Förordning (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion

SFS nr
1978:633
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1978-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:19
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Försäkringsrätten för Mellansverige är administrativt samordnad med
kammarrätten i Stockholm, försäkringsrätten för Södra Sverige med
kammarrätten i Jönköping och försäkringsrätten för Norra Sverige med
kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrättspresidenten är administrativ chef för försäkringsrätten.

Bestämmelserna i 4–6 §§, 7 § 1–3 samt 9, 14–16, 28 och 29 §§
verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på försäkringsrätterna.
Bestämmelserna i 28 och 29 §§ gäller dock endast i fråga om
administrativa ärenden.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksförordningen
kammarrättspresidenten. Förordning (1991:544).

Organisation

2 § I försäkringsrätt finns försäkringsrättsråd och andra anställda i
enlighet med vad som har beslutats av regeringen eller domstolsverket
samt ytterligare personal om det behövs och medel finns tillgängliga.

Det försäkringsrättsråd som är chef för försäkringsrätten leder arbetet
vid försäkringsrätten under kammarrättspresidenten. Förordning
(1991:544).

3 § I försäkringsrätt finns det antal avdelningar som regeringen
bestämmer. Dessutom finns en enhet för administrativa ärenden.

4 § Kammarrättspresidenten delar in personalen till tjänstgöring på
avdelningar och övriga enheter i försäkringsrätten efter samråd med
chefen för försäkringsrätten.

Chefen för försäkringsrätten är ordförande på en av avdelningarna.
Förordning (1991:544).

5 § Ordförande på avdelning leder och planerar arbetet på avdelningen
samt indelar ledamöterna till tjänstgöring efter de riktlinjer som
försäkringsrätten fastställer.

Vice ordförande på avdelning är ställföreträdare för ordföranden och
biträder ordföranden i dennes åligganden.

Handläggning av mål

6 § Inkommande mål fördelas på rotlar. Varje ledamot på avdelning utom
ordföranden innehar rotel.

Grunderna för målens fördelning på rotlar skall framgå av
arbetsordningen. */k/ Förordning (1988:320). */-k/

7 § Mål avgörs efter föredragning, om fler än en domare deltar i
avgörandet. Om muntlig förhandling äger rum får föredragningen
begränsas. */k/ Förordning (1982:143). */-k/

8 § Rotelinnehavaren svarar för handläggningen av de mål på roteln som
får avgöras av enbart en ledamot. I fråga om övriga mål på roteln svarar
rotelinnehavaren för beredningen och deltar, om inte särskilda skäl
föranleder annat, i egenskap av referent i målens handläggning och
avgörande. Förordning (1991:544).

9 § */k/ har upphävts genom förordning (1982:143). */-k/

10 § Kammarrättsfiskaler, kammarrättsfiskalsaspiranter och andra som
förordnas till det biträder med beredning av mål enligt de riktlinjer
och i den omfattning försäkringsrätten bestämmer samt föredrar målen i
den mån föredragningen inte görs av rotelinnehavaren. Förordning
(1991:544).

11 § Försäkringsrätten får förordna annan tjänsteman att enligt de
riktlinjer och i den omfattning domstolen bestämmer svara för åtgärder i
anslutning till målens beredning och handläggning.

12 § Ett mål skall avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller en fråga
som har kommit upp i ett mål skall handläggas med förtur, om målet eller
frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål som
är förtursmål bestäms i arbetsordningen. Förordning (1991:36).

13 § Vid föredragning, muntlig förhandling eller syn på stället
tjänstgör ordförande eller vice ordförande på avdelning som ordförande.
Den som tjänstgör som ordförande skall vara ordinarie domare i
försäkringsrätt eller kammarrätt eller, efter förordnande av regeringen,
uppehålla tjänst som ordförande eller vice ordförande. Om det föreligger
särskilda skäl får försäkringsrätten för ett särskilt mål förordna den
som är eller har varit ordinarie domare i försäkringsrätt eller
kammarrätt att tjänstgöra som ordförande. Förordning (1991:544).

14 § Dom eller beslut i mål eller däri uppkommen fråga skall
färdigställas så snart det kan ske och senast inom fyra veckor efter
föredragningen. Är målet av vidlyftig beskaffenhet eller föreligger
annan särskild omständighet får färdigställandet anstå under tid som
oundgängligen behövs.

Handläggning av administrativa ärenden

15 § Kammarrättspresidenten får uppdra åt chefen för
försäkringsrättenatt i sitt ställe avgöra ärenden som är av sådant slag
att de inte behöver avgöras av kammarrättspresidenten. Förordning
(1991:544).

16 § har upphävts genom förordning (1991:544).

17 § har upphävts genom förordning (1991:544).

18 § har upphävts genom förordning (1991:544).

19 § har upphävts genom förordning (1991:544).

20 § har upphävts genom förordning (1991:544).

21 § har upphävts genom förordning (1991:544).

22 § har upphävts genom förordning (1991:544).

23 § har upphävts genom förordning (1991:544).

24 § har upphävts genom förordning (1991:544).

25 § har upphävts genom förordning (1991:544).

26 § har upphävts genom förordning (1991:544).

Administrativa beslut m.m.

26 a § Försäkringsrättens beslut i administrativa ärenden får överklagas
hos domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Försäkringsrättens beslut i fråga om vikariat på tjänst som ordinarie
domare får överklagas hos tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.
Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas. Förordning
(1991:544).

27 § Försäkringsrätten beslutar om semester, ledighet för sjukdom och
obligatorisk militärtjänstgöring, ledighet med föräldrapenningförmån i
samband med barns födelse eller, under högst 30 dagar varje kalenderår,
annan ledighet.

Om annan ledighet beslutar domstolsverket, såvida inte regeringen i
samband med ett förordnande angående offentligt uppdrag har beslutat om
sådan ledighet. Domstolsverket får lämna över till försäkringsrätten att
besluta om ledighet. */k/ Förordning (1988:320). */-k/

28 § När chefen för försäkringsrätten är förhindrad att utöva sin tjänst
eller när tjänsten är ledig, utövas denna av den främste av
försäkringsrättens tjänstgörande ordinarie ledamöter, om regeringen inte
har förordnat en annan vikarie. */k/ Förordning (1988:320). */-k/

29 § Vikarie för ledamot i försäkringsrätt förordnas när det behövs för
arbetets behöriga gång. Förordning (1991:544).

Övriga bestämmelser

30 § Bestämmelsen i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning gäller även kammarrättsassessorer, kammarrättsfiskaler och
kammarrättsfiskalsaspiranter som tjänstgör i försäkringsrätt.

Myndighetens befogenheter enligt 15 kap. 1 § lagen om offentlig
anställning utövas av kammarrätten. Befogenheten enligt 15 kap. 3 §
samma lag utövas av domstolsverket. Förordning (1991:544).

30 a § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas i fråga om tjänster som regeringen tillsätter av
tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. */k/ Förordning (1988:320).
*/-k/

31 § Förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna
förvaltningsdomstolarna skall i tillämpliga delar gälla för
försäkringsrätt. Vad som sägs om kammarrätt skall därvid gälla för
försäkringsrätt. Domar och andra beslut som har satts upp särskilt eller
tecknats på en handling i akten skall undertecknas av de
försäkringsrättsråd, kammarrättsassessorer och lagfarna ledamöter i
kammarrätt eller länsrätt som har deltagit i avgörandet, eller när en
domare ensam meddelat avgörandet, av denne. Förordning (1991:544).

32 § Försäkringsrätt skall tillställa riksförsäkringsverket avskrift av
meddelade domar och beslut.

Övergångsbestämmelser

1986:151

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

2. Äldre bestämmelser i 26 § tillämpas fortfarande för den som
förordnats som föredragande före ikraftträdandet.

1991:544

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Ärenden som avser yttranden i lagstiftningsfrågor handläggs på
avdelning i försäkringsrätt. Försäkringsrättens chef bör om möjligt
delta när sådana ärenden avgörs. Övriga frågor som enligt äldre
bestämmelser ankommer på en försäkringsrätts kollegium avgörs i stället
av kollegiet i den kammarrätt med vilken försäkringsrätten är
administrativt samordnad.

1992:19

1. Mål som inte avgjorts av försäkringsrätt vid upphävandet skall
överlämnas till den kammarrätt som med tillämpning av föreskrifterna om
beslut i första instans av förvaltningsmyndighet i 1 § förordningen
(1977:937) om kammarrätternas domkretsar m. m. är behörig. När beslut
har meddelats av allmän försäkringskassa i Kristianstads län eller
Malmöhus län skall målet dock överlämnas till kammarrätten i Jönköping.

Mål som överlämnas skall förtecknas. Domstolsverket fastställer formulär
för sådana förteckningar och meddelar föreskrifter i övrigt för
inventeringen av mål. Försäkringsrätterna skall underrätta parterna om
vilken kammarrätt som kommer att handlägga målet.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om mål som avgjorts av
försäkringsrätt och som försäkringsöverdomstolen visar åter till lägre
rätt.

2. Om ett sammanträde för en muntlig förhandling sätts ut av
försäkringsrätt till en tidpunkt efter den 30 juni 1992, skall det av
kallelsen till sammanträdet framgå att handläggningen äger rum vid den
kammarrätt till vilken målet skall överlämnas.

3. Om en frist i ett mål sätts ut av försäkringsrätt till tid efter den
30 juni 1992, skall det anges att den åtgärd som fristen avser efter den
dagen skall fullgöras hos den kammarrätt till vilken målet skall
överlämnas.

4. Frågor om delgivning av försäkringsrätternas domar och beslut skall
efter upphävandet skötas av kammarrätten i Stockholm såvitt avser
försäkringsrätten för Mellansverige, kammarrätten i Jönköping såvitt
avser försäkringsrätten för Södra Sverige och kammarrätten i Sundsvall
såvitt avser försäkringsrätten för Norra Sverige. Dessa kammarrätter
skall efter upphävandet också beträffande överklagade domar och beslut
göra den prövning som försäkringsrätterna enligt 7 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) varit skyldiga att göra.

5. Frågor om rättelser eller kompletteringar enligt 32 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) av domar och beslut som har
meddelats av försäkringsrätt skall efter upphävandet prövas av den
kammarrätt som avses i punkt 4.

6. Försäkringsrätternas arkiv avslutas den 30 juni 1992 och övertas av
de kammarrätter som avses i punkt 4. Arkiven lämnas till arkivmyndighet
vid den tidpunkt och i den omfattning som kammarrätten och riksarkivet
kommer överens om.