Förordning (1978:600) med instruktion för oljekrisnämnden

SFS nr
1978:600
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:519
Upphävd
1988-07-01

Uppgifter

1 § Bestämmelser om oljekrisnämndens uppgifter finns i oljekrislagen
(1975:197) och ransoneringslagen (1978:268).

2 § Inom sitt verksamhetsområde skall nämnden skaffa sig kännedom om
förhållanden av betydelse och med uppmärksamhet följa utvecklingen.

Nämnden skall hos regeringen föreslå de författningsändringar eller
andra åtgärder som är påkallade eller i övrigt är lämpliga.

3 § Nämnden skall inom ramen för sin verksamhet på begäran lämna andra
myndigheter upplysningar och biträde. Av andra myndigheter har nämnden
rätt att få de upplysningar och det biträde som behövs för verksamheten
och som kan lämnas av myndigheterna.

Organisation

4 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 7 § oljekrislagen
(1975:197).

5 § Hos nämnden finns en sekreterare.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter,
sakkunniga och ytterligare arbetsbiträde.

Ärendenas handläggning

6 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning finns i 12 §
oljekrislagen (1975:197).

Bestämmelserna i 12 § oljekrislagen gäller också vid avgörande av
administrativt ärende, om inte annat följer av 15 kap. 7 § lagen
(1976:600) om offentlig anställning eller 26 § anställningsförordningen
(1965:601).

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt
ordföranden eller sekreteraren att avgöra administrativt ärende, om
ärendet inte gäller frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller
om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning
eller eljest är av sådan beskaffenhet att det bör avgöras enligt 12 §
oljekrislagen.

7 § Nämnden sammanträder så ofta ordföranden anser att det behövs eller
när någon av nämndens övriga ledamöter begär det.

8 § Sammanträde med nämnden hålls i Stockholm, om inte särskilda skäl
föranleder att det hålls på annan ort.

9 § Ärende enligt oljekrislagen (1975:197) eller ransoneringslagen
(1978:268) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Annat
ärende avgörs efter föredragning.

Föredragning ankommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad
föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att
ärende som handläggs enligt 6 § tredje stycket avgörs utan föredragning.

Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende.

10 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig
förhandling skall innehålla uppgift om nämndens sammansättning,
parterna, kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning
som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall också antecknas
vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden,
bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga.

Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren.
Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden.
Protokollförare kan också vara annan som ordföranden förordnar. När
protokollet är uppsatt gör ordföranden anteckning därom på protokollet
med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller
signatur.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra
styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

11 § har upphävts genom förordning (1986:832).

12 § Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar eller om överklagande av nämndens
beslut. Förordning (1986:832).

Tjänstetillsättning

13 § Om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare föreskrivs i 9 §
oljekrislagen (1975:197).

14 § Sekreterare och annan personal antas av nämnden.

Övriga bestämmelser

15 § Hos nämnden förs diarier över ärenden och inkommande handlingar.

16 § Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrivs i
föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

17 § I skrivelse till regeringen eller chef för departement skall anges
vem som fattat det beslut som skrivelsen avser och vem som har varit
föredragande. Har skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den
anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.

18 § I fråga om talan mot beslut av nämnden i administrativt ärende
tillämpas 18 § allmänna verkstadgan (1965:600).