Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

SFS nr
1978:599
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1978-06-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:67

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller avbetalningsköp som sluts mellan
näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars
faller utanför konsumentkreditlagen (2010:1846).

Med avbetalningsköp avses avtal om köp av vara, om

1. betalningen ska erläggas i särskilda poster, varav minst en
sedan varan har lämnats ut till köparen, och

2. avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att
återta varan om köparen inte fullgör sin del av avtalet
(förbehåll om återtaganderätt).

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som
vederlag för varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp,
om det är avsett att den till vilken varan utlämnas ska bli
ägare av denna. Lag (2010:1847).

2 § I lagen avses med

kontantpris: det pris till vilket varan vanligen hålls till handa mot
kontant betalning,

kreditbelopp: den del av kontantpriset varmed betalningsanstånd lämnas,

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla räntor, tillägg och
andra kostnader som köparen har att erlägga med anledning av krediten,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden.

3 § Avtalsvillkor som inskränker köparens befogenheter eller förmåner
enligt denna lag är ogiltigt.

Förtidsbetalning

4 § Köparen har alltid rätt att betala sin skuld till säljaren i förtid.

Säljaren får kräva betalning i förtid endast om han har gjort förbehåll
härom samt

1. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga
förfallen del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av
hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid
olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna,
eller

2. köparen genom att åsidosätta i förbehållet angiven förpliktelse på
grund av avbetalningsköpet har äventyrat säljarens säkerhet i varan.

5 § Vid förtidsbetalning enligt 4 § skall vid beräkning av säljarens
fordran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med den del av
kreditkostnaden som enligt beräkningsgrunder, som står i
överensstämmelse med god sed på marknaden, är att hänföra till den ej
utnyttjade kredittiden.

Vid avräkning enligt första stycket får säljaren tillgodoräkna sig hela
kostnaden för uppläggning av krediten, om denna kostnad särskilt anges i
avtalet och ej är oskälig.

Avräkningsförbehåll

6 § Belopp som köparen erlägger för avräkning på säljarens fordran på
grund av avbetalningsköpet får säljaren inte först avräkna på annan
fordran.

Första stycket utgör ej hinder för säljare att göra gällande förbehåll
om avräkning på fordran som avser ersättning för reparation eller annan
åtgärd beträffande varan.

Återtaganderätt

7 § Förbehåll om återtaganderätt får göras gällande endast om

1. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga
förfallen och ej preskriberad del av kreditfordringen som uppgår till
mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser
två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en
tjugondel av denna, eller som utgör återstoden av kreditfordringen,
eller

2. köparen genom att åsidosätta i förbehållet angiven förpliktelse på
grund av avbetalningsköpet har äventyrat säljarens säkerhet i varan.

8 § Om köparen i fall som avses i 7 § 1 efter utgången av den där
angivna tiden men innan varan återtages erlägger belopp som inte har
betalats i rätt tid jämte dröjsmålsränta och ersättning för säljarens
kostnader i anledning av dröjsmålet, i förekommande fall beräknade
enligt de grunder som anges i 9 § fjärde och femte styckena, får
säljaren ej återtaga varan på grund av dröjsmålet. Ej heller får
säljaren i sådant fall göra gällande avtalsvillkor som avses i 4 §
andra stycket.

Uppgörelse vid återtagande av vara

9 § Vill säljaren utnyttja rätt att återtaga vara, skall avräkning
göras mellan honom och köparen.

Köparen tillgodoräknas härvid varans värde vid återtagandet. Värdet
beräknas efter vad säljaren kan antagas få ut genom att på lämpligt
sätt försälja varan.

Säljaren får tillgodoräkna sig den obetalda delen av kreditfordringen
efter avräkning enligt 5 §, fordran som avser ersättning för reparation
eller annan åtgärd beträffande varan och som omfattas av förbehåll som
avses i 6 § andra stycket samt i förekommande fall dröjsmålsränta.

Säljaren får därjämte tillgodoräkna sig ersättning för följande
kostnader för återtagande av varan, nämligen utsökningsavgift, skälig
kostnad för transport av varan samt utgift för inställelse vid
förrättning för återtagande, om inställelsen har varit påkallad för
tillvaratagande av säljarens rätt. Vid bestämmande av ersättning för
utgift för inställelse tillämpas bestämmelserna om beräknande av
ersättning av allmänna medel till vittne.

I mål om handräckning för återtagande får säljaren, enligt vad
regeringen närmare föreskriver, tillgodoräkna sig även skälig ersättning
för eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller
biträde. Lag (1988:395).

10 § Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större
belopp än säljaren, får varan återtas endast om säljaren
betalar mellanskillnaden till köparen eller, när varan har
värderats av Kronofogdemyndigheten, sätter ned
mellanskillnaden hos myndigheten.

Har säljaren för att kunna återta varan eller för att denna
efter återtagande ska kunna brukas på avsett sätt varit
tvungen att betala en skuld som åvilar köparen, får säljaren
vid tillämpning av första stycket avräkna en sådan betalning
mot den mellanskillnad som köparen har till godo.

Tillgodoräknas säljaren ett större belopp än köparen, får
säljaren inte kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden).
Lag (2012:67).

Handräckning

11 § Säljaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning
för att återta varan under förutsättning att det rörande
avbetalningsköpet i en handling eller i någon annan läsbar och
varaktig form som är tillgänglig för köparen har dokumenterats
uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontantpriset,
kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordringen och
tidpunkterna för betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av
köparen eller signerats av denne med en sådan avancerad
elektronisk signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer. Lag (2012:67).

12 § En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Den ska
innehålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som är
obetald. Om säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i
fall då avtalet innehåller förbehåll som avses i 6 § andra
stycket, ersättning för reparation eller annan åtgärd
beträffande varan, ska det också uppges i ansökningen vad
säljaren fordrar i den delen. En styrkt kopia av det dokument
som anges i 11 § ska fogas till ansökningen.

Utsökningsavgift ska förskotteras av sökanden, om
Kronofogdemyndigheten begär det. Betalas inte förskott inom
förelagd tid, får handräckningen inställas.

I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas
bestämmelserna om verkställighet i 16 kap. 11–12 a §§
utsökningsbalken. Lag (2012:67).

13 § Handräckning får beviljas endast om det är uppenbart att säljaren
enligt 7 § får göra gällande förbehållet om återtaganderätt.

14 § Har upphävts genom lag (1995:304).

15 § Vid handräckning ska Kronofogdemyndigheten värdera varan.
Om det behövs får en eller flera sakkunniga anlitas för att
biträda vid värderingen. Lag (2012:67).

16 § Beslut om handräckning får överklagas hos tingsrätten.
Vid överklagandet och vid handläggningen i domstol tillämpas
18 kap. utsökningsbalken. Hovrättens beslut får inte
överklagas.

Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan
åtgärd vid handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan
mot den andre vid domstol.

Visar inte säljaren att han har väckt talan vid domstol inom
en månad efter det att beslutet om handräckning vann laga
kraft mot honom, får köparen hos Kronofogdemyndigheten lyfta
det belopp som har nedsatts enligt 10 § första stycket.
Lag (2012:67).

17 § I fråga om handräckning gäller i övrigt utsökningsbalken i
tillämpliga delar. Lag (1981:802).

18 § Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har
förpliktats att återlämna en vara som har sålts genom
avbetalningsköp görs skriftligen eller muntligen, varvid domen
ska ges in.

I fråga om verkställigheten tillämpas 16 kap. 12 a §
utsökningsbalken och, om inte något annat följer av domen,
15 §. Beträffande talan mot Kronofogdemyndighetens värdering
tillämpas 16 § andra och tredje styckena. Lag (2012:67).

19 § Vara som har sålts genom avbetalningsköp får ej utmätas
för fordran på grund av köpet.

Övergångsbestämmelser

1995:304

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. Föreskrifterna i 12, 14
och 18 §§ gäller i sin äldre lydelse i fråga om ansökningar om
handräckning som gjorts före ikraftträdandet. Föreskrifterna i 16 §
gäller i sin äldre lydelse i fråga om beslut som meddelats av
kronofogdemyndighet före ikraftträdandet.