeringen,
såvida inte avtalet innebär att tidigare åtaganden förlängs utan större
ändring av verksamhetens inriktning eller ökning av verksamhetens
omfattning. För avtal som innebär att statens finansieringsandel inte
oväsentligt överstiger industrins krävs dock regeringens godkännande
även vid sådan förlängning. Förordning (1991:1102).

Projektstöd

4 § Projektstöd ges efter ansökan till projekt med teknisk risk. Ansökan
skall prövas med beaktande av de tekniska möjligheterna att genomföra
projektet med åsyftat resultat och möjligheterna att nyttiggöra
resultatet.

Till företag med betydande finansiella resurser får stöd beviljas endast
för

1. projekt vars resultat kan nyttiggöras för socialt, medicinskt eller
annat liknande allmännyttigt ändamål eller

2. projekt för annat ändamål med hög teknisk risknivå.

5 § Stöd till projekt får motsvara högst halva kostnaden för projekt om

1. stödet utgår till företag med betydande egna finansiella resurser för
projektet enligt 4 § andra stycket 2 eller

2. projektet kan väntas medföra ekonomiskt utbyte för stödmottagaren.

Till enskild person eller småföretag får utan hinder av första stycket
stöd utgå med större andel av kostnaden, om särskilda skäl föreligger.

Stöd till annat projekt än som anges i första stycket får motsvara hela
kostnaden för projektet. Förordning (1991:1332).

6 § Projektstöd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till
ändamålet med projektet och i övrigt. Om villkoren innefattar
konverteringsrätt till aktier eller optionsrätt till teckning av aktier,
får närings- och teknikutvecklingsverket, efter godkännande av
stödmottagaren överlåta sina rättigheter till annan. Förordning
(1991:1332).

7 § Stöd till projekt som anges i 5 § första stycket ges med förbehåll
att stödet jämte ränte enligt 10 § skall återbetalas, såvida inte
resultatet av projektet föranleder att återbetalningsskyldigheten
efterges (lån). Stöd kan, om närings- och teknikutvecklingsverket med
hänsyn till omständigheterna finner lämpligt, ges utan förbehåll om
återbetalning (bidrag).

Eftergift skall medges, om stödmottagaren enligt närings- och
teknikutvecklingsverkets bedömning visat att projektets resultat varken
har gett eller kan väntas ge ekonomiskt utbyte av mer än begränsad
omfattning. Förordning (1991:1332).

7 a § Stöd till projekt som anges i 5 § första stycket får också lämnas
med villkor att mottagaren förbinder sig att till stödgivaren utge
ersättning i form av royalty eller annan löpande avgift. I sådana fall
tillämpas inte 7 §. Villkoren för ersättningen skall bestämmas med
hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall.

Stödmottagaren kan befrias från sin ersättningsskyldighet om
stödmottagaren enligt närings- och teknikutvecklingsverkets bedömning
visat att projektets resultat varken har gett eller kan väntas ge
ekonomiskt utbyte av mer än begränsad omfattning. Förordning
(1991:1332).

8 § har upphävts genom förordning (1991:1332).

9 § Som villkor för bidrag eller för eftergift av återbetalningsskyl-
dighet skall gälla att resultaten får göras offentliga och allmänt
tillgängliga. Vad nu sagts skall dock inte gälla om Närings- och
teknikutvecklingsverket finner anledning att frångå detta villkor.
Förordning (1993:1330).

10 § Lån skall betalas åter enligt plan som fastställs när lånet
beviljas. Återbetalningsvillkoren skall bestämmas med hänsyn till syftet
med lånet, låntagarens ekonomiska ställning och övriga omständigheter.
Ränta tas ut för viss tid och efter en räntesats som fastställs av
närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1991:1332).

10 a § Om det bedöms ändamålsenligt kan närings- och
teknikutvecklingsverket utfästa sig att vid en senare tidpunkt utbetala
stöd för ett projekt (projektförsäkring). Vid en eventuell utbetalning
tillämpas de bestämmelser och villkor som gäller för projektstöd i
övrigt. Förordning (1991:1332).

10 b § För en projektförsäkring skall den som utfästelsen avser till
närings- och teknikutvecklingsverket erlägga en särskild avgift.
Avgiften skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade
ekonomiska utfall samt de villkor som gäller för projektförsäkringen.
Den skall uppgå till ett belopp motsvarande minst en procent per år av
det utfästa beloppet så länge försäkringen gäller. Avgiften kan också
utgå i form av royalty eller annan löpande avgift som är beroende av
projektets resultat. Förordning (1991:1102).

11 § Stödmedel får återkrävas om

1. medlen har utbetalats till följd av att stödmottagaren har lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller förtigit något förhållande
av betydelse för beslutet om stöd.

2. medlen har använts på ett sätt som uppenbarligen strider mot syftet
med stödet eller

3. stödmottagaren i väsentlig mån åsidosätter någon bestämmelse eller
något villkor som gäller för stödet.

12 § har upphävts genom förordning (1991:1332).

Särskilda bestämmelser om arbetstagarinitierade projekt

13 § För att främja idéer eller initiativ från de anställda till ny
eller förbättrad teknik eller nya eller förbättrade produkter gäller för
projekt som grundas på sådana idéer eller initiativ
(arbetstagarinitierade projekt) bestämmelserna i 14–18 §§ utan hinder
av vad som annars är föreskrivet i denna förordning.

Som arbetstagarinitierade anses inte projekt som grundas på idéer eller
initiativ inom ramen för företagets normala utvecklingsarbete.

14 § Stöd får motsvara högst två tredjedelar av kostnaden för projektet
oavsett företagets storlek, egna finansiella resurser eller projektets
karaktär.

I kostnaden får inräknas kostnader för bedömning av den idé som ligger
till grund för projektet.

Om närings- och teknikutvecklingsverket finner det lämpligt och
förenligt med syftet med stöd till arbetstagarinitierade projekt, får
stöd lämnas till ett företag för att användas för sådana projekt i
former som bestäms av företaget i samråd med de anställda. Förordning
(1991:1332).

15 § Stöd skall lämnas med förbehåll enligt 7 eller 7 a §§. Eftergift av
återbetalningsskyldigheten skall medges om stödmottagaren enligt
närings- och teknikutvecklingsverkets bedömning visat att projektets
resultat varken har gett eller kan väntas ge ekonomiskt utbyte av mer än
begränsad omfattning. Förordning (1991:1332).

16 § Stöd kan lämnas även om idén till projektet har väckts utanför det
företag där det genomförs. En förutsättning för detta är att vid
genomförandet projektets särskilda karaktär består. Stödet lämnas till
det företag där projektet genomförs.

17 § Som ett särskilt villkor för stöd skall gälla, om inte särskilda
skäl föranleder annat, att idégivaren ges tillfälle att delta i
utvecklingsarbetet. Förordning (1991:1332).

18 § Innan närings- och teknikutvecklingsverket fattar beslut i ärenden
om stöd till arbetstagarinitierade projekt, skall yttrande inhämtas från
dess nämnd för arbetstagarinitierat utvecklingsarbete. Förordning
(1991:1102).

Tillsyn m. m.

19 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall följa verksamheten till
vilken stöd har utgått och därvid utöva tillsyn över att föreskrivna
villkor iakttas. Förordning (1991:1102).

20 § Den som utövar verksamhet vartill stöd utgår enligt denna
förordning skall, enligt vad närings- och teknikutvecklingsverket
närmare föreskriver, lämna verket behövlig redovisning för verksamheten
och bereda den verket utser tillfälle att granska verksamheten samt
därvid lämna de uppgifter om verksamheten som begärs. Förordning
(1991:1102).

21 § Mot beslut av närings- och teknikutvecklingsverket i ärende om stöd
enligt denna förordning får talan ej föras. Förordning (1991:1102).

22 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning
meddelas av närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning
(1991:1102).

Övergångsbestämmelser

1995:1254

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd
som har beslutats enligt den förordningen.