Förordning (1978:620) om samråd med statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion, m.m.

SFS nr
1978:620
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1978-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1668
Upphävd
1993-01-01

1 § Statlig myndighet skall samråda med statistiska centralbyrån i
fråga om

1. insamling av uppgifter till samt planering, produktion och
publicering av statistik utom sådan som är av intresse enbart för den
myndighet som utarbetar statistiken,

2. ändring av administrativt förfarande som är av betydelse för stati
stikproduktionen hos centralbyrån,

3. yttrande eller förslag i statistiska frågor till internationella
organ,

4. deltagande i internationella konferenser som behandlar statistiska
frågor.

2 § Statlig myndighet skall ge statistiska centralbyrån tillfälle att
lämna anbud när myndigheten avser att genom uppdrag anlita utomstående
organ för

1. statistiska undersökningar,

2. insamling av uppgifter genom besökseller telefonintervjuer i
samband med statistisk undersökning,

3. manuell och maskinell statistisk databehandling,

4. statistisk konsultationsverksamhet.

3 § Vad som sägs i denna förordning om statlig myndighet gäller även
annan statlig institution och kommitté.

4 § Vid tillämpning av denna förordning skall myndigheter som tillhör
försvarsdepartementets verksamhetsområde anses som en myndighet. Vad
som har sagts nu gäller dock ej beredskapsnämnden för psykologiskt
försvar och flygtekniska försöksanstalten.