Förordning (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

SFS nr
1978:591
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:519
Upphävd
1994-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning meddelas bestämmelser om statsbidrag till
huvudman för sådan svensk undervisning i utlandet, som anordnas som

1. svensk grundskola (utlandsskola),

2. korrespondensundervisning,

3. kompletterande svensk undervisning samt

4. undervisning vid internationell skola.

Huvudmannen svarar för de kostnader som inte täcks av statsbidrag eller
andra medel.

2 § Statsbidrag till huvudman för utlandsskola får utgå endast om
regeringen har förklarat skolan berättigad till statsbidrag.

3 § Statsbidrag beräknas för tiden 1 juli–30 juni nästa år.

4 § Statens skolverk har tillsyn över den verksamhet för vilken
statsbidrag utgår enligt denna förordning. Förordning (1991:929).

5 § Statens skolverk skall lämna råd och upplysningar om möjligheten
till skolgång för svenska barn i utlandet.

Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter och fastställa
de formulär som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (1991:929).

5 a § Statens skolverk skall meddela de föreskrifter som kan föranledas
av Sveriges tillträde till sådan överenskommelse som avser samarbete om
undervisning i utlandet.

Sådana föreskrifter får i den omfattning som behövs avvika från 11,
18–20, 22 och 29 §§. Förordning (1991:929).

6 § När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen
(1988:655) gäller vad som där föreskrivs om styrelsen i stället
utlandsskolans styrelse. Förordning (1992:748).

7 § Med förälder avses i denna förordning även annan som har vårdnaden
om elev.

Utlandsskola

Allmänna bestämmelser

8 § För utlandsskola skall finnas en särskild styrelse med säte i det
land där skolan drivs.

Om särskilda skäl föreligger, får huvudmannen efter medgivande av
statens skolverk utse enskild person att svara för de uppgifter som
enligt denna förordning ankommer på styrelsen. Förordning (1991:929).

9 § Styrelsen leder skolans verksamhet.

Styrelsen består av det antal ledamöter som skolans huvudman bestämmer.
Av ledamöterna skall en utses av statens skolverk och minst en bland
elevernas föräldrar. Förordning (1991:929).

10 § Vid utlandsskola skall tillfredsställande skolhälsovård vara
anordnad.

11 § Utlandsskola skall i huvudsak drivas enligt de grunder som gäller
för grundskolan i Sverige.

12 § Läromedel antas av styrelsen.

Eleverna skall ha tillgång till läromedel bestående av tryckt material
som täcker väsentliga delar av ett ämne, en ämnesgrupp eller ett
kursmoment enligt läroplanen och som är ägnat att ge fasthet och
sammanhang i studierna. Statens skolverk får meddela föreskrifter om
undantag från detta krav för ämnen där det inte är naturligt att använda
tryckta läromedel i nämnvärd utsträckning. Förordning (1991:929).

Elever

13 § En elev som tas emot i en utlandsskola skall i regel placeras i
den årskurs som eleven skulle ha tillhört i grundskolan i Sverige eller
i annat fall i den årskurs där eleven kan antas få största nytta av
undervisningen.

För eleverna i utlandsskolor skall, om inte annat följer av särskilda
bestämmelser, så långt möjligt tillämpas följande föreskrifter i 6 kap.
grundskoleförordningen (1988:655):

3–6 §§ om uppflyttning,
7–21 §§ om betyg,
22 och 23 §§ om ledighet,
24 och 25 §§ om åtgärder för elevers tillrättaförande,
26 § med tillhörande bilaga, såvitt gäller flyttningsprövning.
Förordning (1988:830).

13 a § Vid utlandsskola skall tillämpas läroplanen för grundskolan.
Utöver vad som där föreskrivs om avvikelser från timplanen gäller
följande.

Inom ramen för det totala antalet stadieveckotimmar på
grundskolans skilda stadier får timplanejämkningar i begränsad
omfattning göras för att
— ge undervisningen en mera internationell inriktning,
— ge särskilt utrymme åt värdlandets språk och kultur,
— underlätta samverkan med ett eller flera andra nordiska länder.

Statens skolverk skall meddela närmare föreskrifter om sådana
timplanejämkningar. Förordning (1993:753).

14 § Elev som avses i 29 § får inte skiljas från undervisningen på
grund av bristande studieprestationer.

15 § Andra elever än de som avses i 29 § får inte tas in i utlandsskola
i sådan omfattning att undervisningen blir lidande.

Lärarnas anställning och tjänstgöring

16 § Med tjänst avses i 18–23 och 24–27 §§ en sådan tjänst som
berättigar till statsbidrag enligt 30 § 1 denna förordning. Förordning
(1990:1225).

17 § har upphävts genom förordning (1990:1225).

18 § Vid tillsättning av tjänst som lärare vid en utlandsskola skall
föreskrifterna om anställning av lärare i 2 kap. 3–5 §§ skollagen
(1985:1100) tillämpas. Förordning (1992:748).

19 § Lärare vid utlandsskolor är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör
sam man med den utbildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra
uppgifter som ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikation er och som
stämmer överens med deras roll enligt läroplan eller föreskrifter i
andra författningar. Lärare är vidare skyldiga att handha kompletterande
svensk undervisning och handleda vid korrespondensundervisning, om det
behövs. Förordning (1992:748).

20 § Tjänst som lärare vid utlandsskola tillsätts av skolans styrelse.

Till sådan tjänst utses sökande som är behörig till tjänsten och av
styrelsen prövas vara lämpligast med hänsyn till insikter, erfarenheter
och övriga egenskaper som fordras för tjänst vid utlandsskola.
Förordning (1983:725).

21 § Tjänst som lärare vid utlandsskola kungörs ledig av Statens
skolverk. Förordning (1991:929).

22 § Lärare vid utlandsskola skall tjänstgöra som lärare inom
skolväsendet i Sverige under minst två av åtta på varandra följande år.
Statens skolverk kan dock medge att tiden för tjänstgöring i Sverige
bestäms till kortare tid än två år. Förordning (1991:929).

23 § Tjänstgöringsbetyg för den som innehar tjänst som lärare vid
utlandsskola utfärdas av skolans styrelse inom två veckor från det
läraren har framställt begäran därom.

Resurser för undervisning

23 a § De resurser för undervisning vid utlandsskolan, som utgör grund
för statsbidrag, innefattar

— fasta lärartjänster (grundresurs) enligt föreskrifterna i 24–27 §§,
beräknade som heltidstjänster,

— kompletterande undervisningstimmar (kompletteringsresurs) enligt
grunderna i 28 a och 28 b §§.

Omfattningen av grundresurs och kompletteringsresurs för en utlandsskola
fastställs för varje redovisningsår av statens skolverk. Förordning
(1991:929).

24 § Vid en utlandsskola får i förhållande till antalet elever på låg-
och mellanstadierna finnas

1. en tjänst som lärare, om elevantalet uppgår till minst 10 i
årskurserna 1–6,

2. två tjänster som lärare, om elevantalet uppgår till minst 15 i
årskurserna 1–6,

3. tre tjänster som lärare, om elevantalet uppgår till minst 45 i
årskurserna 1–6.

Om elevantalet är högre än 74 i årskurserna 1–6, får ytterligare en
tjänst som lärare finnas för varje påbörjat 30-tal elever över 74.
Förordning (1988:830).

25 § Finns vid en utlandsskola endast två tjänster som lärare på låg-
och mellanstadierna och beräknas för ett redovisningsår ett lägre
elevantal än 15 får båda tjänsterna bibehållas det redovisningsåret, om
elevantalet kan beräknas varaktigt uppgå till minst 13 och huvudmannen
gör sannolikt att elevantalet för det följande redovisningsåret kommer
att stiga till sammanlagt minst 15.

Finns vid en utlandsskola endast en tjänst som lärare på låg- och
mellanstadierna och beräknas för ett redovisningsår ett lägre elevantal
än tio, får tjänsten bibehållas även om elevantalet under det
redovisningsåret och det följande uppgår till mindre än tio. För
ytterligare ett redovisningsår får tjänsten bibehållas endast om
huvudmannen gör sannolikt att elevantalet för detta redovisningsår
kommer att vara minst nio. Förordning (1988:830).

26 § Om statens skolverk finner särskilda skäl föreligga, får för en
utlandsskolas högstadium finnas statsbidragsgrundande tjänster som
lärare. Därvid får i förhållande till antalet elever på högstadiet
finnas

1. två tjänster som lärare, om elevantalet uppgår till minst 14,

2. tre tjänster som lärare, om elevantalet uppgår till minst 20,

3. fyra tjänster som lärare, om elevantalet överstiger 35. Förordning
(1991:929).

27 § Finns vid en utlandsskola endast två tjänster som lärare för
högstadiet och beräknas för ett redovisningsår ett lägre elevantal än
14, får båda tjänsterna bibehållas det redovisningsåret om elevantalet
kan beräknas uppgå till minst tolv och huvudmannen gör sannolikt att
elevantalet för det följande redovisningsåret kommer att stiga till
minst 14. Förordning (1988:830).

28 § Regeringen kan medge undantag från bestämmelserna i 24–27 §§ om
lägsta elevantal.

28 a § Kompletteringsresursen för låg- och mellanstadierna får uppgå
till fem veckotimmar per läsår för varje elev i intervallet 10–14
elever. Vid högre elevantal får kompletteringsresursen omfatta fem
veckotimmar för varje påbörjat femtal elever inom det för skolan
tillämpliga av följande intervall:

15–44 elever

45–74 elever

75–104 elever

105–134 elever

135–164 elever

165–194 elever.

Kompletteringsresursen kan högst omfatta 30 veckotimmar.

Under ett redovisningsår då en utlandsskola enligt 25 § andra stycket
får behålla en lärartjänst för låg- och mellanstadierna trots att
elevantalet understiger tio, får kompletteringsresursen uppgå till en
veckotimme under läsåret för varje elev i intervallet sex till nio
elever. Förordning (1988:830).

28 b § Kompletteringsresursen för högstadiet får per läsår uppgå till:

— en veckotimme för varje elev i intervallet 14–19 elever,

— en veckotimme för varannan elev i intervallet 20–35 elever,

— en veckotimme för varje påbörjat tretal elever över 36. Förordning
(1988:830).

29 § När omfattningen av en utlandsskolas grundresurs enligt
24–27 §§ och kompletteringsresurs enligt 28 a och 28 b §§ skall
fastställas, får i antalet elever medräknas bara de elever för vilka
gäller att åtminstone en av föräldrarna är svensk medborgare och
att åtminstone en av dem vistas i utlandet på grund av

1. tjänstgöring vid svensk myndighet eller organisation,

2. tjänstgöring vid internationell organisation,

3. tjänstgöring vid företag med nära anknytning till Sverige eller en
i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid utländsk juridisk person,

4. studier eller forskning för vilka studiemedel, stipendier eller lön
utgår,

5. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning
beror eller

6. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det
svenska samhället.

Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i
första stycket får medräknas, om det finns synnerliga skäl med
hänsyn till sociala förhållanden. Förordning (1993:753).

Statsbidrag

30 § Till en utlandsskola lämnas statsbidrag i form av

1. bidrag till lönekostnader för fasta lärartjänster (grundresursen),

2. bidrag till lönekostnader för kompletterande undervisningstimmar
(kompletteringsresursen),

3. bidrag till kostnader för tilläggspensionsavgifter,

4. bidrag till skolans lokalkostnader,

5. särskilt driftbidrag. Förordning (1991:929).

31 § Statsbidrag till lönekostnader enligt 30 § 1 och 2 lämnas med de
belopp som regeringen fastställer för varje redovisningsår.

Till kostnad för pensionering av lärare vid en utlandsskola lämnas
statsbidrag enligt bestämmelser som regeringen meddelar särskilt.
Förordning (1991:929).

31 a § Statsbidrag till kostnader för tilläggspensionsavgift enligt
lagen (1981:691) om socialavgifter lämnas med ett belopp som motsvarar
13 procent av det bidrag som enligt 31 § lämnas till kostnader för
lärare på vilka det allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa
andra tjänstemän skall tillämpas.

Bidrag lämnas endast till huvudmän som är bosatta i Sverige. Förordning
(1991:929).

32 § Statsbidrag till skolans lokalkostnader lämnas med 60 procent
av årskostnaden för de lokaler som behövs för undervisningen, om
inte annat följer av avtal eller beslut som regeringen meddelar
särskilt. Förordning (1993:1056).

33 § Särskilt driftbidrag lämnas med 16 procent av lönekostnaderna och
pensionskostnaderna enligt 31 §. Förordning (1991:929).

Korrespondensundervisning

34 § Till stöd för studier per korrespondens kan förekomma följande slag
av ekonomiska förmåner:

— rätt för en elev att kostnadsfritt få material för
korrespondensundervisningen enligt beslut av statens skolverk,

— statsbidrag till den huvudman som anordnar handledning åt elever vid
korrespondensstudier. Förordning (1991:929).

35 § Vid bestämmandet av sådana ekonomiska förmåner som avses i 34 §
skall reglerna om elever i 29 § tillämpas.

De ekonomiska förmånerna får lämnas endast för sådant ämne, som enligt
gällande läroplaner förekommer på grundskolans högstadium eller i
gymnasieskolan i Sverige.

Förmånerna får inte lämnas efter det redovisningsår under vilket eleven
fyllt 19 år. Förordning (1988:830).

36 § För handledning åt elever vid korrespondensstudier lämnas
statsbidrag till faktiska lönekostnader med högst det belopp som
regeringen fastställer för varje redovisningsår.

Antalet bidragsgrundande veckotimmar för handledning för ett läsår
bestäms av statens skolverk enligt följande grunder:

3 veckotimmar vid 1–2 elever,

11 veckotimmar vid 3–7 elever,

15 veckotimmar vid 8–12 elever,

19 veckotimmar vid 13–17 elever,

23 veckotimmar vid 18–23 elever samt vid högre elevantal än 23 fyra
veckotimmar för varje påbörjat sextal elever utöver 23. Förordning
(1991:929).

Kompletterande svensk undervisning

37 § Till den som är huvudman för kompletterande svensk undervisning får
statsbidrag lämnas till faktiska lönekostnader med högst det belopp som
regeringen fastställer för redovisningsåret. Vidare får allmänt
driftbidrag lämnas med det belopp som regeringen fastställer per elev
och redovisningsår. Förordning (1991:929).

38 § Vid bestämmandet av statsbidraget till kompletterande svensk
undervisning räknas som elever barn vilka går i utländsk skola och för
vilka gäller att åtminstone en av föräldrarna är svensk medborgare.

Undervisning vid internationell skola

39 § Statsbidrag till svensk undervisning vid internationell skola utgår
efter prövning av regeringen.

Rekvisition, utbetalning m. m.

40 § Ansökan om statsbidrag görs för varje redovisningsår av huvudmannen
hos statens skolverk inom tid som skolverket bestämmer.

Skolverket beslutar om statsbidrag enligt denna förordning i den mån
detta inte ankommer på regeringen. Statsbidraget skall betalas ut utan
dröjsmål. Förordning (1991:929).

41 § Statens skolverk får betala ut förskott med sammanlagt högst 90
procent av det statsbidrag som beräknas utgå till huvudmannen för
redovisningsåret. Förskott som avser bidrag till lönekostnader enligt
30 § 1 och 2 eller särskilt driftbidrag får betalas ut med högst 50
procent i juli och högst 40 procent i januari. Förordning (1991:929).

41 a § Huvudmannen är skyldig att för uppföljning och
utvärdering lämna de uppgifter om sin skolverksamhet som Statens
skolverk föreskriver. Detsamma gäller sådana uppgifter som
behövs för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt. Skolverkets
föreskrifter skall begränsas till vad som är behövligt för en effektiv
uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten som
har bestämts av riksdagen eller regeringen.

Utöver vad som föreskrivs i första stycket gäller att huvudmannen
på begäran av Skolverket eller Riksrevisionsverket skall lämna de
uppgifter och det verifikationsmaterial som respektive myndighet
behöver för sin granskning. Förordning (1993:1056).

Överklagande

42 § Beslut som statens skolverk har fattat enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (1991:929).

Övergångsbestämmelser

1978:591

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och
med den 1 juli 1978.

Genom förordningen upphävs förordningen (1968:321) om undervisning för
utlandssvenskars barn.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser
tid före ikraftträdandet.

Huvudman för utlandsskola för vilken har utgått statsbidrag enligt
förordningen (1968:321) om undervisning för utlandssvenskars barn för
redovisningsåret 1977/78, har rätt att söka statsbidrag hos
skolöverstyrelsen för redovisningsåret 1978/79 utan att beslut enligt
2 § den nya förordningen föreligger. Motsvarande gäller därefter så
länge skolans huvudman har beviljats statsbidrag enligt den nya
förordningen för föregående redovisningsår.

1988:830

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1989:260

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1990:284

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1991:929

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser
tid före ikraftträdandet.

1993:1055

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.