Förordning (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen

SFS nr
1978:632
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1978-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:569
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:911

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i 4–6 §§, 7 § 1–3 samt 9, 14–16, 28 och 29 §§
verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
försäkringsöverdomstolen. Bestämmelserna i 28 och 29 §§ gäller dock
endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning (1988:319).

Organisation

2 § I domstolen finns en president, försäkringsdomare och icke lagfarna
ledamöter. Därutöver finns dels föredragande och annan personal enligt
särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen eller
domstolsverket meddelar, dels ytterligare personal om det behövs och
medel finns tillgängliga. Förordning (1988:319).

3 § Presidenten är chef för domstolen i administrativt hänseende. När
presidenten är förhindrad att utöva sin tjänst eller när tjänsten är
ledig, utövas denna av den i tjänsten äldste försäkringsdomaren, om
regeringen inte har förordnat en annan vikarie. Förordning (1980:291).

4 § Ledamöter, föredragande och övrig personal indelas till tjänstgöring
efter domstolens bestämmande.

Handläggning av mål

5 § Inkommande mål fördelas på rotlar. Rotlarna innehas av föredragande.

Grunderna för målens fördelning på rotlar skall framgå av
arbetsordningen. Förordning (1988:319).

6 § Mål avgörs efter föredragning. Om muntlig förhandling äger rum får
föredragningen begränsas.

7 § Domstolen utser för varje rotel en försäkringsdomare som har att
leda beredningen av målen på roteln. Försäkringsdomare, som
stadigvarande tjänstgör som ordförande, kan befrias från att leda
beredningen av mål.

8 § Föredragande bereder och föredrar målen på sin rotel och biträder i
övrigt vid målens handläggning enligt de riktlinjer och i den omfattning
domstolen bestämmer.

Föredragande skall hålla den försäkringsdomare som har att leda
beredningen underrättad om målen på roteln och, så snart anledning
därtill förekommer, rådgöra med denne om målens beredning.

9 § Vid beredning av mål får föredragande inte

1. meddela förordnande i avvaktan på målets avgörande,

2. förordna att part skall underkasta sig läkarundersökning eller annan
åtgärd,

3. avvisa utredning,

4. avvisa ombud eller biträde,

5. besluta om muntlig förhandling eller syn på stället,

6. utdöma vite eller annan påföljd,

7. förordna om ersättning för någons medverkan i målet,

8. pröva ansökningar om allmän rättshjälp eller besluta i frågor om byte
av biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429). Förordning (1979:947).

10 § Domstolen får förordna annan tjänsteman att enligt de riktlinjer
och i den omfattning domstolen bestämmer svara för åtgärder i anslutning
till målens beredning och handläggning.

11 § Målen tas upp till beredning och föredragning i den tur som de har
kommit in, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål skall handläggas med
förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras
skyndsamt. Förordning (1991:35).

12 § Vid föredragning, muntlig förhandling eller syn på stället
tjänstgör presidenten eller någon av de fyra i tjänsten äldsta av
försäkringsdomarna som ordförande. Vid förfall för någon av dessa kan
även en annan försäkringsdomare tjänstgöra som ordförande.
Förordning (1982:142).

Handläggning av administrativa ärenden

13 § Administrativa ärenden avgörs i plenum, i kollegium eller av
presidenten.

14 § Plenum består vid handläggning av administrativa ärenden av
presidenten som ordförande, övriga ledamöter i domstolen och den
tjänsteman som svarar för handläggning av administrativa ärenden.

15 § Kollegium består av presidenten som ordförande, tre
försäkringsdomare och den tjänsteman som svarar för handläggning av
administrativa ärenden.

För försäkringsdomare som ingår i kollegium finns en ersättare som
inträder vid förfall för denne. Ledamöter och ersättare utses för högst
ett år i sänder.

16 § I plenum avgörs ärenden som avser

1. yttranden i lagstiftningsfrågor som rör domstolens organisation,

2. viktigare frågor om domstolens organisation eller arbetsformer,

3. frågor om att utse de försäkringsdomare som skall ingå i kollegiet
och ersättare för dessa. Förordning (1988:319).

17 § I kollegium avgörs ärenden som avser

1. andra yttranden i lagstiftningsfrågor än sådana som avses i 16 §,

2. förslag till domstolsverket i fråga om anslagsframställningar,

3. tillsättande av tjänster som chefsföredragande och föredragande,

4. förslag om tillsättande av tjänsten som ansvarig handläggare av
administrativa ärenden,

5. förslag till förordnande av särskilda sakkunniga,

6. annat skiljande från tjänster och uppdrag än avskedande.
Förordning (1988:319).

18 § Ärende, som skall avgöras i plenum, i kollegium eller av
presidenten, får överlåtas till avgörande i annan ordning om det bestäms
i den ordning som har föreskrivits för ärendets avgörande. Därvid får
ärende överlåtas till avgörande av domstolen i annan sammansättning än
plenum eller kollegium eller av annan tjänsteman än presidenten.

19 § I ärende i plenum eller kollegium är domstolen beslutför när minst
hälften av dem som skall delta är närvarande. När ärende av större vikt
handläggs skall om möjligt samtliga närvara. Sådant ärende får avgöras i
frånvaro av presidenten endast om ärendet inte tål uppskov.
Förordning (1988:319).

20 § Den tjänsteman som svarar för handläggning av administrativa
ärenden föredrar sådana ärenden, om inte domstolen bestämmer annat.
Förordning (1988:319).

Tjänstetillsättning m. m.

21 § Om utnämning av ordinarie domare och förordnande av icke lagfarna
ledamöter finns föreskrifter i lagen (1978:28) om
försäkringsöverdomstolen. Förordning (1991:545).

22 § Tjänsten som ansvarig handläggare av administrativa ärenden
tillsätts av domstolsverket efter förslag av domstolen.
Ansökningshandlingarna ges in till domstolen.

Övriga tjänster tillsätts av domstolen. Förordning (1988:319).

23 § Till föredragande förordnas den som

1. har tjänstgjort som föredragande i försäkringsrätt under minst ett
år, eller

2. har antagits som fiskal i hovrätt eller kammarrätt.
Förordning (1986:150).

23 a § Domstolens beslut i ärenden om tillsättande av tjänster som
föredragande eller vikariat på sådana tjänster får överklagas hos
regeringen. Domstolens beslut i andra administrativa ärenden får
överklagas hos domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Domstolsverkets beslut i ett överklagat ärende i fråga om tillsättande
av tjänster får inte överklagas. Förordning (1988:319).

24 § Domstolen beslutar om ledighet för presidenten och
försäkringsdomarna.

I fråga om övrig personal beslutar domstolen om semester, ledighet för
sjukdom och obligatorisk militärtjänstgöring, ledighet med
föräldrapenningförmån i samband med barns födelse eller, under högst 30
dagar varje kalenderår, annan ledighet. Förordning (1988:319).

24 a § Om annan ledighet än som avses i 24 § andra stycket beslutar
domstolsverket, såvida inte regeringen i samband med förordnande
angående offentligt uppdrag har beslutat om ledigheten. Domstolsverket
får lämna över till domstolen att besluta om ledighet.
Förordning (1988:319).

Övriga bestämmelser

25 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar,
åtalsanmälan och avskedande också när det gäller föredragande.

Försäkringsöverdomstolens befogenhet att besluta i sådana frågor
utövas av Domstolsverket. Förordning (1994:911).

25 a § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen
(1994:373) lämnas när det gäller presidenten av regeringen och när
det gäller försäkringsdomare av Tjänsteförslagsnämnden för
domstolsväsendet. Förordning (1994:911).

26 § Förordningen (1979:575) om protokollföring m. m. vid de allmänna
förvaltningsdomstolarna gäller i tillämpliga delar. Vad som sägs om
regeringsrätten skall därvid tillämpas på domstolen. Domar och andra
beslut, som har satts upp särskilt, skall dock undertecknas av de
lagfarna ledamöter som har deltagit i avgörandet.
Förordning (1980:626).