Förordning (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium

SFS nr
1978:677
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1978-09-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1102
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1148


Undantag från myndighetsförordningen

1 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Statens kriminaltekniska laboratorium:

2 § om myndighetens ledning,

3 och 4 §§ om ledningens ansvar,

5 § om delegering,

9-18 §§ om särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheter,
styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

20 och 21 §§ om ärendenas handläggning såvitt gäller beslut i
ärenden som inte rör laboratoriets administration,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning.
Förordning (2007:1148).

Uppgifter

2 § Vid laboratoriet skall utföras laboratorieundersökningar som
föranleds av misstanke om brott, samt bedrivas annan verksamhet som
står i samband därmed (kriminaltekniska undersökningar). Om
laboratoriets utrustning och förhållandena i övrigt medger det, får
även andra undersökningar utföras.

Laboratoriet skall inom sitt verksamhetsområde bedriva
kriminalteknisk forskning samt samla, bearbeta och offentliggöra
resultat inom verksamhetsområdet.

3 § har upphävts genom förordning (1988:1119).

4 § Laboratoriet skall ge företräde åt undersökning som begärs av
polismyndighet, åklagare eller domstol.

5 § Kriminalteknisk undersökning som utförs på begäran av
polismyndighet, åklagare eller domstol är kostnadsfri. Utförs
undersökning på begäran av domstol i mål, vari endast målsägande för
talan, skall avgift dock erläggas till laboratoriet.

För kriminalteknisk undersökning som utförs efter framställning av
annan än myndighet som anges i första stycket samt för annan än
kriminalteknisk undersökning skall avgift erläggas till laboratoriet.

Rikspolisstyrelsen fastställer avgiftens storlek. Grunden för
avgiftssättningen skall vara full kostnadstäckning.

Ledning

6 § Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet.

Laboratoriet leds av en chef.

Vid laboratoriet finns en forskningsledare som leder
forsknings- och utvecklingsverksamheten och svarar för att
verksamheten bedrivs på en hög vetenskaplig nivå.
Förordning (2002:134).

6 a § Chefen för laboratoriet ansvarar för laboratoriets
verksamhet. Han eller hon ska se till att verksamheten bedrivs
effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som
följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att
laboratoriet hushållar väl med statens medel.
Förordning (2007:1148).

6 b § Chefen för laboratoriet är skyldig att vid laboratoriet
genomföra den interna styrning och kontroll som
Rikspolisstyrelsen ansvarar för enligt förordningen (1989:773)
med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Förordning (2007:1148).

6 c § Chefen för laboratoriet ansvarar för laboratoriets
arbetsgivarpolitik enligt 8 § myndighetsförordningen (2007:515)
och företräder laboratoriet som arbetsgivare.
Förordning (2007:1148).

Ärendenas handläggning

7 § Rikspolisstyrelsen avgör, utöver vad som i övrigt föreskrivs i
denna instruktion, ärenden som angår

1) framställning till regeringen

2) ekonomiska frågor av vikt

3) medelsredovisning

4) arbetsordning

5) annan ledighet än semester för chefen för laboratoriet, om
ledigheten varar längre än en vecka i följd

6) ledighet för arbetstagare under mer än sex månader då fråga är om
annan ledighet än semester, för barns födelse, för spädbarnsvård
eller för obligatorisk militärtjänstgöring. Förordning (1995:124).

8 § Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen prövar frågor
som anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen
(2007:515) för anställda vid laboratoriet. Uppkommer en sådan
fråga, ska den omedelbart anmälas till personalansvarsnämnden.
Förordning (2007:1148).

9 § Ärenden som inte skall avgöras av Rikspolisstyrelsen eller
personalansvarsnämnden avgörs av chefen för laboratoriet.

Chefen för laboratoriet får i lämplig utsträckning delegera sin
beslutanderätt till andra arbetstagare vid laboratoriet. Förordning
(1995:124).

10 § Utöver arbetsordningen gäller för verksamheten vid laboratoriet
föreskrifter, som beslutas av laboratoriet. Förordning (1990:1084).

Anställningar m. m.

11 § Chefen för laboratoriet anställs genom beslut av
regeringen. Anställningen får dock begränsas till att gälla
längst till en viss tidpunkt. Förordning (2002:134).

12 § Forskningsledaren anställs genom beslut av
Rikspolisstyrelsen. Andra anställningar beslutas av
laboratoriet. Förordning (2002:134).

13 § Behörig att anställas som forskningsledare vid
laboratoriet är den som dels har vetenskaplig skicklighet och
beprövad erfarenhet i kemi, fysik, biologi eller annat ämne som
är av särskild betydelse inom kriminaltekniken, dels har
arbetsledande förmåga. Förordning (2002:134).

14 § Innan Rikspolisstyrelsen beslutar om anställning av
forskningsledaren skall yttranden om sökandenas vetenskapliga
kompetens och skicklighet hämtas in från minst två sakkunniga.
De sakkunniga skall utses av Rikspolisstyrelsen.

Både kvinnor och män skall vara representerade som sakkunniga i
ett anställningsärende, om inte synnerliga skäl talar mot
detta. Förordning (2002:134).

Överklagande

15 § Laboratoriets beslut i administrativa ärenden får överklagas
hos

Rikspolisstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet.

Rikspolisstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte
överklagas.

Förordning (1990:1084).

16 § har upphävts genom förordning (1994:1080).

Övriga bestämmelser

17 § Forskningsledaren handleder forskarstuderande vid statliga
universitet och högskolor. Förordning (2002:134).